Merkenijs

Secretariaat en contactpersoon:
Fenna Terpstra
Tel:06-22953188
Mail:聽rfi.merke@gmail.com

Vind ons leuk op聽Facebook


Maandag 5 september

Straatversiering
1e – Master Gorter strjitte Sud
2e- It Houtstek
3e- D.S. Bangmastrjitte (gedeelte fan么f de Greidhof)

Matinee, mooiste ferklaaid:
Edith Zijlstra en Yfke Boersma

Moaiste karre:
Hor-hor, horror mei de miggen yn nacht


Uitslagen Merke kaatspartij

601 oranje -Ballonfeart Dreamflight- sponsor Hendrik Zijlstra
937 oranje- mysterybox -ferskate sponsoren
152 wit – Bluetooth speaker – sponsor Eachwiid
546 oranje- pakket allerhande- sponsor Iel en mear
275 wit- merke pakket- sponsor Caf茅 bar de Welp
349 oranje- 18 delige bbq set- sponsor KV jan reitsma

Home – Kaatsvereniging Jan Reitsma Reduzum


Zondag 4 sept
Er waren vandaag 18 groepjes die meededen aan de spannende speurtocht馃懟 Omdat het de vorige keer wat te makkelijk bleek, was het deze keer iets pittiger. Toch zijn er 5 goede antwoorden ingeleverd! Daaruit is de gelukkige winnaar Fenny geloot.

De spannende speurtocht was vandaag een succes! 馃懟Hieronder vind je de antwoorden op de vragen:
Cluedo – welk moordwapen hoort er niet bij?
Antwoord: De Hamer (T)馃敤
Gebitjes – welk gebit hoort bij elk karakter?
Antwoord: 1c, 2f, 3d, 4a, 5b – overgebleven (e)
Zoek het moordwapen.
Antwoord: Pikhouweel (R)
Wie ligt hier?
Antwoord: Steen aan de achterkant van de kerk, H. Hagedoorn 馃憥 en F. Martens. 馃
Wat is de Gallische naam?
Antwoord: Samhain (I)
Foto vrouw in de spiegel
Antwoord: Bloody mary (nr 8 & A) 馃嵏
Wie woont waar?
Antwoord: a4, b5, d2, e3 en f1
Filmquiz 馃帴
Antwoord: a3, b1, c3, d4
Trick or…
Antwoord: spin of slang 馃憥
Wie is de moordenaar?
Antwoord: Jason (A)
De cijfers in de agenda staan symbool voor de maanden (6=Juni, 4=April, 9=September, 10=Oktober, 11=November) De eerste letters van de maanden vormen de naam Jason.
Wat is waar?
Antwoord: De in Engeland geboren Bonifatius was een missionaris die in 754 werd gedood door een groep gewapende Friezen in Dokkum.
De in Leeuwarden geboren Mata Hari – Margaretha Geertruida (Griet) Zelle – was een Nederlands exotisch danseres. 馃拑Ze werd door de Fransen schuldig bevonden aan spionage en in 1917 in Parijs gedood door een vuurpeloton.
Antwoord I is juist (Mata Hara is in Parijs gedood door een vuurpeloton) (I)
Wie ligt hier?
Antwoord: strooiveldje (R)


Zaterdag 3 september

Foto’s -Spannende speurtocht opsyk nei Siebe Skepma

Winnaars Volleybal

1e prijs Poar Simps
2e prijs Stefan mei nooit fut fan Fenna

1e prijs verliezers St芒nfries Gym
2e prijs verliezers Poar Bombs

Foto volleybal聽

Winnaars Beerpong:

1e prijs Hedzer en Johannes
2e prijs Djoke en Riemy

1e prijs verliezers Lotte en Tineke
2e prijs verliezers Melissa en Johannes

Fotos Beerpong


Foto’s van de geslaagde culinaire markt vrijdag!

Foodmarket (myalbum.com)


Wy hiene hope dat hy it doarp nea mear binnen komme soe, mar helaas is Siebe Skepma dizze simmer wer in pear kear sjoen yn de trije doarpen….
Sa’n 22 jier lien is er een lytse poppe, Aaltsje de Jong, 1 jier 芒ld, fermist rekke yn Reduzum. Yn die selde tiid wie der in frjemde man faak oan it wurk yn syn grientetunen yn Reduzum, Friens en Idaerd. Hy r没n mei syn skep skrassend oer it asfalt tusken de trije doarpen. De ferhalen gean dat hy ek yn de nacht faak op paad wie. Op in freedtej没n yn septimber 2000 is Aaltsje wei rekke 煤t har popppewein. Bewenners hearden op deselde j没n it skrinende l没d fan de skrassende skep fan Siebe Skepma.
Dizze simmer ha wy fan ferskillende doarpsbewenners heard dat Siebe Skepma wer sjoen is. De geroften geane r没n dat er yn de 么fr没ne 20 jier meardere famkes 没ntfierd hat. Wy wolle foarkomme dat hy noch r没n swalked yn de trije doarpen. Derom wolle wy op sneon 3 septimber op jacht gean nei Siebe Skepma, mar dit kinne wy net allinnich! Komme jimme 煤s helpen de trije doarpen wer feilich te meitsjen en d’er foar te soarchje dat Siebe Skepma nea wer werom komt?

Opjefte foar de spannende speurtocht graach foar tongersdei 1 septimber fia: qlubbred@gmail.com


Griezelig lekker eten

De vrijdag van de merke, 2 september 2022, organiseert de merke commissie een culinaire markt. De merke commissie regelt kraampjes en een budget, waarmee jij hapjes maakt voor circa 100 personen. Wil je pannenkoeken bakken, pompoensoep, gebak of nasi maken, of weet je zelf een leuk gerecht? Doe dan mee!

Eten wat past in het thema zou leuk zijn, maar is geen verplichting.

Wil jij je opgeven om je kookkunsten te delen met dorpsgenoten? Dat kan via rfi.merke@gmail.com!


STERKE JERKES SOCHT
De merkekommisje is wer drok oan 鈥榚 gong foar de merke fan 2022. In spannend tema, bys没ndere spultsjes, lekker iten en drinken 茅n fansels fantastyske muzyk stean op de planning. It organisearjen fan in moaie merke komt wol goed, mar yn it merkewykein sels kinne wy wol wat ekstra sterke manlju en froulju br没ke! Bygelyks foar it opbouwen, klearsetten en opromjen fan spul. Dat kinne wy net s没nder jim help!

Wolsto net yn de merkekommisje sels, mar liket it dy wol moai om 煤s yn it merkewykein in h芒ntsje te helpen? Jou dy dan op fia rfi.merke@gmail.com! Wy sille tsjin dy tiid kontakt mei dy opnimme. Dyn help wurdt tige wurdearre!

Fansels meitsje wy oer it programma en de festiviteiten hieltyd mear bekend. Bliuw op 鈥榚 hichte fia Facebook (@merke.rfi) en Instagram (@merkecommissie.rfi) en h芒ld fansels de Linepraat en Reduzum.com yn 鈥榚 gaten!


STERKE JERKES GEZOCHT
De merkecommissie is weer druk bezig voor de merke van 2022. Een spannend thema, bijzondere spelletjes, lekker eten en drinken 茅n natuurlijk fantastische muziek staan op de planning. Het organiseren van een mooie merke komt wel goed, maar in het merkeweekend zelf kunnen we wel wat extra sterke mannen en vrouwen gebruiken! Bijvoorbeeld voor het opbouwen, klaarzetten en opruimen van spul. Dat kunnen we niet zonder jullie hulp!

Wil jij niet in de merkecommissie zelf, maar lijkt het je wel mooi om ons in het merkeweekend een handje te helpen? Geef je dan op via rfi.merke@gmail.com! We zullen tegen die tijd contact met je opnemen. Jouw hulp wordt erg gewaardeerd!

Natuurlijk maken we over het programma en de festiviteiten steeds meer bekend. Blijf op de hoogte via Facebook (@merke.rfi) en Instagram (@merkecommissie.rfi) en houd natuurlijk de Linepraat en Reduzum.com in de gaten!