Theatergroep Fier

Kontakt:
E-mail: info@theatergroepfier.nl
Website: http://theatergroepfier.nl


OEDS en dan??

THEATERGROEP FIER.

Yn novimber 2017 ha we de theatergroep FIER oprjochte.                                                          FIER binne de begjinletters fan Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum.

De groep bestiet út in 7-tal persoanen. Dêrby binne de fertsjintwurigers fan de trije toanielferienings út de neamde doarpen.

De groep is oprjochte om de materialen, dy ’t troch it meidwaan oan  de Kulturele Haadstêd 2018 (“Ûnder de Toer” -OEDS fan Fierwei) oanskaft wurde koene,  goed te behearren.  Yn it belang fan de ynwenners en ferienings en stichtingen fan de neamde doarpen.

“VERHUUR”

By Remmelt Hoekstra yn Friens is opslein in tribune mei 400 sitplakken (kûpkes) en in trije-assige karre, foar efter in auto.

Dizze binne te hier fia: Jeroen van Dijk. Café Bar De Welp yn Reduzum

By Frederik van Dijk yn Reduzum, Havenwente oan de Smedingstrjitte. kin men ljocht- en lûdaqpperatuur hiere.

Foar de foarwaarden: sjoch de website.:             theatergroepfier.nl.

Email:                                                              info@theatergroepfier.nl

NIJ STIK.

De teatergroep hat ek  as doelstelling tenminste ien kear yn de 3 jier mei in teaterstik te kommen, foar en troch de ynwenners fan de 4 doarpen.

Yn maaie ha we om de tafel sitten mei in tal ynwenners. Dy wiene nei it kafee kaam om mei ús te oerlizzen.  Elk wie foar in nij stik. En der wie in grut tal bemerkings oer it hoe en wat.

It bestjoer hat besletten om in nij stik skriuwe te litten. Yn oktober sil der mear dúdlikheid oer wêze. Wol kinne we fêst “ferklappe”, dat dit stik net lykas OEDS yn it ferline spilet, mar dis kear yn it no en yn de takomst.

Jim wurde op de hichte hâlden.

FIERDERS.

De DVD dy’t makke is fan OEDS en dy ’t jimme bestelle koene is kommende wei.       Kosten € 5 á 10

En we wolle doarpsbelang Reduzum op dit plak betankje foar in skinking fan € 3000.  Dit jild wie noch oerbleaun fan Simmer 2000 en it siet yn in potsje foar stipe fan teaterkeunst yn de 4 doarpen. Dit is no oermakke oan de Theatergroep FIER. Tank.!


Tiisdeitejûn 7 maaie wolle we it der graach mei jim oer ha.

Om 20 oere sitte we klear by Jeroen en Lutske.

Wat doch we?En hoe doch we dat?

Yn novimber 2017 is de stichting Theatergroep FIER oprjochte.

Mei tank oan OEDS wiene we yn it besit kaam fan gâns ljocht- en lûdmateriaal en fan in tribune mei in karre derby , dêr ’t er oppast.

Dit woene we ek yn de takomst beskikber stelle oan de ferienings, ynstellings, ynwenners fan de 4 doarpen fan FIER.  (Friens, Idaerd, Eagum,Reduzum)

Dat is slagge! Men kin foar ljocht en lûd telâne by Frederik van Dijk yn ‘e Havenwente en foar de tribune by Jeroen van Dijk yn cafe/bar De Welp.

Net alhiel gratis mar wol mei grutte koartings foar ferienings en ynstellings fan algemien belang.

Oké! We ha as stichting doe ek fêstlein, dat we ien kear yn de 3 jier wer in “stik” dwaan sille yn en foar de 4 doarpen.

En dêr wolle we it 7 maaie graach mei jimme oer ha.

Ha je goede ideeën of wol je gewoan ris meiprate. je binne wolkom.

Oant dan.


OEDS de “LEGACY”

Tsjintwurdich stean de kranten fol fan “de legacy” fan it “Kulturele-Haadstêd-2018 wêzen”. It klinkt aardich djoer, mar it betsjut net mear as “dat wat der fan oerbliuwt.”

Wat ha we oerhâlden oan it kulturele barren yn 2018? Fansels in prachtich oantinken oan de lange, waarme simmer. Oan de ynset fan safolle minksen. Oan it mei elkoar dwaan. En oan it grutte súkses dat we mei elkoar hân ha. Dat kin nimmen ús wer ôfnimme. Mar der is mear.

Der is ek in materiele erfskip. We ha in tribune foar 400 minsken. Leit by yn ‘e opslach. We ha in protte ljocht- en lûdapparatuur. Dat materiaal is wer te brûken. Foar de toanielferienings yn de fjouwer doarpen. Mar ek foar oare ferienings en klups. Tsjin in lege fergoeding. It guod kin ek ferhierd wurde oan oaren. Mar dan jildt der fansels in gongbere merke priis.

We kinne in hiel ein foarút. Dat is ek ús “LEGACY”. En om dat noch ris klam te jaan is der de stichting FIER (Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum), dy ’t yn alle gefallen ien kear yn de trije jier wer in “gesamenlike produksje” oer it fuotljocht bringe sil. En dy hat ek noch wat “hantjild’, want we ha ek noch in grypstehealstoer oerhâlden. It is net it measte, mar wol moai meinaam. As alles betelle is lit we jim witte hoefolle it krekt is.

Stichting Theatergroep FIER

p.s. Teatske is ôffierd. Se is op in frachtwein it doarp útriden


NEIPRAATJÛN.

Neipraat is gjin praat wie it sechje en dan bedoelde men dat it gjin sin hie om nei te praten oer saken dy ’t no ien kear west hiene.

Mar… neipraat kin hiel gesellich wêze.

Noflik nochris oereidzje hoe moai it wie en hoe ’t men it hân hat
en… no ja, neam mar op.

Je hawwe wiken mei elkoar oplutsen om in prachtich stik foar it fuotljocht te bringen.
It wie yngeand, it wie hyt, it wie roetkâld, it wie fan alles en noch wat, mar it wie by ’t einsluten benammen moai.
Dêrom ha we op 22 septimber jûns by Jeroen en Lutske in neipraat jûn.

Alles en elkenien is dêr wolkom.

De lâneigners, de bou- en nifelploegen, de lokale ploegen yn Idaerd, Friens, Reduzum, de sjongers, de spilers, de oare toanielminsken, de AEDers..         GEWOAN ELKENIEN.
We hâlde in neipraatjûn!   Wat munten, iepenje, in filmke, in boek….
En as der ien mesyk meitsje wol, (om bgl. nochris in ferske te sjongen as “It paad nei Fierwei”) dan kin dat.

Mar it is benammen bedoeld om mekoar nochris te treffen.

Oant sjen op 22 septimber jûns om 20.00 oere by Jeroen en Lutske

Theatergroep FIER.


3 juli

Vijf sterren voor Oeds fan Fierwei

De Under de Toer-voorstelling Oeds fan Fierwei is nu al een succes te noemen. Dit weekend genoten  450 bezoekers in het hart van Friesland van de Friese variant op de bekende Odyssee van Homerus. De reacties zijn lovend. ‘Fier skoart mei Oeds fan Fierwei’ stelt het Friesch Dagblad en de Leeuwarder Courant geeft de voorstelling maar liefst vijf sterren.

‘We binne fansels út ‘e skroeven’, lacht Piter Renia, voorzitter van Stichting Theatergroep FIER. ‘It is foar it earst dat wy as doarpkes mei inoar in iepenloftspul op poaten sette en dan fuort sa’n boppeslach. De kaartferkeap gong al sa hurd dat we besluten ha twa ekstra foarstellingen te jaan en dan no sokke reaksjes. It kin net better.’

Oeds fan Fierwei neemt de bezoekers mee op reis in en rond de dorpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (FIER). Deels wordt men met bussen vervoerd, deels loopt men zelf door de landerijen naar de volgende theaterlocatie. Het is een reis vol humor, muziek, zang, prachtige kostuums en decors. Onder regie van Janneke de Haan werken zo’n 200 inwoners van de dorpen mee aan het Friestalige schouwspel.

De voorstelling vertelt het verhaal van de thuiskomst van oorlogsheld Oeds (Odysseus). De feest­commissie is druk bezig met de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018; de nieuwe fontein zal voor het eerst spuiten! Men heeft geen oog voor Oeds, die thuis zijn draai niet kan vinden, of zijn gezin.
Het verhaal van Oeds spreekt terecht zo veel mensen aan. Het is nog altijd actueel: een man, gewond door de oorlog, moet tegenslagen overwinnen voordat hij weer in vrede met zichzelf en de wereld kan leven.

 

Oeds fan Fierwei is nog te zien tot en met 15 juli. Er zijn nog kaarten beschikbaar voor 14 en 15 juli. Kaarten zijn verkrijgbaar via theatergroepfier.nl/kaartferkeap

Regie: Janneke de Haan, tekst: Peter Sijbenga, muzikale begeleiding: Sytse Broersma/Peter Sijbenga, kostuums en decor: Geartsje van der Zee


26 juni
Update kaartferkeap

Hjoed is de 1000ste kaart fuortgien fan it Under de Toer theaterspektakel Oeds fan Fierwei en binne meardere foarstellings útferkocht. Op dizze “mijlpaal” binne wy tige grutsk.

Hawwe jo noch gjin kaarten, wachtsje dan net langer en bestel se op www.theatergroepfier.nl/kaartferkeap


It is gjin Fries dy’t nea yn Eagum wie!

Yn it kader fan Oeds fan Fierwei is ek yn Eagum wat moais op tou set. Want de foargonger fan ús Oeds, de klassike held Odysseus, hat op it plak dêr’t no de toer fan Eagum stiet, in wachtpost boud. Skriuwer Hylke Tromp wit der alles fan en leit it út yn fjouwer koarte ferhalen.

Elke hoeke fan it tsjerkhôf yn Eagum lit sjen hoe’t it Fryske lân derhinne lei yn de tiid fan Odysseus.Troch in ‘kijkdoos’, in panoramaboerd, in âlde kaart en in spesjale sjochpiip wurde jo meinommen yn de histoaryske eftergrûn fan it libben fan Oeds en syn mannen. Dit bysûndere en fermaaklike stikje Oeds-skiednis is yn Eagum te besjen fan 27 juny o/m 15 july en is frij tagonklik at it stek fan it hôf iepen stiet.

Wynpriuwerijke
Op sneon 7 july fertelt Hylke Tromp om 15.30 oere ûnder de toer yn Eagum noch wat mear oer dit ûnbekende stikje Fryske skiednis en jowe twa Eagumers in taljochting oer de bysûndere tegel dy’t by de toer leit. Nei de rûnlieding is der, op tritich hoannestappen fan ‘e toer yn de pleats fan Aqua Vino, in priuwerij fan klassike Grykske winen. Foar mar € 2,50 kinne jo sa noch wat langer yn Grykske sfearen bliuwe!
Jou jo gau op fia eagum@theatergroepfier.nl. Fol = fol!

 

Lit ús en de hiele wrâld sjen datst yn it hert fan Fryslân bist. Meitsje in selfie by it boerd ûnder de toer fan Eagum. Set dizze foto mei #LF2018 derby op Facebooken tag Oedsfanfierwei der yn!


23 juni
Kaartverkoop Oeds fan Fierwei loopt als een trein
De kaartverkoop voor de Under de Toer-voorstelling Oeds fan Fierwei gaat hard. Bijna 70 procent van de beschikbare kaarten is al verkocht. Oeds fan Fierwei is een theatrale tocht met toneel en muziek in en rond de dorpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum. Bezoekers gaan deels per bus en deels wandelend door de landerijen naar de volgende theaterlocatie. Onder regie van Janneke de Haan (o.a. Toneelgroep Amsterdam en Tryater) werken meer dan 100 inwoners van Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum mee aan het Friestalige schouwspel. De voorstelling vertelt het verhaal van de thuiskomst van oorlogsheld Oeds (Odysseus). Iedereen is blij dat hij heelhuids terug is maar Oeds kan zijn draai niet goed vinden. Bovendien is de feest- commissie erg druk met de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, dus oog voor de problemen van Oeds en zijn gezin is er niet. Oeds fan Fierwei laat de toeschouwer beleven wat Oeds heeft meegemaakt, via toneel vol humor, muziek, zang, en prachtige kostuums. En dat midden in de natuur en midden in de dorpen. Het verhaal spreekt terecht zo veel mensen aan. Het is nog altijd actueel: een man, gewond door de oorlog, moet tegenslagen overwinnen voordat hij weer in vrede met zichzelf en de wereld kan leven.

Oeds fan Fierwei is te zien op 27, 29 (uitverkocht), 30 juni en 1, 6, 7, 8 en 13 juli.
Kaarten zijn verkrijgbaar via theatergroepfier.nl/kaartferkeap
Regie: Janneke de Haan,
tekst: Peter Sijbenga,
muzikale begeleiding: Sytse Broersma/Peter Sijbenga,
kostuums en decor: Geartsje van der Zee


10 juni 2018
De Odyssee fan Homerus is bepaald gjin lyts ferhaal. Skriuwer en komponist Peter Sijbenga hat him dêroan weage. De ferneamde Grykske myte wurdt yn it Frysk ferteld yn ‘Oeds fan fierwei’. Fjouwer lytse doarpen bringe it ferhaal mei-inoar foar it fuotljocht. Besjoch it item en filmke dat  Omrop Fryslân makke hat!
Frjemde fûgels lêstendeis oan it Swin der by Remmelt efter by de batte. Grutte reade wjukken, dy ‘t stadich hin en wer gongen. Der waard ek songen. De sirenen wiene it, dy ’t besochten OEDS yn de ûnderwrâld te hâlden. De kommende wiken sille jim faker sjongen heare. Yn Idaerd. Yn Friens. Yn Reduzum. Fûgels, barchen, brommers, shovels, goaden, goadinnen, fan alles is der te sjen hjir yn en om de fjouwer doarpen. OEDS FAN FIERWEI is kommende wei!!!

