Muzuder Iepen Loft Festival

De twadde edysje fan it Muzuder Iepenloft Festival! In middei en jûn foar jong en âld, mei muzyk en mear. En fansels lekker iten en drinken en gesellige minsken!

Plak: Terrein Sjoerd de Boer te Reduzum