Nieuws uit de kerk

Klankboerd nieuwsbrief 7

Labyrint

De werkgroep heeft de 5e zondag, 30 augustus, geen speciale bijeenkomst georganiseerd. Dit i.v.m. met corona. In plaats daarvan gaan we een labyrint uitzetten. Dit blijft enkele dagen liggen, zodat je niet perse op zondag deze wandeling hoeft te maken.

Wie op zoek gaat naar de oorsprong en betekenis van het labyrint, stuit  meteen vaak op een doolhof. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen het labyrint en de doolhof. Kort gezegd komt het erop neer, dat het labyrint ook een doolhof kan zijn, maar een doolhof niet een labyrint.

Het belangrijkste verschil tussen het labyrint en de doolhof is de weg: het labyrint in de oudste vorm, heeft één weg, één pad, één ingang; de doolhof bevat talloze paden en vele mogelijkheden. In de doolhof zijn de muren of begrenzingen zo hoog dat men er niet overheen kan kijken. In het labyrint zijn geen kruispunten of vertakkingen. De ene weg voert ondanks alle bochten en slingerbewegingen wel degelijk naar het midden. De bezoeker kan dus niet verdwalen.

Een wandeling door het labyrint mag je associëren met de meditatie in een kloostertuin. In de gejaagde moderne samenleving is het moeilijk om ruimte te maken voor stilte en bezinning. Het lopen van een labyrint is een vorm van loopmeditatie. Als je het labyrint in gaat, laat je de aardse beslommeringen achter je en je opent jezelf voor nieuwe indrukken.

Dit oude gebruik komt voort uit vroeger tijden. Niet iedereen kon op bedevaart gaan, maar wel de behoefte voelen om in stilte eens de dingen des levens te overdenken.

Daartoe werden labyrinten gemaakt. Om zo een reis te maken, gewoon op een paar vierkante meter grond. Een reis van verwondering gewoon in je eigen stad of dorp.

Zo willen we dit ook aanbieden in Reduzum.

Gewoon in het dorp een weekje de gelegenheid om op reis te gaan, op een paar vierkante meter ergens midden in Reduzum.

Waar? Op de Terp

Wanneer? Van donderdag 25 augustus tot en met maandag 31 augustus

Iedere dag zal tussen 4 en 5 uur iemand van de werkgroep aanwezig zijn.

Bij het labyrint komt informatie te liggen en kaarten met vragen die je kunt meenemen.

Dus je bent ook vrij om op je eigen moment en eigen tijd dit labyrint te lopen.


Kerk open op 7 juni

Op 7 juni opent de Vincentiuskerk weer de deuren.
Tot aan de zomer vakantie zullen er drie diensten worden gehouden en alle drie in de kerk in Reduzum. De diensten zijn 1x per veertien dagen.
De kerk is groot genoeg om iedereen een veilige plek te kunnen geven.
Er is een protocol opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Er wordt in de banken aangegeven welke plekken beschikbaar zijn.
Het is raadzaam om thuis extra handen te wassen en naar het toilet te gaan.
Ook wordt gevraagd om ruim op tijd te komen, zodat ieder tijd heeft om een plaatsje te zoeken. De kerk is een half uur van tevoren open.
Het koffiedrinken na afloop wordt geschrapt tot in ieder geval na de zomervakantie.

De kerkdiensten zijn:
21 juni: 9.30 uur, kerk in Reduzum
5 juli: 11 uur, kerk in Reduzum.

Voorganger in alle diensten is ds. Liesbet Geijlvoet.


We hebben besloten om, zolang deze toestand duurt, 1x per 14 dagen een digitale nieuwsbrief te versturen.

Dit hebben we nu gedaan naar de mensen die regelmatig in de kerk komen.
Maar misschien zijn er meer mensen die hem zouden willen ontvangen.
Dan kunnen ze dat via de mail aangeven op het algemene adres: pknreduzum@gmail.com
Vanwege de wet op de privacy kan het niet op een andere manier.
Ook als ze graag een papieren versie hiervan willen hebben, kunnen ze dat aangeven in de mail.
Wij zorgen er dan voor dat het bij hen in de bus komt.

17-6 Klankboerd nieuwsbrief 6
31-5 Klankboerd nieuwsbrief 5
18-5 Klankboerd nieuwsbrief 4
3-5 Klankboerd nieuwsbrief 3
20-4   Klankboerd nieuwsbrief 2
6-04  Klankboerd nieuwsbrief 1


Tot afgelopen woensdag werden de klokken van Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens op woensdagavond geluid: de klokken van hoop, en troost.
Met ingang van 5 mei zullen deze voor het laatst in het kader van Corona worden geluid.
De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag, 5 mei. Dan luiden nog eenmaal de klokken van ‘hoop en troost’ van 12.00-12.15 uur.
Daarmee wordt tegelijkertijd gemarkeerd dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is én laten we horen dat we hopen en vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen.


Reduzum luidt kerkklokken van hoop en troost

De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd laat woensdagavond 18 maart 2020 de klokken luiden in Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens. Vanaf zeven uur zullen de klokken een kwartier klinken. Zij geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzet voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.


Kerststukjes.

Zoals alle jaren hebben we ook afgelopen jaar weer kerststukjes gebracht naar iedereen van 75 jaar en ouder. Tenminste….dat dachten we.

Het bleek dat we toch in ieder geval twéé mensen niet op ons lijstje hadden staan, die er wel op hadden moeten staan.

En dat overkomt ons vaker, helaas.

Vorig jaar hebben we gevraagd naar namen en daar hebben toen ook mensen op gereageerd door namen door te geven. Maar er slipt dus toch wel eens iemand door.

We willen daarom nu ook weer iedereen vragen:

kennen jullie mensen van 75 jaar en ouder en je weet niet zeker of diegene een stukje krijgt, geef dan die naam even door. We kunnen beter twee keer die naam krijgen dan niet één keer.

Namens de diaconie, alvast bedankt!

Marijke Wassenaar

m.wassenaar8@chello.nl

0566-601243


Spreekuur ds. Liesbet

Voortaan is er spreekuur op de dinsdagochtend.Iedereen is welkom, maar graag even bellen of mailen.Tel. 06-20613138
Mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl


Jaarrekeningen 2018

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen ontvangen van de kerkrentmeesters (jaarrekening 2018 gemeente) en van de diakenen (jaarrekening 2018 diaconie). De kerkorde schrijft voor dat wij in de gemeente een samenvatting publiceren en dat voor de leden de gehele jaarrekeningen een week ter inzage wordt gelegd. Wilt u deze inzien, dan kunt u tot 1 juni 2019 contact opnemen met Tjitske Spijkstra (0566-601819) van onze administratie in Reduzum. Om alvast een indruk te krijgen ziet u hieronder een samenvatting van de jaarrekeningen.

ANBI pagina gemeente jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 ANBI pagina diaconie

Siep van Lingen (waarnemend scriba van de kerkenraad)


Kerk Reduzum draagt bij aan natuurlijke landbouw
Nadere toelichting bij ondertekening contracten ANLB

Wie zijn wij
De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is een kleine gemeente met kerken in de dorpen Idaerd, Friens en Reduzum. Alle drie kerken zijn een rijksmonument. De gemeente heeft gezamenlijk met de gemeente Ingwert één beroepskracht, mevrouw Ds. L. Geijlvoet. De gemeentelijke organisatie draait op een groot aantal vrijwilligers. De kerk heeft als eerste doel dienstbaar te zijn aan de bevolking van onze drie dorpen. Vanuit die gedachte wordt een aantal jaren al een financiële bijdrage verstrekt aan het zo genoemde Tsjerkefûns. Uit dit fonds worden jaarlijks aanvragen van verenigingen uit de dorpen voor activiteiten en/of materiele zaken betaald.

Wat doen wij
Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is gericht op het doelmatig onderhoud van de gebouwen. Alle gebouwen (3 kerken, een woning en een lokaal) staan er in bouwkundig opzicht goed bij. Vanuit de Groene Kerk gedachte zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan in energiezuinige verlichting en duurzaam verbruiksmateriaal.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers heeft de gemeente al geruime tijd een positief saldo op de begroting en jaarrekening. Naar aanleiding van een opmerking van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk hierover, zijn wij in het begin van het jaar 2018 gestart met een discussie over een mogelijke besteding van dit positieve saldo op onze begroting. Na meerdere discussieronden is besloten het begrotingsoverschot te willen besteden aan het ondersteunen van activiteiten voor een meer duurzame samenleving. Hiertoe is het fonds Duorsum (fries voor duurzaam) in de begroting van het jaar 2019 opgenomen.

Nadere omschrijving fonds Duorsum
De te ondersteunen projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingsgedachte van de kerk, nader omschreven als ondersteuning en versterking van de geloofsovertuiging, een duurzaam gebruik van onze aarde en hulp en ondersteuning aan onze medemens. Als aanvulling op deze basisgedachte is afgesproken dat:
1. Uitvoeringsprojecten zouden gericht moeten zijn op gericht moeten zijn op de eigen omgeving, of geïnitieerd zijn uit de eigen omgeving.
2. Uitvoeringsprojecten in milieu en duurzaamheid voorkeur krijgen.
3. Projecten een “meetbaar” resultaat dienen te hebben.
4. Projecten moeten een blijvend effect (duurzaam) hebben.
5. De financiële deelname aan projecten is tijdelijk, een afbouw binnen 5 jaar moet mogelijk zijn zonder dat het betreffende project (en de beoogde doelstelling) geheel verloren gaat.
6. Van projecten met een gering financieel rendement kan het onrendabele gedeelte uit het fonds Duorsum worden gedekt.
7. Projecten moeten voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het onderzoeken naar de mogelijkheden van:
1. Het stimuleren natuur inclusieve landbouw
2. Besparing en duurzame opwekking van energie.
3. Ondersteuning van sociale aard.

