QlubbRED

Locatie: Stanfriesstrjitte 8 9008 TG REDUZUM

Instagram

 

 


It bestjoer fan QlubbRED is wer drok dwaande west mei de planning foar de kommende tiid! Aktiviteiten binne fan 20:00 oere oant 22:00 oere en de entreeis €2,- per bern. Wy hoopje jimme de kommende moannen en folgjend jier wer te sjen by QlubbRED! 

 

Datum Activiteit Voor wie?
29 oktober 2021Feestje: Halloweengroep 6,7,8 & klas 1,2,3
26 november 2021Spulaktiviteitgroep 6,7,8 & klas 1,2,3
17 december 2021Feestje: Krystgroep 6,7,8 & klas 1,2,3