100
Mear as 100 frijwilligers binne dwaande om der in prachtige foarstelling fan te meitsjen. En allegear binne se fol fjoer. It giet goed. It giet bêst. It giet geweldich. Wêz der by soe ik sizze wolle.

500
Safolle kaarten binne der al oan de man as frou brocht. It giet dat it slydjaget. Guon jûnen rinne al fol. As jimme foar in spesjale datum kieze wolle, soe ik dat no dwaan. Net wachtsje. Oant no binne alle “Ûnder de toer” produksjes noch útferkocht. En OEDS FAN FIERWEI is in “Under de toer” produksje. Wa ’t swierrichheden hat mei online bestellen, kin freed 8 juny ek telâne op de Versmarkt, op ‘e Haven. Mar stel net ût, wat no dien wurde kin! Wês by dit grutte feest. It giet hurd. As de Linepraat fan juny by jim yn ‘e bus falt is de generale al foar by en hat de Try Out ek al west!! Wier!


Duizendpoot Peter Sijbenga in hoofdrol Oeds fan Fierwei
Hij schreef het script, verzorgt samen met Sytse Broersma de muziek en pakt nu ook de hoofdrol op in het locatietheaterstuk Oeds fan Fierwei. ´It kaam no sa út en ik sjoch it as in ôfskiedskado foar Reduzum, dêr’t ik mear as tritich jier wenne ha’, zegt Peter Sijbenga er zelf over.

Oeds fan Fierwei is een Friestalige bewerking van de voor velen bekende Odyssee van Homerus. De voorstelling is een theatrale tocht in en rond de dorpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum. Deels worden bezoekers met bussen vervoerd, deels loopt men zelf door de landerijen naar de volgende theaterlocatie. Meer dan 100 inwoners uit de vier dorpen werken mee aan het schouwspel.

De voorstelling vertelt het verhaal van de thuiskomst van oorlogsheld Oeds (Odysseus). De feestcommissie is druk bezig met de festiviteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018; de nieuwe fontein zal voor het eerst spuiten! Men heeft geen oog voor Oeds, die thuis zijn draai niet kan vinden, of zijn gezin. Oeds fan Fierwei laat de toeschouwer beleven wat Oeds beleefde op zijn reis naar huis, via toneel vol humor, muziek, zang, en prachtige kostuums. En dat midden in de natuur en midden in de dorpen.

Peter Sijbenga neemt de hoofdrol over van Popke van der Zee uit Mantgum, die zich noodgedwongen om gezondheidsredenen terug moest trekken. Sijbenga heeft een drukke tijd achter de rug, met onder andere het vertalen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach en de rockopera Tommy van The Who. Beide stukken vertaalde Sijbenga naar het Fries. ‘Dat is yndie wat hiel oars as it skriuwen fan in script foar in lokaasjetéater. Mar krekt dat ferskaat yn myn wurk fyn ik machtich moai. By it skriuwen seach ik Oeds al hielendal foar my. Dat ik dy rol no sels ek delsette mei, fyn ik wol hiel spesjaal. Oeds fan Fierwei is toaniel, muzyk en natoer yn ien. It wurdt in prachtige ûnderfining foar spilers en publyk!’

Oeds fan Fierwei is te zien op 27, 29 en 30 juni en 1, 6, 7, 8 en 13 juli. Kaarten zijn verkrijgbaar via theatergroepfier.nl/kaartferkeap


OEDS fan FIERWEI

it komt hyltyd tichterby

Der wurdt al op lokaasje rippetearre. Snein 29 april sil we de hiele reis bylâns.  Fan moarns 10 oant middeis 6 oere. De bouploech hat al in “bealch fol wurk” fersetten. Goadestuollen, rabberstreppen, aaismytplakken. Alles falt te plak. It koar kwinkelearret dat it in leave lust is. De “naaisters ensa” ha byelkoar sitten. It begjint der op te lykjen. Elk komt sa stadich oan yn de “mood” Of yn de “flow” sa as dat hjoedtedei leau ‘k hyt.

OP DIT STUIT BINNE DER AL 300 KAARTEN OAN DE MAN AS FROU BROCHT.

FRIJWILLIGERS

Alle minsken, dy’t meihelpe, kinne 25 juny nei de generale. Se moatte harren efkes melde by ûndersteand adres. Dan kinne we foar it nedige ferfier soargje. Want dat is fansels in ekstra opjefte. By in reis heart ferfier. Net inkeld fan it publyk, mar ek fan spilers, sjongers en frijwilligers. Jou jim op.

MINSKEN, DY ‘T NET SA MAKLIK MEAR RINNE

Ek dy moatte har efkes melde. Om deselde reden. Op 7 en 8 july ha we foar har spesjaal omtinken. Soene it der in protte wêze, dan komme der ek noch mear dagen by. Ek melde op it adres hjirûnder.

Jeltsje Brouwer Houtstek 7 Reduzum of fia de mail: info@theatergroepfier.nl


KOM EN SJONG

(dwaan is kinnen)

Moandei 5 maart hiene wy de ôftraap, of de “KICK OFF” sa as dat hjoedtedei hyt. Boppe by Jeroen en Lutske siet de seal fol. Lêze en sjonge. Tsjonge, jonge. We gongen op papier op reis mei Oeds.

Moai. Prachtich. We ha in 35-tal sjongers, 20 spilers en op dit stuit in 40-tal frijwilligers. Der binne dus al mear as 100 minsken belutsen by dit bjusterbaarlike barren. Want der is ek altyd noch in kommisje fan in man/frou as 10.

Kom en sjong
Binne de’r noch mear minsken dy ’t meidwaan wolle soene? (moai dat Frysk, hin) Dat kin, kom en sjong! Kom no freed nei de sjongrippetysjes en doch mei. It is fleurich, it is gesellich it is fijn, it is mei elkoar. De sjongers binne tagelyk ek spilers: de bewenners fan Fierwei, Oeds syn doarp.

Kom op, net stinne, mar hinne! Freedtejûn healwei achten bij Jeroen en Lutske!

