Kopy Linepraat

De kopy foar de nije Linepraat moat op
woansdei 18 november om 13.30 oere
by de redaksje wêze. De nije Linepraat
ferskynt op tongersdei 26 november