Donateurs ROTO

Roto kin net sûnder stipers. Wy binne dan ek alle minsken
tankber dat se ús elts jier wer stypje wolle.

Hjirmei kinne wy útfierings meitsje en ús stipe jaan oan toanielspilers, regisseurs, lûd- en ljocht en alles wat mei toaniel te meitsjen hat.

Omdat der hieltiid minder jildautomaten binne, wolle wy jimme no ek de mooglikheid jaan om it jild fia automatische incasso te regeljen.

Hjirfoar krije jimme de kommende wike in formulier foar yn de bus.

De kommende wike komme wy wer by de doarren del om it formulier of it jild op te heljen.
automatische incasso donateurs

Ek jimme kinne stiper fan Roto wurde foar mar € 7,50.Donateurs

Hjirmei hawwe jimme fry tagong foar de útfiering op 1, 2 en 3 maart.