Kaartferkeap
Enne….. wat ek noch sein wurde moat, as jo dit lêze binne der AL AARDICH MEAR AS TWAHÛNDERT KAARTEN FERKOCHT. Wêz derby…gewoan op ‘e site www.theatergroepfier.nl/kaartferkeap. En as jo absoluut net oerwei kinne mei in kompjûter (of hy docht it krekt efkes net) dan stiet der yn de Linepraat (maart) ek noch in bestelformulier.

Is rinne beswierlik?
Foar minsken dy’t minder goed op ‘e gong binne: foar 7 en 8 july wurdt d’r ferfier foar jimme regele. We wolle graach witte om hoefolle minsken it giet. Dus is rinne beswierlik, mar wolle jo dochs Oeds fan Fierwei belibje? Meld jo dan foar 15 april fia info@theatergroepfier.nl of smyt in bryfke troch de bus by Jeltsje Brouwer it Houtstek 7, mei derop jo namme en adres, tillefoannûmer en as it kin emailadres.

Bestelformulier kaarten Oeds fan Fierwei (te gebruiken vanaf 15 april)

Indien u niet bij machte bent om kaarten te bestellen via de website van Stichting Theatergroep Fier (www.theatergroepfier.nl/kaartferkeap), kunt u gebruikmaken van dit bestelformulier.

Naam: (vul hiernaast de naam in die ook op uw bankrekeningnummer staat i.v.m. de controle op de betalingen) 

 

 

 

Adres:

 

 

Woonplaats:

 

Telefoonnummer:

 

 

E-mail:

 

  O Ik ontvang mijn kaarten graag per mail.

O Ik wil mijn kaarten graag afhalen.

(aankruisen wat van toepassing is)

Dag Datum Tijd Aantal kaarten à € 20,- Bedrag
Woensdag 27 juni 19.30 uur
Vrijdag 29 juni 19.30 uur
Zaterdag 30 juni 19.30 uur
Zondag 1 juli 14.30 uur
Vrijdag 6 juli 19.30 uur
Zaterdag 7 juli 19.30 uur
Zondag 8 juli 14.30 uur
Vrijdag 13 juli 19.30 uur
TOTAAL

U dient het formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het ingevulde formulier kunt u inleveren in de brievenbus van Jappie de Vries, Suderom 9. Zodra het door u verschuldigde bedrag (de prijs is €20,- per kaart) op de bankrekening van Stichting Theatergroep Fier (NL31 RABO 0325 1013 02 t.n.v. Stichting Theatergroep FIER) staat worden uw kaartjes besteld en krijgt u deze per e-mail toegestuurd of we nemen telefonisch contact met u op en dan kunt u de kaarten bij Jappie de Vries ophalen.

Bankrekeningnummer: NL31 RABO 0325 1013 02 t.n.v. Stichting Theatergroep   FIER


Oeds, hoe sit dat no?!

Koarts

Oeral koarts. Gryp. Olympyske spelen en no ek OEDS. Want de KH2018 is los. Ûtferkochte sealen, terreinen, loadsen, tsjerken. Ekstra dagen… “En ik ha my oanmeld foar OEDS en ik hear mar neat. Hoe komt it?”

De reis fan OEDS yn ús fjouwer doarpen ein juny/ begjin july. We gean mei de bus. Ynstappe by de kroech en dan sa nei Idaerd. Dêr wurdt de sykloop ferslein en der wurdt feestfierd. OEDS is ommers wer thús. Dêr ek krije we tee of kofje.

En dan mei de bus nei it ein fan de Ienswei. Rinne troch it lân nei Friens. Ûnderweis troch de ûnderwrâld. Bylâns Kirkje de swinehoedster. Nei it tsjerkje fan Friens. Oeral wurdt songen. Prachtige lieten. De feestkommisje hat betocht dat der ek in Fontein komme moat. Oeds is wylst it paad folslein bjuster Nelly syn frou en Tiemen de soan wachtsje om neat.

Wy gean mei de bus nei Reduzum en dêr by de haven is it einspul. Sa’n trije en in heal oere en in neisit by Sjoerd en Nynke. Jeroen docht de katering. Sa is it sa ûngefear.

Moandei 5 maart kick-off

Op moandei 5 maart is de kick-off (de ôftraap). Op ‘e boppeseal fan Jeroen en Lutske. Dêr is tusken 7 en 9 jûns de earste lêzing. Spilers en sjongers wurde dêr dan ferwachte. Se ha dan ek de spylteksten al krigen.

NEI NJOGGEN OERE IS ELK WOLKOM FOAR IN SLOKJE EN IN HAPKE!

Neist de sjongers en spilers binne der noch mear minsken yn ’t spier. En ek dy freegje har ôf: “Wêr moat ik wêze”. Jim krije allegear berjocht. Om foar te kommen dat we nimmen ferjitte komt hjir de list mei frijwilligers. Stean je der net by en ha je je wol meld? Lit it ús witte!!!” Ek ús wurk is minskewurk.

NIFEL- EN NAAIWURK: Aly van Essen, Marga Hafma, Tineke Meinsma, Wietske Jorna, Geesje Oosterloo, Els Brandsma, Tryntsje de Vries, Sjoukje van Dijk, Riekje Korf, Marie Buwalda en Griet Hofstra
FACILITAIR: Ingrid de Jong, Rieneke de Vries, Jet Andringa, Jantsje Kalsbeek, Titia Tilma, Gerrit Hafma, Tsjikke Boonstra, Boukje Piersma, Geertsje Tigchelaar, Hettie Smit, Tryntsje Hemstra, Dirk Vermeulen en Marie Buwalda
FERKEAR: Germ van Essen en Dirk Vermeulen
WEBSITE: Sietse Fennema
BOUPLOECH: Jan de Haan, Tjitte de Haan, Durk van Gorkum, Frank Koopmans en Hylke Riemersma
KIN NOCH WAT BY! As je je melde wolle of wat freegje wolle sjit ien fan de lju hjirûnder oan. Otto van der Meulen, Sjoerd Hofstee, Janny Veenstra, Sytse Broersma, Hylke Tromp, Baukje Wytsma, Atsje Wester, Jeroen van Dijk, Peter Sijbenga, Leo Smit, Jappy de Vries, Jeltsje Brouwer, Frederik van Dijk, Piter Renia, Janneke de Haan, Rianne Hogeveen, Geartsje van der Zee, Marieke Swart, Mim Hardege en Nelis Huizen

Maile kin ek: info@theatergroepfier.nl

www.theatergroepfier.nl


2018, it is safier!

Rûnom yn Fryslân is der nei ta wurke. Ek yn ús fjouwer doarpen. En no is it dan einliks 2018 wurden en sil it heve.

Spilers, sjongers en wurkgroep op ‘e kyk
Op 6 jannewaris wie yn Idaerd de earste aksje: fotoshoot. As yn geef Frysk: allegear op ‘e kyk. Prachtich plak, dêr by it tsjerkje. “Segen yn ‘t nijjier”: Hylke Tromp syn sizzen, doe ’t er om ‘e hoeke kaam. Lit we ’t hoopje. En “Fol ferwachting klopt ús hert” soe ‘k der efteroan sizze wolle, want spannend is ‘t.

 Spilers, sjongers en wurkgroep op ‘e kyk mei tank oan Sieb van Lingen

Iepening LF 2018 en kick-off by Jeroen en Lutske
By de iepening van LF2018 op sneon 27 jannewaris sille we ús presintearje yn Ljouwert, by de grutte tsjerke. We falle op ’t lêst ûnder “ûnder de toer” no!


Op moandei 5 maart is de “kick off” yn ‘e kroech by Jeroen en Lutske. Earste de lêzing fan it skript en om 21.00 oere in borrel foar elk dy ’t spilet, sjongt, frijwilliger is of gewoan nocht hat te kommen.

Kaarten binne te keap
Trije wykeinen efterelkoar spilet Oeds fan Fierwei him ôf yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum: woansdei 27 juny is de try-out en freed 29 juny de premjêre, dernei binne der noch foarstellings op 30 juny, 1 july, 6 july, 7 july, 8 july en 13 july. Mear witte? Sjoch dan op: www.theatergroepfier.nl, ek foar kaarten!

Mar earst ha we noch de útfierings fan ROTO, De VRIENDENKRING en TUSKEN SWIN EN MOEZEL. Oftewol de toanielklups fan Reduzum, Idaerd en Friens.


Us Oeds en de poen

Wim Sonneveld song it al.

En dan kaam der efter oan: “Wat je met een miljoen kunt doen.”

Gelokkich kostet ús OEDS FAN FIERWEI krekt wat minder, mar sûnder poen giet it fansels net. Fan begjin ôf oan ha we ynsetten op jild dat ek in ynferstearring foar de takomst wêze moast. We hiene nedich: ljocht- en lûdapparatuur, tribunes (en in karre foar de opslach) en dekôrstikken. En dy moasten ek nei takom jier wer brûkt wurde kinne troch benammen de toaniel- en oare ferienings yn ús doarpen, mar bygelyks ek troch de skoalle.

IT IS SLAGGE!Mei in moaie bydrage út it tsjerkefûns en mei de eardere subsydzje fan de gemeente kinne we in lytse € 50.000 stekke yn: ljocht- en lûdapparatuur, tribunes (en in karre foar de opslach) en dekôrstikken. En binne al yn 2018 te lien. De toanielklups kinne der fuort gebrûk fan meitsje. Frederik van Dijk oan ‘e Haven hat it guod ûnder syn behear. By it bestjoer fan Stichting Theatergroep FIER, dy ’t foarrige moanne syn beslach krigen hat, kinne se oanfrege wurde.

Neist dizze “Ynfestearringssubsydzjes” ha we fan “Ûnder de toer”, fan de provinsje en fan de doarpsbelangen noch ris in € 20.000 oan middels krigen. Dy ha we nedich foar de opfiering as sadanich. Tink oan persoanielskosten, mar bygelyks ek oan de bussen, dy ‘t 10 jûnen ride moatte. Út de kaartferkeap hoopje we noch in € 30.000 te heljen (1500x 20,-).

Ja, dan sitte je op in ton en dan ha je finansjeein goed stik foar 2018 op priemmen setten en in goede haal dien nei de takomst. It liket skoan, mar der moat noch wol wat kaartsjes oan de man of frou brocht wurde fansels. De kaartferkeap giet meikoarten los. We rekkenje op jimme allegear fansels. In machtich stik, in protte wurk, in foldien gefoel nei ôfrin. Dat is it doel. Oant sjen. En as jim helpe wolle….. elk is wolkom.


Oeds nei de notaris

Wat sa’n man al net belibbet! Yn dit gefal giet it oer de ‘Stichting Theatergroep FIER’. Op 22 novimber is, nei lang tarieden, de stichtingsakte ‘passearre’, sa as dat sa moai hyt. It stichtingsbestjoer bestiet út: Piter Renia (foarsitter), Jeltsje Brouwer (skriuwster) en Jappy de Vries (ponghâlder). Alle trije út Reduzum. Dy trije foarmje it Deistich Bestjoer. Fierders sit er fan de trije doarpen in toanielmantsje/wyfke yn. Yn Reduzum is dat Leo Smit (ROTO), yn Idaerd Janny Veenstra (Vriendenkring) en yn Friens Sjoerd Hofstee (Tusken Swin en Mûzel). As ûnôfhinklik sânde lid is der Frederik van Dijk. Earst yn Idaerd, no ek yn Reduzum. Frederik sil de ‘middels’ fan de stichting beheare. Want de stichting hat as rom doel it befoarderjen fan it kulturele libben yn de fjouwer doarpen Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum (fan dêr de namme FIER), benammen de poadiumkeunsten. Dêrta sil der teminsten ien kear yn de trije jier in stik opfierd wurde troch spilers út de fjouwer doarpen. MIDDELS Tank sij Oeds fan Fierwei en tank sij It Mienskipsfonds fan Ljouwert hat de Stichting tribunes en ljocht- en lûdmateriaalyn yn it besit. Op dit stuit siket Sjoerd de Boer om in oanhingwein, dêr’t de tribune op kin. De tribune mei ûnderbrocht wurde yn Grou, by wat Van Vuuren wie. Dy materialen binne tsjin in ridlike fergoeding ek beskikber foar oare gegadigden. Minsken en/of klups fan bûten betelje dan wat mear. Frederik sil in reglemintsje meitsje. It kin hiel moai wurde! Mar earst takom simmer. It begjin fan dit alles: “Oeds fan Fierwei” foar en mei help fan de minsken yn de fjouwer doarpen. Wa kin dêr wat op tsjin ha!?


Ynformaasje jûn OEDS FAN FIERWEI

Op moandei 18 septimber wie der op de boppeseal fan café bar de Welp te Reduzum in ynformaasjejûn oer it stik ‘Oeds fan Fierwei’ mei in protte minsken. Yn 2018 sil op ferskate lokaasjes yn Idaerd, Friens en Reduzum de Odyssee opfierd wurde.

Peter Sijbenga hat ús meinommen yn it troch him skreaune ferhaal oer Oeds fan FIERwei. Oeds komt werom fan de striid om Troje, mar is dêr in stikje fan himsels kwytrekke. Troch wat Oeds mei hat makke, sjocht hy oars nei de wrâld. Hielendal fan dizze tiid fertelt Peter: “Minsken dy no weromkomme út oorlogsgebied, mar ek minsken mei in oare traumatyske ûnderfining sille harren wei op ‘e nij fyne moatte.” Peter Sijbenga, de skriuwer fan it stik, hat op in prachtige en muzikale wize it ferhaal ferteld oer Oeds fan Fierwei.

Scenograaf Geartsje van der Zee hat oan de hân fan foto’s in byld joun fan de foarmjouwing. Se hat ûs seker neadich by it foarm jaan fan klean, readkleurige brillen en mear saken. Janneke de Haan, rezjy, fertelde oer har bedoelings mei it stik en die in oprop foar spilers en figuranten. Rianne Hogeveen docht de produksje en hat útlein hoe se it oanpakke sil. Der sit ek folle musyk yn de foarstelling. Sytse Broersma en Peter Sijbenga ha hjir oer ferteld en in oprop dien foar sjongers en sjongeressen.

De spiksplinternije webside www.theatergroepfier.nl is dizze jûn de loft yn gien en Jeltsje Brouwer en Sytse Fennema ha dit op in grut skerm sjen litten.
Tiidens de infojûn binne wy ek yn ‘e kunde kommen mei de trije haadrolspilers.

Oeds, Penelope (frou fan Oeds) en Telemachos (soan fan Oeds) wurde fertolkt troch Popke van der Zee, ús Marian de Jager en Sjoerd Blom.

Njonken dizze trije haadrolspilers binne der soad minsken nedich. Redúster, Idearder, Frienzer en Eagumer : jong en âld.  Fan sjongers oant ferkearsregelaars, fan naai(st)ers oant dekôrbouwers ensf.

Do kinst dy yn earste ynstânsje sûnder ferplichtingen oanmelde fia it kontaktformulier op: theatergroepfier.nl (rjochtsboppe by contact).

Jou dêrby wol efkes oan watst dwaan wolst. Dêrnei ûtfangsto mear ynformaasje.

Eltsenien is wolkom! Foar de spilers is der in audysjedei op 5 novimber. Der is in frywilligersjûn op 30 oktober. De foarstellings binne, sa as it no stiet, op 27, 29 en 30 juny en 1, 6, 7, 8, 13, 14 en 15 july.


Augustus 2017

200  !

Safolle , ja!

De simmer is hast foarby. Noch efkes ‘Merkje” en dan giet it winterskoft wer yn. En yn dat skoft sille it barre. We sille los mei OEDS FAN FIERWEI. De reis fan Odysseus oersetten nei ús fjouwer doarpen.

Op 18 septimber is der in foarljochting  by Jeroen en Lutske. Om 8 oere. Dêr hoopje we in protte minsken begroetsje te kinnen.  WANT…

We ha al in jier as trije in kommisje fan tarieden. Mei profs as Sytse Broersam en Peter Sijbenga. Der komme no by Janneke de Haan (rezjy), Rianne Hogeveen (produksje) en Geartsje v.d. Zee (dekors. )  Spilers as Popke v.d. Zee en Sjoerd Blom. MAR….

DER BINNE NOCH IN HIELE PROTTE OAREN NEDICH!!!

We ha in saneamde ‘Customers Journey” útsetten. In reis fan it publyk bylâns de spylplakken. Oan helpers ûnderweis bin de al in 50 minsken nedich. Dêrneist is der fansels ferlet fan  bouwers, sjouwers, timmerlju, kleanmakkers en fansels  spilers en spylsters. Dat lêste bin der al in 60 sa rûze we.

Al mei al ha we ferlet fan in 200 frijwilligers.

En dat binne jimme allegear meielkoar. Elk dy’t wol kin meidwaan. Foar elk is der grif in plakje. En fierders moat der fansels ek publyk wêze.

Te grut foar ús fjouwer doarpen?
Ik leau der neat fan. We kinne dat. Mei elkoar sette we in prachtige OEDS FAN FIERWEI  op ‘e planken, op it gers, op ‘e dyk. Oeral yn de doarpen spylje we. En letter sizze we Tsjin elkoar: “Witst noch wol…”

Oant sjen. Oant OEDS.

P.


Juni 2017

Us regisseuze, stelt har foar.  En fertelt fansels oer it stik, dêr t sa njonkenlytsen elk oer tinkt, praat, dreamt…

Fan Idaerd nei Reduzum, fia Friens nei Jirnsum en sa werom nei Grou. Wat ha ik it rûntsje faakris fytst mei myn heit, foarrich jier tidens de repetysjes fan “Foar dy nei dy”. Doe wenne ik noch yn Amsterdam en wie ik faak útfanhûs bei heit en mem yn Grou. En dan jûns in ein te fytsen.

Myn roots lizze yn Idaerd. Myn heit komt fan it Hôflan en gong nei de bewaarskoalle yn Reduzum. En nei de sneinsskoalle yn “It lokaaltsje” yn Idaerd. Myn pake en beppe en ek myn oerpake en – beppe lizze op it hôf yn Idaerd. Altyd ha ik tocht: “Hjir moat ik noch ris wat meitsje…” Doe kaam Peter mei “Oeds fan Fierwei “en doe wie ik fansels fuort ferkocht. It moast sa wêze; in foarstelling op it plak dêr’t myn roots lizze. Kin it noch moaier?
Nei de rezjyoplieding yn Amsterdam ha ik my rjochte op lokaasje – en musykteater. Dit brocht my al gau werom nei Fryslân; want wat is no in moaiere teaterlokaasje as it Fryske lân? Ik ha sân jier yn Amsterdam wenne, mar krektlyn ha ik de stap setten om werom te ferhúzjen nei Fryslan. Dit jout my de romte om noch mear projekten te dwaan yn dizze prachtige provinsje.
As teatermakker hâld ik fan tema’s dy ût it libben grepen binne. Dêr’ t de “gewoane’ man as frou” yn syn of har libben mei te krijen hat. Dit kinne ek “taboe-ûnderwerpen” wêze; ik leau dat je mei teater it ûnbesprutsene hiel goed besprekbaar meitsje kinne. Mar dat hoecht net beslist hiel dreech te wêzen; humor en wat lucht fyn ik hiel belangryk yn teater. Graach nim ik it publyk letterlik mei op in kuier. Op dy wize kinne je se in moaie en aktive rol jaan yn de foarstelling en sitte se net allinnich efteroer line yn’t publyk. Krektlyn makke ik op dizze wize mei myn stifting “Haring & Hummus” de foarstelling “Ik & de Oorlog” op ferskate plakken yn’e biblioteek fan Snits. En foarrich jier makke ik by Productiehuis Meeuw “Verdwenen Families”, wat spile yn’e argiven fan Tresoar. Hjirbei fyn ik it in útdaging om mei in sa grut mooglik ferskaat oan minsken te wurkjen: jong en âld & professional en amateur.
“Oeds fan Fierwei” is in moderne en Fryske oersetting fan “De Odyssee” fan Homerus. Oeds komt nei tsien jier werom fan ‘e oarloch, mar syn thúskomst falt him swier. Gjinien hat tiid foar him, want elk is drok dwaande mei de festiviteiten yn it ramt fan Kultureel Haaddoarp 2018. Oeds wit net wêr’t hy it sykje moat en hy giet dêrom mar wer op’e strún. En it publyk giet letterlik mei him mei. “Oeds fan Fierwei” wurdt nammentlik in teatrale kuier troch de doarpen Idaerd, Friens en Reduzum. It publyk sil mei bussen, mar ek foar in part rinnende, mei Oeds mei fan doarp nei doarp gean.
Peter Sijbenga hat it skript makke en fersoarget tegearre mei Sytse Broersma de musyk. Senografe Geartsje fan der Zee sil har dwaande hâlde mei it dekor en de kostuums. Dêrneist is der in aktive wurkgroep fan ynwenners fan de doarpen, dy’t ferantwurdlik is foar de organisaasje fan it hiele spul. Want in organisaasje dat is it… We hawwe in protte minsken nedich om dit foarelkoar te boksen. It doel is om de foarstelling, safolle as mooglik, te meitsjen mei ynwenners fan de doarpen dêr ‘t it spilet. Hjirby doch ik dêrom in oprop oan de minsen ût de doarpen Idaerd, Reduzum, Friens en Eagum om mei te dwaan.

Ynformaasjejûn OEDS FAN FIERWEI op 18 septimber.

Oeds fan fierwei spylet 29, 30 juny & 1, 2, 6, 7 en 8 july 2018
Op moandeitejûn 18 septimber 2017 is der yn cafe/bar de Welp yn Reduzum in ynformaasjejûn. Hjir fertelle wy mear oer it repetysjeproses en dogge wy in oprop foar frywilligers. Neist akteurs hawwe we bygelyks ek ferlet fan in bouw en kostuumploech en sjongers foar it projektkoar dat yn’e foarstelling in rol krijt.
Nijsgierrich wurden en wolst graach mei ús meidwaan?
Kom de 18e septimber en jou dy op.
Janneke de Haan.

Maai 2017
FIER.

Is meast net tichtby.
Mar dit al.
It stik dat we takom jier opfiere sille spilet yn Ideard, Friens en Reduzum.

OEDS FAN FIERWEI.

Odysseus kaam út de Trojaanse oarloch en koe syn draai net fine.
Oeds komt ek thús, mar berikt dat like min.

In tema dat ek hjoedtedei noch spilet.
It thúskommen nei in fiere en swiere slach.
It fan alle tiden.

De earste presintaasje wie mei in 30-tal oare stiken op 18 maaie yn de Jakobinertsjerke yn Ljouwert.
Dêr hawwe Jos Thie en Tamara Schoppert de start jûnt fan it ûnderdiel ÛNDER DE TOER fan de Kulturele Haadstêd.
Peter Sijbenga hat der spylje en fansels hawwe wy as “kommisje” ús dêr ek sjen litten.

Guon minsken freegje my hoe faak oft we it stik opfiere wolle.
Dat sil mei de generale der by in 7-tal kearen wêze yn de lêste wike fan juny en de earste wike fan july yn fansels 2018.
Mei trije reserve dagen derby soe dat tsien kear wurde kinne.

Guon minsken ha ek frege oft we it dan ien kear yn Idaerd en Friens dogge en fierders yn Reduzum, of dat dat wat mear gelyk ferdeeld wurdt.

NEE DUS.

OEDS FAN FIERWEI IS IN REIS.
Lyk as de Odyssee dat wie.
We starte yn Idaerd mei de foarstelling en reizgje dan dynselde jûn of midddei noch nei de ein fan de IENSWEI Mei de bus.
Dan rinne we nei Friens. Ûnderweis belibje we de nedige avontoeren en ek yn FRIENS stiet it ien oan oar op priemmen.
Mei de bus sette we dan nei REDUZUM. Dêr slute we ôf.

Per kear kin der in 150 minsken mei.
Yn ’t totaal hoopje we dochs op in dikke tûzen minsken.

DIT WURDT MACHTICH.

De fjouwer doarpen litte har sjen. Fan fieren.
OANT DAN. P.


April 2017

De Odysseus fan Homerus kinne jo meibelibje yn it hert fan Fryslân. Op lokaasjes yn Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum ( FIER) wurdt de thúskomst fan de oarlochsheld Oeds (Odysseus) ferbylde. De feestkommisje is drok dwaande mei festiviteiten yn it kader fan ˚KULTUREEL HAADDOARP 2018”. De nije fontein sil foar it earst spuitsje. Se ha gjin tiid foar Oeds, dy ’t syn draai net fine kin en nuver om him hinne slacht. As jo witte wolle hoe oft dit ôfrint, dan kinne jo dizze Odysseus mei meitsje op ien fan de ûndersteande data.

It is noch net safier, mar it komt tichteby.
Wa ’t Peter Sijbenga syn optredens op de jiergearkomsten fan Idaerd. Friens en Reduzum by wenne hat, is grif entûsjast wurden.
Prachtich ferhaal.
En dat sil him ôfspylje  ÛNDER DE TOER  fan Idaerd, Friens en Reduzum.

De datums binne bekind. We jouwe se fast efkes troch.  Alles yn 2018, no?

Try outwoansdei 27 juny jûns19.30-23.00
PREMIÉREfreed 29 juny jûns19.30-23.00Min waar opsjes 2 en 3 juli
sneon 30 juny jûns19.30-23.00Min waar opsjes 2 en 3 juli
Matineesnein 1 july middeis14.30- 18.00Min waar opsjes 2 en 3 juli
freed 6 july jûns19.30-23.00Min waar opsjes 9 en 10 July
sneon 7 july jûns 19.30-23.00Min waar opsjes 9 en 10 July
Matineesnein 8 july middeis14.30- 18.00Min waar opsjes 9 en 10 July
moandei 9 july jûnsmin waar/súkses opsje
freed 13 july19.30-23.00min waar opsje 16 en 17 July
sneon 14 july19.30- 23.00
Snein 15 july14.30-18.00

De repetysjes begjinne yn maart.  Earst mei it muzikale part  en dat nimt in grut plak yn. Der wurdt omraak (mei)songen.
Yn april, maaie en juny binne de fierdere repetysjes.
Der wurdt safolle mooglik mei “eigen folk” spile.  In útsûndering wurdt der makke foar de beide manlike haadrollen; Oeds (Odysseus) en Telemachus, de soan.
Alle minsken út de 4 doarpen, dy ’t meidogge dogge dat belangeleas!!
Ek de skriuwer(s) en de muzikanten.  En dat is wol in plomke wurdich.