Duorsum en natuur inclusieve landbouw
Het project stimuleren natuur inclusieve landbouw kende een moeilijke start. Met name de vraag op welke wijze wij dit zouden kunnen doen leverde veel meningen op en vroeg veel tijd. Uiteindelijk is gekozen de vraag voor te leggen aan de agrarische ondernemers uit onze 4 dorpen zelf. Aan 21 ondernemingen hebben wij een uitnodiging voor overleg verstuurd, 12 daarvan hebben positief gereageerd en 10 waren aanwezig.

Ter voorbereiding hebben wij een gesprek gevoerd met een gemeentelijk en provinciaal ambtenaar. In dat overleg bleek dat er veel subsidieregelingen zijn, maar dat deze voor ons gebied slechts in beperkte mate geldig zijn. Wij hebben toen afgesproken dat wij niet vooraf zouden zeggen dat wij slechts extra steun wilden geven aan de uitvoering van subsidieregelingen. Ook aanvragen die niet geheel zouden passen in beheerpakketten wilden wij niet op voorhand uitsluiten.
In het overleg hebben wij de open vraag gesteld hoe wij, naar de mening van de ondernemers, initiatieven voor landbouw met een hogere natuurwaarde zouden kunnen ondersteunen. Bij deze vergadering was aanwezig de coördinator van gebiedscoöperatie It Lege Midden de heer Jitze Peenstra. Onze dorpen vallen binnen de grenzen van deze gebiedscoöperatie. Na een aantal persoonlijke gesprekken van de coördinator met de boeren, heeft dit geresulteerd in een concrete aanvraag van 5 ondernemingen voor de subsidiëring van een beheerpakket ANLB.

Na beoordeling van de aanvragen bleek dat een groot aantal niet paste in de gebieden die daartoe zijn aangewezen. De aanvragen die wel subsidiabel zouden zijn, konden door de gebiedscoöperatie niet gehonoreerd worden omdat het budget daarvoor ontoereikend was. Dat betekent dat wij voor de keus stonden aanvragen af te wijzen, of alle aanvragen te honoreren en de noodzakelijke bijdragen toe te zeggen. Mede door een aantal financiële meevallers hebben wij besloten alle aanvragen toe te kennen. Wel wordt contractueel afgesproken dat eind dit jaar een evaluatie plaats zal vinden en op basis van deze evaluatie en de financiële mogelijkheden besloten zal worden voor een continuering in 2020.
Met de gebiedscoöperatie is afgesproken dat zij voor ons de controle op uitvoering verzorgen. De Algemene Voorwaarden, controle en schouw protocol, het herstel- en sanctieprotocol en de Geschillenprocedure van het collectief zijn dan ook van toepassing verklaard op de contracten.
Om de effecten van de maatregelen te kunnen meten is afgesproken dat een nulmeting zal plaatsvinden.
De aanvragen komen uit verschillende beheer pakketten en betreffen totaal ca 25 hectare waar een beheerpakket van toepassing wordt. In deze 25 hectare zit ongeveer 15 kilometer randbeheer. De kosten voor de uitvoering van de contracten bedragen ca. € 27.000, –

Duorsum enerzjy
In eerste instantie hebben wij ons gericht op een gasloze verwarming voor de kerk in Reduzum. Uit onderzoek is gebleken dat de investeringen die daarvoor gedaan moeten worden maar een heel gering milieueffect zullen geven. Uiteindelijk is besloten toch maar een modern in te regelen gasgestookte cv-installatie te installeren. Voor de drie kerken komt een onderzoek naar de effecten van plafondisolatie, de kerk in Friens krijgt voorzetramen. Wij hebben een informele aanvraag ingediend bij de Commissie voor Monumentenzorg voor de beoordeling van het plaatsen van bijzondere zonnepanelen (lijkt op leien) op de kerk in Reduzum.

Duorsum sosjaal
Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met de mensen van het Doarpenteam van de gemeente Leeuwarden. Eén structurele bijdrage is inmiddels toegezegd. Verdere gesprekken met organisaties op dit gebied worden voorbereid. Het zal niet meevallen om projecten te vinden die voor 100% voldoen aan de algemeen geformuleerde uitgangspunten bij het project Duorsum.

College van kerkrentmeesters
Reduzum, 11 maart 2019Met afgrijzen hebben wij kennis genomen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring die in het weekend van 6 januari gepubliceerd werd.

Deze verklaring spreekt zich uit tegen de levensstijl van homo’s en transgenders en werd ondertekend door honderden mannen, veelal predikanten van verschillende kerken, waaronder ook een aantal predikanten van de Protestante Kerk in Nederland, waar ook onze kerk in Reduzum, Idaerd en Friens deel van uitmaakt.

Wij keren ons tegen deze verklaring, omdat het een eenzijdig standpunt neerzet als de ware christelijke visie en omdat het een groep mensen liefdeloos buitensluit.  Wij willen als kerk juist een open gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis voelt en haar/zijn bijdrage kan leveren. Een gemeenschap waarin we, man, vrouw, mens, homo of hetero, elkaar de ruimte bieden, inspireren en met respect bejegenen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Reduzum, Idaerd c.a.