Linepraatsjes

Fiets op 1 week

10 september 2021

Een kopje koffie en een kijkje bij de werkzaamheden aan het fietspad. De gemeente Leeuwarden werkt aan een optimale fietsverbinding tussen Leeuwarden en Heerenveen. Momenteel wordt er hard gewerkt ter hoogte van Reduzum. Op dinsdagochtend 14 september tussen 07 en 10 uur kan iedereen een kijkje nemen bij de werkzaamheden. Er is een barista met koffie/thee en ontbijtkoek en mensen van de aannemer en gemeente kunnen alles vertellen over het werk. Ben jij wel nieuwsgierig? Meer dan welkom! Locatie: carpoolplaats bij de Blauwe Tent.

Samen koffie drinken op 2e dinsdag

9 september 2021

Samen koffiedrinken is zo gezellig. Met een kopje koffie, samen praten en lachen. Even bijpraten, of wat nieuws horen. Op de tweede dinsdag van de maand, 14 september, is er weer koffiedrinken in het lokaal achter de kerk. Vanaf 10.00 uur staat de koffie of thee voor u klaar. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Mocht u slecht ter been zijn dan is er altijd een mogelijkheid om u op te halen. Neem dan contact op met Jelly van der Zijl. tel 0566-602399
Kom ook eens langs en ervaar hoe gezellig het kan zijn.

Zaterdag drukte op en rond sportveld

8 september 2021

Zaterdag 11 september wordt alweer voor de 5e keer de Frije Federaasje georganiseerd in Reduzum! Door de massale opkomst van jeugdkaatsers (142) voor de vrije federatie en het aantal korfbalwedstrijden op het veld zal het deze dag druk zijn op parkeerplaats. Ook voor de buurt zal het wellicht overlast geven.

Gelok frijwilligers socht

7 september 2021

Na hiel lang wachtsjen, is het dan eins safier... Tryater komt it wykein fan 18 en 19 septimber mei it Gelok nei Reduzum!! Om ‘it Gelok fan Fryslân’ yn Reduzum ta in grut súkses te meitsjen, ha we de help nedich fan jim! Wy sykje frijwilligers dy’t mei de kuier meihelpe wolle. It is in koart mar krêftich projekt: ien wykein is de tocht yn Reduzum te berinnen. Dat bestjut datsto foaral dat wykein beskikber wêze moatst. Tongersdei 9 septimber is der om 19.30 in ynfojûn yn it kafee. Sjogge we jim dan!

Agridek Teatspartij

7 september 2021

Snein 19 septimber is de Agridek teatspartij. Teatsen is in kombinaasje fan tennis en keatsen. Der wurdt keatst mei in tennisracket, of der wurdt tennisse op it keatsfjild. It is mar hoe je it besjogge.
Alle (âld) ynwenners fan de trije doarpen kinne hjir oan meidwaan. Opjaan foar 16 septimber 19.00 oere fia teatsenreduzum@gmail.com
Tongersdei 9 septimber is der in oefenjûn.

IMG_20210906_161930.jpg
IMG_20210906_161734.jpg
previous arrow
next arrow

Viertal bloembakken als snelheidsremmer op de Ayttawei

6 september 2021

De gemeente heeft ter hoogte van huisnrs. 37 en 69 bloembakken geplaatst. Doel is om de snelheid van het verkeer op dit wegvak te remmen. In een proefperiode van een half jaar wordt bezien of het effect heeft op het verlagen van te hoge snelheid. De bloembakken zijn voorzien van reflectoren en staan bij een lantaarnpaal om voldoende op te vallen. Ook staan zij voldoende uit elkaar om alle soorten verkeer binnen de voorgeschreven maximale snelheid te kunnen laten passeren. Op deze weg, zoals alle wegen binnen onze bebouwde kom, is de maximale snelheid 30 km/u.

Ferlotting K. V. Jan Reitsma

5 september 2021

De prizen fan de ferlotting fan K.v. Jan Reitsma binne ôf te heljen by Myja Zijlstra, Haedstrjitte 48. Graach eefkes belje yn it foar 0566-602434. Dit kin oant ein septimber 2021.
De ballonfeart (grien 508), it bierpakket (blau 968), 1 ferienigngspakket (rose 488) én de ûnderhâldsset foar de fyts (rose 328) binne al fersein. 
Allegear tige tank foar it keapjen fan de lotten en fanselts elk dy t op hokker wize in bydrage levere hat; bedankt 👍🏻

Sportyf wykein

5 september 2021

Freed wiene der wol 20 follybalteams op 'e terp aktyf. Sneon begûn mei in stoarmbaan foar de jeugd. Middeis diene dik 80 keatsers mei oan de merkekeatspartij. Omdat elk sels in priis oanleverje moast, foel elkenien yn de prizen. Snein is der der dan noch de KNKB 1ste klasse frije formaasje keatspartij. Middeis wurdt it wykein gesellich ôfsletten, we sille meielkoar op in grut skerm nei de Formule 1 sjen. Hoe aardich is dat?

Kofje by de draaimûne

4 september 2021

Al generaasjes lang fersoargje de bewenners fan Buorren en Haven de kofje en tee by de draaimûne. Mei in lekker stikje, faaks eigenbakte, cake. Gesellich efkes byprate mei doarpsgenoaten, famylje en merkelju, it binne soms krekt lytse reünys. Moarntemoarn stean se der wer mei kofje, sjogge we jim dêr ek?

Op syk nei dy!

4 september 2021

Nei in jier gjin ROTO, is de toanielferiening OP SYK NEI DY!

Liket it dy leuk om dit jier (oktober 2021 o/m febrewaris 2022) op de planken te stean, jou dy dan gau op by Janna Bokma (0612091039) of mail nei toanielroto@hotmail.com.

Ek foar fragen, goeie ideeën of leuke ynjouwingen stean se altyd iepen.

Wy komme graach yn kontakt mei jo.
Wo. 29 september

Do. 30 september

Za. 2 oktober

Zo. 3 oktober


Uitgelicht

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie