Linepraatsjes

Grote Club actie

12 september 2020

Zaterdag 19 september start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie. Net als andere jaren coördineert de sportstichting namens alle sportverenigingen de verkoop in Reduzum, Friens en Idaerd. De verkoop zal online plaatsvinden via onze verkooppagina. Door te klikken op een link of het scannen van de QR-code komt u daar terecht en kunt u de loten kopen via een eenmalige machtiging. Ook QlubbRed doet dit jaar mee aan de actie. Binnenkort leest u via e-mail, website, Whatsapp, Facebook enz. hoe u ons kunt steunen. 80% van de opbrengst is voor het goede doel!

In nije foarmjouwing

11 september 2020

De site bestiet dit jier 20 jier. Neist alle dagen farsk doarpsnijs, krige de site ek alle 5 jier in opfris beurt. Hoe komt de nije foarmjouwing der út te sjen?
Besjoch de 4e trailer fan de dokumintêre oer 20 jier Reduzum.com dy’t oare wike online komt.

Oefenjûn teatsen fersetten

10 september 2020

De oefenjûn kin moarntejûn net trochgean. Dizze stiet no pland op woansdei 16 septimber om 19:00 oere. Wolst in baltsje meislaan, dan sjogge wy dy dan graach op it sportfjild!

Opjaan teatsen
Foar de teatswedstriid kinst dy noch opjaan oant tongersdei 17 septimber 19:00 oere fia tjitskeroorda@gmail.com!

De bistedokter en zijn vrouw verlaten de praktijk

9 september 2020

Met pijn in het hart hebben Lia & Menno besloten na hun vakantie per september te stoppen in de praktijk. Vooral om het voor Menno niet letterlijk te laten worden. Gezondheid gaat immers boven alles…
Het hele verhaal lezen? https://bistedokter.nl/het-litteken/
Of yn ’t Frysk: https://bistedokter.nl/de-groede/

Geloksfrijwilligers socht!

8 september 2020

Om ‘it Gelok fan Fryslân’ yn Reduzum tot in grut súkses te meitsjen, der help nedich fan Redústers! Tryater siket frijwilligers en figuranten dy’t tidens de kuier meihelpe wolle. It is in koart mar krêftich projekt: ien wykein is de tocht yn Reduzum te berinnen. Dit bestjut datsto foaral dat wykein beskikber wêze moatst. Liket it dy wat? Of bisto gewoan nijskjirrich en wolsto earst wat mear hearre? Op moandei 28 septimber om 20.00 is der in ynformaasjejûn yn cafe de Welp. Yn ferbân mei Korona graach opjaan!

Start Biljart competitie

7 september 2020

Het bestuur van Biljartvereniging DWEI heeft besloten de ledenvergadering van 11 september te laten vervallen i.v.m corona. Deze word op een later tijdstip alsnog gehouden.
Zodra de nieuwe regels bekent zijn, worden jullie hiervan via app of mail op de hoogte gebracht. De biljartvereniging wil van haar leden weten of men actief gaat meedoen met de competitie? Tevens zijn alle nog te spelen finale’s afgelast. Dit jaar helaas geen winnaar van de Pier of algehele clubkampioen.

Festipeval smyt 8078,57 euro op

6 september 2020

Wêr in lyts doarp grut yn wêze kin. Marike Compagne en Tjitske Roorda koenen fannemiddei út namme fan it Festipeval in cheque fan €8.078,57 oanbiede oan de Sakeclub. ‘We binne superbliid dat de aksje sa’n grut bedrach opsmiten hat. Dit jout wol oan dat de ynwenners fan Reduzum, Idaerd, Friens en Eagum stean foar harren ûndernimmers’, sizze de froulju. Els Koopmans naam de cheque oan. Ek sy is tige ynnommen mei it bedrach. ‘Hjir sprekt in stik wurdearring út foar ús as lokale ûndernimmers en dêr kinne we grutsk op wêze. We sille soargje dat it jild goed te plak komt.’

Lege flessen actie

5 september 2020

De big bag stroomt al lekker vol met lege flessen maar er kunnen nog wel een paar bij. Heb je nog lege flessen, kom dan naar het STIPE-hûs op het sportveld. De Activiteitencommissie doet het statiegeld in de pot van het Festipeval!
De lege flessen kunnen vandaag en morgen ingeleverd worden.

Gjin nijs is ek nijs

4 september 2020

Yn de ôfrinne 20 jierren is it nijs op site mei ferskate bestjoeringsystemen upload. En hat de lay-out om de fiif jier in opfrisser hân.
Besjoch de 3e trailer fan de dokumintêre oer Reduzum.com dy’t dizze moanne online komt.

Welke muziek wil je horen? Jij beslist!

3 september 2020

Vanuit het STIPE-hûs draaien DJ’s jouw favoriete muziek in ruil voor een donatie! Deze muziek wordt gedurende het weekend live uitgezonden op het sportveld! Vraag je plaat aan via: 0612698586. Als vriendengroep, commissie of bedrijf een blokje muziek kopen? Voor € 15,- draaien wij een half uur lang jullie lievelingsplaatjes! Vanaf 19. 00 is er live stream!

Ma. 21 september

Do. 24 september

Zo. 27 september

Ma. 28 september


Uitgelicht
Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie