Swin-Swette verbinding 25 jaar!


Het is alweer 25 jaar geleden dat Reduzum Súd en de Swin-Swette verbinding werden gerealiseerd. Dat is niet allemaal zonder slag of stoot gegaan binnen de armlastige gemeente Boarnsterhim.

Na de gemeentelijke herindeling kreeg doarpsbelang eind jaren 80 te maken met problematiek binnen het dorp. Het dorp verkeerde in een slechte staat en het aantal inwoners liep terug. Jongeren en starters trokken weg uit Reduzum. De gemeente Boarnsterhim had geen geld om het dorp op te knappen en ook de woningbouwvereniging wilde niet in Reduzum investeren. Na de nodige discussies werd het idee geopperd te gaan bouwen op de ijsbaan. Dit plan leefde ook het meest onder de inwoners van Reduzum. Ondertussen wilde het in de besluitvorming niet vlotten om het plan gerealiseerd te krijgen.

Reduzum-Súd
Eind 1993 namen drie inwoners van Reduzum, Geert Couperus, Rein Fluitman en Jan Galama (in eerste instantie was Jan Wiersma er ook bij betrokken, maar moest om gezondheidsredenen afhaken) het initiatief tot de oprichting van Reduzum Súd B.V. met als doel een uitbreidingsplan in het dorp te realiseren.

Rein Fluitman, Jan Galama en Geert Couperus

Er waren de nodige bedenkingen: volgens deskundigen van de gemeente was dit niet mogelijk en de politiek vond het ook een riskante onderneming. De initiatiefnemers waren desondanks van mening dat het realistisch was.

Na het doorrekenen van het plan stelden de initiatiefnemers voor, dat na het realiseren van het plan 75% van het resultaat gebruikt zou worden voor voorzieningen in en om het uitbreidingsplan en in Reduzum. Met de IJsclub werd overleg gevoerd over een vervangende plek bij de D.S. Bangmastrjitte en werd de grond gekocht van de Nederlands Hervormde Kerk.
Begin 1994 werd de eerste paal geslagen en werden er 27 woningen gerealiseerd. Eind 1994 was het uitbreidingsplan voor het grootste gedeelte ingevuld.

Verbinding Swin Swette
Ondertussen kwamen ook de gesprekken op gang over de toekomst en de mogelijke realisatie van de verbinding Swin-Swette. Ook werd gekeken naar de mogelijkheid om een jachthaven te realiseren. Er werden uiteindelijk de nodige subsidies gevonden.

Het plan omvatte een verbinding en uitdieping van de vaarroute vanaf Reduzum Súd naar de Wite Brêge, het verhogen van een aantal landbouwbruggen en het verhogen van de Wite Brêge naar 1,85m. Vanuit het ministerie, de provincie en de gemeente (subsidieverleners) werd aangegeven dat de werkzaamheden door het dorp zelf moesten worden uitgevoerd, wat inhield dat de gehele verantwoording van het werk en de risico’s die daaraan waren verbonden moesten worden gedragen door Reduzum Súd BV.

Er werd besloten in de zomer van 1996 een dochter BV op te richten genaamd Swin Swette BV. De directie hiervan werd gevoerd door Jan Galama en Geert Couperus en het doel van deze BV was de voltooiing van de vaarverbinding Swin-Swette en het verhogen van de Wite Brêge. Zij hebben de opdracht gegeven aan Oranjewoud om de werkzaamheden te coördineren.

In de het najaar van 1996 en het voorjaar van 1997 werden de werkzaamheden aan Reduzum Súd, de Wite Brêge, de verbinding Swin-Swette, de haven en de drie landbouwbruggen voltooid.

Bij de jachthaven aan het parkeerterrein kwam een paal met vlaggenmasten te staan. Op de paal is een plaquette aangebracht met de datum van de voltooiing van de aanleg van de Swin-Swette verbinding.

De vaarverbinding is een verbinding geworden tussen het kleiweidegebied en de Friese meren en vanuit de meren een snellere verbinding naar Leeuwarden.

We hebben de afgelopen jaren gezien dat er veel gebruik van wordt gemaakt, vooral door sloepen en andere kleine boten. De BV maakte uiteindelijk 2 ton winst en hiermee werden een nieuwe ijsbaan en een verbouwing van de basisschool gerealiseerd en werd er geld gestoken in het windmolenproject.

Door het in eigen beheer opzetten van de woonwijk Reduzum Súd, door de vier aanjagers van de plannen Geert Couperus, Rein Fluitman, Jan Galama en Jan Wiersma (in de aanloopperiode) geflankeerd door doarpsbelang, heeft Reduzum al jaren in Nederland een voorbeeldfunctie gehad voor burgerinitiatieven en dat is iets waar we als Reduzum trots op mogen zijn.

Dirk Vermeulen.