Weromblik

Alde foto’s út it ferline.
Wolle jim mear witte oer ús doarpsargyf. Nim dan kontakt op mei Doarpsargyf.reduzum@gmail.com.


Yn dizze tiid hearre wy in protte minsken roppen en razen. Gelokkich hawwe wy ús eigen moraalridder. Sjogge jimme wa hjir op stean?


Oer in pear wike start de earste toanielfoarstelling yn ien fan ús trije doarpen. Jieren ferline (1979) hienne dizze minsken in protte sukses. Wa kin se noch?
Steande flnr Koos Wieling, Wytse Jorna, Jan Bottema, Corrie Tjepkema, Liuwe van der Meer, Johannes Terpstra en Germ van Essen. Sittend, mei de akkordeon Griet Zylstra, Zus Reitsma, Afke van Gorkum en Margo Bleyswijk.


Mei it nije jier binne der ek goede bedoelingen. De twa fytsfanaten, op de foto, binne der klear foar. Wit net at de persoan/man links ek sa sportief is. Sjochsto wa’t dit binne?
Vl.nr: Sanne Haga, Liuwe Tilma, Henk Korf, Koos Wieling


Yn it argyf kamen wy dizze foto tsjin. It is de eardere Spar oan’e Ayttawei.

?, Baukje Tuinstra, Koos Wieling, Jan Otter


Merkespultsjes
Steand : Alie van Essen, Hendrik Hazenberg, Pietie de Vries, Dorethea Zijlstra, Alle Jan Gaatze Postma
Under: Sipke Sixma, Jenky van Essen, Jannet Wijnstra, Giaccomo de Borst


It Nerderlânsk fuotbalteam is ferline wike nei hûs ta gean. Mar wie it oranjeteam op de foto net folle better? Wie herkent dizze minsken noch?

Steand: Anita Terpstra, Arie Broekstra, Anne Hiemstra, Wilco de Boer, Coby Hiemstra
Foar: Hilde Bleijswijk, Leoni Hazenberg, Sjoerd de Boer, Fenna Bakker


 

In muzikale weromblik:
Yn it argyf kamen wy dit trio tsjin. Mar wat wie de namme fan dizze band?
Op de foto stean Gabe Smit, Jelle Wiersma en Chris Lantinga.


Op dizze foto stean fjouwer jonkjes dy’t in patatsje ite yn de kafetaria fan Uilke Tolsma. Dizze stie eartiids oan de Haedstrjitte 20. Fan links nei rjochts: Klaas Visser, Sjouke Zijlstra, Homme Mulder en Ale Visser.


1979-1980 Master Henk Korf
vlnr bovenste rij: Bert Weitenberg, Hester Renia, Hans v/d Leest, Piet Posthumus, Sipke Sixma, Hilly Schuurmans, Antsje Engelsma, Wikje Engelsma
3e rij: Carla?, Jaring Jan Boersma, Janet Lantinga, Sjonnnie Bleeker, Jeroen v/d Let, Wander Bergsma, Karin?
2e rij: Pamela Clauglin, Irene Steensma, Jante van Gorkum, Sieds Tolsma, ?, Richard v/d Bogert, Ant Bottema
voor: ?, Jaap Vis, Lolke KLeefstra, ?, Sietse Tjalma


1978-1979 master Koos Wieling
boveste rij: Allard van der Meer, Wander Bergsma, Hans van der Leest, Lolke Kleefstra, Sietse Tjalma, Bert Weitenberg, Peter Bokma, Nienke de Vries, Sipke Sixma, Hendrik Zijlstra, Piet Posthumus, Hillie Schuurman, Richard van den Bogert, Izaak de Haan
2e rij vlnr: Jan Velstra, Reinder Sjonger, Freerk de Boer, Jaring Jan Boersma, Peter Tolsma,Wikje Engelsma, Antsje Engelsma
Voorste rij vlnr: Jaap Vis, Karin/Wietske ……., Erna Hofstra, Robin Steensma, Hendrika Boonstra, Neeltje Hofstra