Teaterfoarstelling “Wat soesto!”

De aktiviteitenkommisje hellet, yn gearwurking mei Pier 21, “Wat soesto!” nei Friens.

Op 6 maart 2021 yn de skuorre fan Johan Bergsma oan de Van Sytzemawei 7.

In uniek plakje foar in unieke foarstelling !

 

Fanôf 24 septimber gjit de kaartferkeap los. Sjoch op www.pier21.nl of op www.vanplan.nl

We ha mar in beheind oantal plakken ifm Corona, bestel dus op tiid !

Fol = Fol