Kopy linepraat

De kopy foar de nije Linepraat moat op woansdei 21 september om 13.30 oere by de redaksje wêze. De nije Linepraat ferskynt op  rûn 29  septimber.