Doarpsbelang

Secretariaat: Anke van Gorkum
Buorren 8
9008 SW Reduzum
e-mail: doarpsbelang@reduzum.com


Doarpsbelang Reduzum bewaakt en vertegenwoordigt de belangen van het dorp in de meest ruime zin van het woord. Het gaat hierbij om de leefomgeving van de inwoners van het dorp. Doarpsbelang levert bijdragen aan de planologie, het groen en het grijs (straten en gebouwen) in het dorp, maar ook aan het sociaal-maatschappelijk leven in het dorp. Hiertoe heeft Doarpsbelang Reduzum een wijdvertakte werkgroepen-structuur, waarmee een hoog democratisch gehalte en een groot draagvlak wordt gerealiseerd. 84% van de huishoudens in Reduzum is lid van Doarpsbelang.
In het masterplan staan de (middel-)lange termijn plannen van Doarpsbelang.

Waar hielden DB en de werkgroepen zich mee bezig in de afgelopen 5 jaar

Meldpunt
Ons dorp heeft een coördinatiepunt waar u terecht kunt met meldingen, klachten en vragen over de openbare ruimte. Vanuit dit punt wordt contact opgenomen met de gemeentelijke meldingenlijn; u hoeft dat dus niet zelf te doen. Dit meldpunt wordt verzorgd door het bestuur van Doarpsbelang.
Wilt u liever zelf contact opnemen met de gemeente, dan kan dit via telefoonummer 14058
E-mail: meldpunt@reduzum.com

Als er een probleem is in het gemeentelijk deel van het riool moet u het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden bellen. Het telefoonnummer is 14 058 Als het probleem op uw eigen terrein zit dan bent u zelf verantwoordelijk voor de oplossing en kunt u desgewenst een reinigingsbedrijf inschakelen.

Lidmaatschap Doarpsbelang
Wilt u ook lid worden van Doarpsbelang dan kunt u dit Contributieformulier downloaden, invullen en inleveren bij de penningmeester of de contactpersoon van uw straat.
Dit lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden door dit aan te geven bij de penningmeester. Reeds geïnde contributie wordt niet terugbetaald.


Bestuur
Het bestuur van de vereniging Doarpsbelang Reduzum bestaat uit 5 personen met de volgende taakverdeling:

  • Foarsitter, Fetze Tigchelaar (grienadvysgroep)
  • Doutzen Bergsma ( kontaktpersoanen, wolwezen)
  • Anke van Gorkum (sikretariaat, grienadvysgroep)
  • Ranil Korf (ponghâlder,  kommisje wenjen, )
  • Marga Hafma (Romtelike saken, aktiviteitenkommisje)
  • Janneke Broers

Het bestuur is niet vertegenwoordigd in de argyfgroep, de lûdskommisje en Tusken Swin & Swette

Hushaldelik-regeliment werkgroepen en commissies Doarpsbelang Reduzum.

Disclaimer en Privacyprotocol Reduzum.com
Bewaren
Bewaren
Bewaren

Jaarvergaderingen

Doarpsbelang 100 jier

Masterplan

Nieuws van dorpsbelang

ANBI

Huishoudelijk reglement en overzicht werkgroepen