Bernekommisje

bernekommisjeBernekommisje Idaerd-Eagum
Contact: bernidaerd@gmail.com

 


De Bernekommisje hâld harren nifelmiddeis yn It Lokaal fan Idaerd.
Dêr njonken organisearje se rôt reugeltsje, de yn tocht fan Sinterklaas en de spultsjes foar de bern
op de jierlikse doarpsbarbecue.
Ien kear yn it jier is der in bernereiske foar de skoalbern en foar de wat âldere jeugd in aktyf útsje!
Mar ek in disko, filmjûn, peaske-pankoek-ite en kryststikjes meitsjen kinst belibje by de Bernekommisje.
Alle jierren hawwe se wer in nij en oar program.
Wolst mear witte oer de aktiviteiten fan de Bernekommisje nim dan kontakt op mei Geesje