Nifelmiddei Jeugdwurk

Ofrûne sneontemiddei ha de bern fan it Jeugdwurk sûnt tiden wer in gesellige middei hân.

Peaske nifelwurkjes meitsje, aaien fersiere, kleurplaten opkleurje, keekjes bakke en sûkelade aaien sykjen.

De bern ha selsmakke peaske pakketsjes by de âlderein yn Friens rûn brocht, dit waard tige op priis stelt!