ROTO

Kontakt: Janna Bokma
Haedstrjitte 82 9008st
Reduzum
tel – 0612091039
Email:toanielroto@hotmail.com |


Roto is oprjochte yn 1937 en telt sa’n 200 leden.
It doel fan de feriening is de bewenners fan Reduzum en omkriten tidens de jierlikse útfierings in noflike jûn te besoargjen en mei in goed toanielstik foar it ljocht te kommen. Dêrnêst wurde der ek bûten it doarp útfierings jûn, as dêr fraach nei is.
Roto is oansluten bij it S.T.A.F. (Stichting Amateur Toaniel Fryslân) .
De toanielploech bestiet út in tal fêste spilers, mar ek nij talent is wolkom! Oer it generaal nommen stiet de feriening iepen foar elk dy’t fan toanielspyljen hâldt.
Foar mear ynformaasje kinne jim kontakt opnimme mei toanielroto@hotmail.com |

It bestjoer:

Piter Roorda Foarsitter
Janna Bokma Skriuwster
extern Pong hâlder
Piet Brouwer Algemien lid
Janet Wynstraa Algemien lid
Streek troch de rekken