jierfergadering Doarpsbelang Reduzum

fan 20.00-21.30 oere fia ZOOM, sjoch de bylage by de Linperaat fan maart foar รป.o. opjefte.