Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Doarpsbelang Reduzum

(bedoeld in artikel 23 van de statuten)

In de bijlage kunt u het volledige huishoudelijk regelement van de Vereniging vinden.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Doarpsbelang Reduzum

De vereniging kent werkgroepen die zich bezig houden met een bepaald deelaspect van de doelstellingen van de vereniging. Werkgroepen zijn van essentieel belang voor het functioneren van de vereniging in het algemeen en het effectief realiseren van de doelstellingen van de vereniging in het bijzonder. Het bestuur kan werkgroepen instellen of opheffen indien zij dat in het belang van de vereniging acht.  Onderstaande is een overzicht van alle werkgroepen:

Ruimtelijke zaken: Planologie, verkeer en sociale zekerheid.

Groenadvies: onderhoud en aanleg openbaar groen.

Welzijn: heeft als werkveld welzijn in brede zin

Wonen: heeft als werkveld wonen – uitvoeren van Woonvisie zoals in het masterplan beschreven

Qlubbred: activiteiten voor de jeugd

Internet: berichtgeving over het dorp via het www in de breedste zin.

Licht en Geluid: organisatorisch en financieel beheer en onderhoud van de dorpsgeluidsinstallaties. Dit betreft alleen buitenactiviteiten.

Archiefgroep: beheert het dorpsarchief van Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum en houdt zich bezig met de opbouw en organisatie ervan.

Activiteitencommissie: organisatie en coördinatie van sociaal-culturele activiteiten.

4 Meicommissie organiseert jaarlijks de dodenherdenking op 4 mei en eens in de 5 jaar de viering van de bevrijding op 5 mei.

De Slachtecommissie – organiseert eens in de vier jaar het Reduzum-aandeel van de Slachte Marathon.

Jeu-de-boule en Koersbal – organiseert activiteiten zoals aangegeven.

Contactpersonen: contactpersonen overhandigen een informatiemap aan nieuwe bewoners. Ook innen zij de jaarlijkse contributie bij contante betalingen.

4 mei commissie

Aktiviteitenkommisje

Contactpersonen

Groenadviesgroep

Internetgroep

Licht- en geluidcommissie

QlubbRED

Romtlike saken

Slachtecommissie

Wolwêzengroep

Wonen