16 april 1945

Op 16 april yntocht Kanadeeske tanks en jeeps by Tolhek. (dit is it stik dyk by bushalte, krúsing Oerisselsstrjitwei en Nijlânsdyk. De huskes stean der net mear.