Linepraatsjes

Nasjonale pankoeksdei

17 maart 2023

Hjoed is it nasjonale pankoeksdei. Op dizze dei bakke de skoalbern in pankoek foar de âlderein. De bern fan de TDS hawwe dit juster al fierd. Se bakten foar de dielnimmers fan Cafemed, de koersballers yn it lokaal fan Reduzum en bewenners fan Idaerd. Op skoalle waard der ek lekker smikkele fan de pankoek. Foar wa bakke jim hjoed in pankoek?

Besjoch de foto's

Provinsjale Steaten ferkiezingen

16 maart 2023

Juster koene we mei-inoar nei de stimbus om de nije leden fan de Provinsjale Steaten te kiezen. Yn Reduzum wie de opkomst, lyk as op oare buro's, heech. It tellen fan de stimmen duorre oant de betide moarn. Oare wike tongersdei 23 maart wurdt om 16.00 oere troch it Centraal Stembureau de útslach fan Provinsjale Steaten ferkiezingen offisjeel fêststeld.

Uitslagen Verkiezingen - Gemeente Leeuwarden

Herstraten Friesmawei

15 maart 2023

Vanaf 20 maart 2023 is de Friesmawei in Idaerd, door werkzaamheden aan de straat en stoep, niet bereikbaar voor fiets-, auto- en landbouwverkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Voor een ommetje te voet kunt u nog wel door de blubber lopen. Op vrijdag 5 mei 2023 wordt Idaerd bevrijdt van deze oponthoud en kan iedereen er vanaf 6 mei weer langs rijden. Misschien duurt het iets langer, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.De hulpdiensten zijn ingelicht. Indien nodig, worden bij calamiteiten de werkzaamheden direct gestaakt om hulpdiensten vrije doorgang te verlenen.

Toneeldiner bij Blauwe Tent

14 maart 2023

Komend weekend speelt toneelvereniging ROTO ‘Streek troch de rekken’. Remco en Tjitske van De Blauwe Tent hebben voor vrijdag 17 en zaterdag 18 maart een heerlijk driegangendiner samengesteld. Wilt u een tafeltje reserveren en lekker smikkelen van dit toneeldiner. Reserveren kan via 𝟬𝟲𝟭𝟭𝟵𝟮𝟭𝟱𝟳𝟵

SF Bouw

13 maart 2023

Siebe Fennema is al jierren timmerman en hat 24 jier by Bootsma Bouwbedrijf yn Easterwierrum wurke en dêr in soad ûnderfining opdien. Mar no is it tiid foar in nije útdaging. Sûnt juny 2022 hat er syn eigen bedriuw: SF Bouw. De wurksumheden binne alle meast foarkommende timmer- en ûnderhâldswurksumheden, fan lyts ûnderhâld oant folsleine ferbouwing. Dus wolle jim in dakkajút as in baaikeamer mei brûs, SF Bouw hat hjirfoar alle fakmanskip yn hûs.

Jeugdwurk Friens

12 maart 2023

Leuke jeugdwerkmiddag in ‘t Lokaeltsje op zaterdag 11 maart. De jeugd ging wintervogelvoer en nestmateriaal maken. Kartonnen rolletje met daarom heen stro en schapenwol voor nestmateriaal. Ook hebben de kinderen pindakettingen gemaakt, dennenappels aan touwtjes gehangen en ingesmeerd met pindakaas en bestrooid met vogelvoer. Van melkpakken werden voerhuisjes gemaakt. Anke maakte ter plekke een lekkere en gezonde fruitstukjesschaal. De mannen aten het allemaal lekker op!

Redaksjegearkomste Ynternetgroep

11 maart 2023

Moandeitejûn 13 maart hat de ynternetgroep in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën of tips foar de site, moat der wat feroare wurde, of binne der oare saken dy’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.

Maartske sniebuien

11 maart 2023

Snie, it ferwûndert je alle kearen wer.

Sniebal goaien, sniepoppen meitsje….
Der komme moaie foto's en filmkes binnen op de redaksje.
Jimme kinne se hjir fine.

Maartse sneeuwbuien

Klappen en trappen voor Hollandse 100

10 maart 2023

Op 19 maart gaat Sietske Hijlkema samen met familie en vrienden 10 km schaatsen en 90 km fietsen om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Ze wil zo, zoveel mogelijk geld bij elkaar 'klappen en trappen' voor het topwerk (onderzoek naar lymfeklierkanker) van de stichting Lymph&Co. Je kunt je nog aanmelden! Of, als je niet per se wilt fietsen/schaatsen, kun je ook een bijdrage geven door haar of haar teamleden te sponsoren. Het bedrag maakt niet uit, alle kleine beetjes helpen. Team Gerben Brouwer Twa (dehollandse100.nl)

Streek troch de rekken

9 maart 2023

Oare wike sille de spilers fan toanielferiening ROTO los. Tiisdei de 14e is de generale. Freed, sneon en sneintemiddei stean se foar jim op de planken. Sneontejûn 18 maart, nei de toanielútfiering, spilet foar jimme The Strawmen, in rock-'n-roll & sixties duo. Wapene mei twa stimmen, in akoestyske gitaar en in kontrabas wit The Strawmen in dûnsber en werkenber vintage rock-'n-roll repertoire del te setten.
Sjogge wy jim dan?
Zo. 26 maart

Wo. 29 maart

Vr. 31 maartHa jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie