Nachtkeatsen

Op freed 2 oktober, fan 21.00 ôf, gean we nachtkeatsen.

En wol ûnder lieding fan de organisatoaren en sponsors fan dizze edysje:

Siebe P Fennema (06 42926380) en Werner Vermeulen (06 22388528)

Jou dy foar woansdei 30 septimber 19.30 op by ien fan dizze mannen.