Kopy Linepraat

De kopy foar de linepraat fan desimber moat úterlik woansdei 16 september by de redaksje wêze. linepraat@gmail.com

De nije linepraat ferskynt op tongersdei 24 september