Linepraatsjes

Laat maar waaien

23 november 2022

Ek bedriuwen dogge der alles oan om har eigen enerzjy op te wekken. Op melkfeebedriuw De Twixel soarget nei fjouwer jier tarieding in wynmole yn kombinaasje mei in pear sinnepanielen en waarmtepomp dat it bedriuw selsfoarsjennend draait. De mole hat wjukken en in sturt fan hout en hat in hichte fan 15 meter.

Bijpraattafel op donderdag!

22 november 2022

De bijpraattafel van a.s. vrijdag wordt verschoven naar donderdag i.v.m. het voetballen.
Kom dus donderdag vanaf 16.30-19.00 uur gezellig langs voor koffie, thee of wat dan ook om even bij te praten.

Film van betekenis

21 november 2022

Op woensdagavond 23 november om 19.30 uur vertoont de werkgroep Focus weer een film van betekenis in het Lokaal te Reduzum. De toegang is gratis.
Wie interesse heeft en nog niet op een andere manier de gedetailleerde informatie heeft ontvangen, kan een mail sturen naar laurentiuskerk@kpnmail.nl.

De Bende van Ellende wint op ’e nij de Murphy’s quiz

20 november 2022

Se binne de tel kwyt, mar op ’e nij ha de mannen fan de Bende fan Ellende de Murphy’s kwis wûn. Mei 19 teams waard der sa as alle jierren wer omraak striden yn tsien ferskillende ronden. Der moasten cupcakes bakt wurde, fragen oer sport, media, muzyk, topografy en wat al net mear.
Freed ferkeap tompoucerollen, juster yntocht Sinteklaas en jûns de seal fol dielnimmers foar Murphy’s kwis. De aktiviteitenkommisje kin wêrom sjen op slagge wykein.

Sinteklaas yn Reduzum

19 november 2022

Sinteklaas is fan 'e moarn yn Reduzum oankommen, mar wol mei in Pyt minder. Dy wie siik en ek sûnder syn hynder Ozosnel. Dy wie op de Legedyk raar knoffele fertelde Sinteklaas. Bistedokter Frank sil sjen as hy Ozosnel wer oplaapje kin foar 5 desimber.
Nei in rûntsje troch doarp koene de pjutten en de bern nei de boppeseal. Master Arnold hie in spultsje foar de Piten betocht, hy hie de Piten efker de doar set en ferstoppe doe trije pipernútsekken efter de rêch fan in bern. Dy moasten de Piten doe opsykje.

Gearkomste doarpsbelang

18 november 2022

Doarpsbelang Reduzum hat alle moannen har bestjoersgearkomsten. Sit jo wat dwers of hawwe jo in goed idee en wolle jo dat graach persoanlik oankaarte, dan kin dat faaks in healoere foar elke DB-gearkomste. Kommende moandei hawwe se wol in gearkomste, mar gjin frije ynrin.

De keatsferiening kriget in nije namme

17 november 2022

De keatsferiening fan ús trije doarpen hjit al sûnt minskeheugenis “Kaatsvereniging Jan Reitsma”.
Yn de folksmûle waard der al Reduzum efter brûkt. Mar mei de Wet iepenbierheid fan bestjoer waarden alle dokuminten ris opskjinne. It bestjoer hat de leden op de algemiene ledegearkomste foarlein om de namme te feroarjen yn Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum. In mearderheid fan de leden keas derfoar dan de namme nei it Frysk om te setten. Dat sa, fan no ôf sil de feriening as Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum te boek stean.

Tompoucerollen fan Frederika’s Taarten

16 november 2022

Om de yntocht en de fiering op skoalle te bekostigjen komt de aktiviteitekommisje no FREED by jimme lâns yn Reduzum en Friens. Se ferkeapje de lekkere tompoucerollen per 2 foar €5,00

Graach passend betelje of mei de QR koade dy’t de ferkeapers meinimme.

Hy komt, hy komt

15 november 2022

Sinteklaas en syn Piten komme sneon om 10:00 oere mei de boat oan. Op tiid by de Haven wêze dus!
Dêrnei rydt hy in lyts rûntsje troch it doarp. Bern oant en mei groep 5 binne wolkom op de boppeseal fan café bar de Welp dêr't Sinteklaas en syn Piten lânskomme. Groep 6, 7 en 8 sille 23 novimber nei it Sinteklasemearke.
Heiten, memmen, pakes en beppes kinne net mei nei boppen. Dy kin ûnder wachtsje. Rûn healwei tolven meie se de bern wer ophelje.

Wa wit noch wêr’t Roodahuizum lei…?’

14 november 2022

'It wie Reduzum, it bliuwt Reduzum
Ien dy’t oars seit: ik ferhuzum
'
Noardeast-Fryslân krijt op 1 jannewaris offisjeel Fryske plaknammen. Reduzum, sa is it al fan 1989 ôf. Fan Roordahuizum gie it fia Roardhuzum nei it noch koartere Reduzum. De folksmûle makke it koarter, spruts it drege Roardhuzum flugger út en doe waard it sels noch wol as Readhuzum skreaun.
Koos Wieling 'Ik fyn it geweldich om te sizzen: ‘Ik kom út Reduzum!’
Zo. 4 december

Vr. 9 december

Zo. 11 december

Vr. 16 december


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie