Schutjas kampioenen


Soos Idaerd, útslach seizoen 2018/2019

De simmertiid komt dr wer oan en dan is it kaartseizoen wer gebeurt, yn it Lokaal fan Idaerd.
Mei gemiddeld 18 spilers ha we om de fjirtjin dagen op freed te jûn noflike kaartjûnen hân. In pear kear om fleis en de punten bin wer opteld om de winners bekend te meitsjen oan it ein.
De fleisprizen kamen dit jier út Wergea, slagerij Harmke. Sy hat de poedelprizen dit jier sponsere, twa prachtige rollades!

De útslach:
1e Sjouke v.d. Ley, hy nimt de wikselbeker mei nei hûs
2e Anneke Nijdam
3e Geartsje Kleefstra
4e Jan de Vries

Poedelprizen: Minne v.d. Sluis en Rinske de Vries.


It schutjas seizoen 2017-2018 is wer foarbij.

Gemiddeld kamen der 18 manlju en froulju om de 24 dagen te kaarten yn it Lokaal fan Idaerd.

1e priis – Tjeerd vd Hem

2e         –  Sjouke vd Lei

3e          – Johan Nijdam

4e          – Anneke Nijdam – Arendz