Bertus & Brochje

 

De Vriendenkring IDAERD


De

Vriendenkring

Idaerd, Eagum, it Hoflân

spilet

Bertus & Brochje

 Toanielstik yn twa bedriuwen

Fan Otto Adema

Fryske oersetting Jikkemien van der Wal-ten Heuvel

Sneon 1 febrewaris 2020

Tiisdei 4 febrewaris 2020

Oanfang: 20.00 oere