Nifelmiddei

It wie hjoed fansels wer in leuke middei by it jeugdwurk.
We hawwe hiele leuke pykjes en haskes makke.
Harren b├║kjes binne pompons, dit ha we makke mei wol.
Ek ha we noch in pear aaikes opkleure, dit alles ha we oan in tak hongen.

JelleB