Utswaai party

16 juli, fan 16:00 – 21:00 oere!
Tegeare mei sportferienigs hâldt de aktiviteitenkommisje har útswaai feestje dizze x op’t sportfjild!