Wurklist Doarpsbelang

BESTJOERSFERGADERING  DOARPSBELANG d.d. 13 mei 2019

It Lokaal, 20.00 oere (19.30 oere ynrin).   

WURKLIST

 1. Iepening, meidielingen en ynkommen stikken: uitnodiging informatieavond woningbehoefteonderzoek gemeente Leeuwarden 20 mei, uitnodiging vrijwilligersorganisatie 29 mei in Mantgum, nieuwsbrief Doarpswurk met o.a. bijeenkomst nieuwe omgevingswet en dorpsvisie op 4 juni
 1. Meldpuntzaken: stand van zaken punten van 15 april + boomstambeschermers Buorren + …..
 1. Besluten foarige gearkomste

A  ferslach 15 april

B  Aksjelist

 1. Punten ta besprek/stân fan saken:
  1. 100 jier DB
  2. Punten út it trije doarpen oerlis fan 24 april
  3. Overleg met Douwstra over Haven/Wiete haven
  4. Qlub zoekt smart-tv
  5. Geluidsset Friens
  6. AED
 1. Nijs of stân fan saken fanút de wurkgroepen en kommisjes:
  1. Kearngroep
  2. Wenjen
  3. Masterplan
  4. Ferkearsgroep
  5. Wolwêzen
  6. Grienadfysgroep
  7. Aktiviteiten
  8. Ynternet
  9. Ljocht en lûd
  10. Swin Swette
 1. Fragen oan Jitse de Vries (gemeente), Frank Ferwerda (wykagent), Joke Humalda (Elkien)
 1. Parse
 1. Rûnfraach en slute