In oprop foar spilers, spylsters, sjongers, sjongsters, sjouwers, bouwers, praters, lakers, bodders, switters, doggers, stinners,   … wat dan ek, folget.

Janneke de Haan fan Grou regissearret it stik en se kriget help fan Geertje v.d. Zee, by it oanklaaien fan de romte.

OARE MOANNE HEARRE JIM MEAR.

P.


Maart 2017
FIER is de ôfkoarting fan Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum.
Bekind no?

Mei syn fjouweren sille we besykje it stik OEDS FAN FIERWEI  oer it fuotljocht te bringen. Dat sil heve yn de earste  3 wiken fan july 2018. Flak foar de simmerfakânsje. Want nei de fakânsje is it MERKE en dan fljocht DE SLACHTE troch Reduzum.

As “FIER-kommisje” binne we aardich ûnderweis.

It stik is der, we ha it earste petear hân mei Janneke de Haan, dy ‘t de rezjy dwaan sil en dy dat alhiel sitten sjocht. Peter is by de Doarpsbelangen delreizge (op 6 april noch yn Reduzum) We hawwe tribunes en we kinne ljocht en lûd oanskaffe.
Fansels binne der noch in protte saken, dy ’t har beslach krije moatte.

In earste fraach is der ien fan opslach en behear. Want neist in replika fan de Blauwe Tent, binne der dan aanst tribunes en is der in ljocht- en lûdsynstallaasje.

Fierders is it de bedoeling dat we as doarpen meielkoar minstens ien kear yn de trije jier in opfiering dwaan sille. It is miskyn wol de baas dat der in nije stichting komt, dy ’t neist it behear en de útlien fan materialen ek de poadiumkeunsten yn de 4 doarpen stipet.

Sa sjoch je mar. Fan it iene komt it oare. Mar earst konsintrearje we ús op july 2018. Jim hearre oare moanne mear.

Namens de kommisje.

P.


In Odyssee yn it hert fan Fryslân

Terptéater wie prachtich, Fryslân 2000 in happening, Doch it foar dyn doarp,Tinte feesten! Friens (2009), Idaerd (2011) en Reduzum( 2013). Alles wat mei elkoar kin, doch we meielkoar. En dan is it feest!!!

MEI ELKOAR, MIENSKIP, KULTURELE HAADSTÊD.

Dêr heart Reduzum by tochten ROTO, Doarpsbelang en Swin Swette. Se sochten der in foarsitter by en yn de simmer fan 2014(!!) gongen Jappie, Alle Jan, Sietse, Leo en Piter om ‘e tafel.
It moast MULTIMEDAAL wurde.  Moai wurd en it betsjut dat toaniel, dûns, mesyk, sang, film alles by elkoar yn in foarstelling moast, dy ’t yn ‘e simmer fan 2018 opfierd wurde soe.

Der waarden skriuwers en muzikanten by frege: Hylke. Baukje en Peter, en noch immen fan it bestjoer fan Doarpsbelang, Otto,  en in kateraar, Jeroen. Suzanne Van Zwam soe (it) filmje en fan de hjerst fan 2014 ôf kaam men sa ien kear yn ‘e seis wike by elkoar yn it tsjerkelokaal. Suzanne is ús wilens ôfstellen troch Omrop Fryslân, fijn Suzanne (foar dy dan), mar de rest docht noch mei en is ûndertusken oanfold mei Atsje en Janny út Ideard/Eagum en Sjoerd en Hylke fan Friens.

EK DE NAMME IS FEROARE, it hyt no FIER en dat is dan moai fan Friens, Idaerd, Eagum en Reduzum.

IT STIK
It kaam der op del dat we kieze moasten út in stik oer Dûmny Boers en de Odyssee. We ha lang harsesskrabbe, mar it waard de âlde Grykse held. Syn avontoeren sille op ferskate plakken yn de 4 doarpen fertoand wurde.  Mei help fan ús ynwenners fansels.  En in inkele professional bgl. yn de haadrol(len) en foar de regy.

IT STIK IS SKREAUN
Troch Peter en dy giet by de doarpsbelangen lâns om der oer te fertellen. Hy hat al yn Friens west en hy sil yn maart en yn april yn Idaerd en Reduzum ferskine.
Wilens sil Yme H. elke moanne in stikje yn de LP en op de site sette oer it stik, want elk hat dat fansels net sûndermear yn ‘e holle. Ik sil jim elke moanne op ‘e hichte hâlde fan de foarderingen.

DE REGY IS REGELE
Janneke de Haan fan Grou wol ús helpe.

DE LOKAASJES BINNE ÚTSOCHT
It spilet him ôf yn Idaerd by de tsjerke, oan ‘e ein fan de Ienswei, by de tsjerke fan Friens en oan ‘e haven yn Reduzum.

JILD IS DER EK
In grutte hap, yn de begrutting, sit him altyd yn it ljocht en it lûd en yn de tribune.  Dat kin je hiere, mar dat ha we wol faker nedich. By de skoalrevu soe sa’n tribune in útkomst wêze. Mar ek by Swin/Swette foarstellingen en as we no dan toch oan ‘e slach gongen, dan soene we ek bêst besykje kinne en doch as 4 doarpen faker in stik mei elkoar. Bgl. ien kear yn ‘e 3 jier. En we soene ek elk jier wol in foarstelling ynhiere kine.

IT SOE DUS MOAI wêze dat we sels beskikke kinne soene oer ljocht, lûd en sitplakken. We ha de stoute skuon oanlutsen; we ha it plan útskreaun en in deeglike begrutting makke en dy foarlein oan it MIENSKIPSFONDS fan ús gemeente.  We ha frege om bydrage foar dizze saken om sa yn de takomst in moaie “swung” oan ús kulturele  doarpenaktiviteiten  jaan te kinnen.

IT IS SLAGGE!
Boppedat ha we ek in oanfraach rinnen by “Ûnder de toer” en dat liket ek wol kâns te hawwen.

WAT IN STIK BÛTER YN DE BRIJ!!
Mear as de helte fan de begrutting is rûn.  WE KINNE LOS.!!

En safier woe ik it foar no mar by litte, want der komt noch hiel wat te sjen.
Yn ’t foarste plak fansels de opfiering, mei elkoar, yn ús 4 doarpkes. Mar ek saken as opslach foar de tribune, in bouploech, behear. Miskyn moat der wol in stichting komme mei de namme FIER, dy’t yn de takomst al boppenneamde plannen op syn noed nimt.

WY HÂLDE JIMME OP ‘E HICHTE

MEI ELKOAR KINNE WE (HAST) ALLES !

P.

Audysjedei Oeds fan Fierwei

Hawwe jim it al heard?

Fan Fier