Op de motor op reis troch Vietnam

Woansdei 5 okt: Gesellige jûn Vrouwen van Nu mei Wiebe Biesman.

Underwerp: Op de motor op reis troch Vietnam, 19.45 oere yn it Lokaal