Nieuws uit de kerk


Kerkdiensten in coronatijd.

De kerkenraad heeft besloten dat de erediensten voorlopig nog niet veilig genoeg zijn en daarom zijn de diensten t/m tweede paasdag 5 april 2021 afgelast. In Raerd bent u welkom om op paaszondag 4 april om 11:00 uur de dienst bij te wonen. Die kerk is groter en er kan meer afstand worden gehouden dan in Reduzum.

Onder voorbehoud zullen we op 25 april 2021 in de dienst in Reduzum onze kandidaat diakenen Kanter Kamstra en Boukje Piersma bevestigen als ambtsdragers in de kerkenraad. We zullen dan afscheid nemen van hun voorgangers, Marijke Wassenaar en Jan Hofsteenge. Cécile Hofsteenge zullen we bedanken voor haar werk om Klankboerd samen te stellen.
De toegang is beperkt tot ten hoogste 30 personen.

Kerkdiensten onder voorbehoud:

25 april 09:30 uur          Reduzum          ds. L. Geijlvoet
02 mei  11:00 uur          Reduzum          mevr. E. Groeneveld


Pasen 2021

Lieve mensen,

Pasen 2021 is, zoals het zich laat aanzien, nog midden in Lockdown tijd. Een jaar geleden zaten we ook in Lockdown. Dit jaar heeft ons aan het denken gezet. Een jaar van dichtbij huis en geïsoleerd van elkaar. Hoewel het in de dorpen mee leek te vallen, waren er zeker veel mensen getroffen door Corona. Hetzij omdat ze zelf besmet raakten, of mensen in hun naaste omgeving. Of omdat het werk zo anders was: thuis, online, of juist in de “voorste linies” in de zorg.
Door de ruimte die we in de dorpen om ons heen hebben, leek het soms makkelijker te dragen voor de dorpsbewoners dan mensen in de stad. Maar na een jaar beginnen we het toch zeker ook te voelen. De veerkracht en de goede ideeën lijken minder. Want alles wat je wilt doen, raakt aan de grenzen van de sociale afstand en de regels. Als we iets willen organiseren, komen er dan te veel mensen in de straat? Kunnen we wel afstand houden? Zijn we op tijd terug voor de avondklok?
Hierdoor worden we meer teruggeworpen op onszelf. En zo in ons eigen gezelschap stellen we meer vragen aan onszelf. Het voedde onze bewustwording van hoe we tot nu dingen deden. Dat is misschien wel vanzelfsprekend, maar de conclusies zijn zeker opmerkelijk.We zien een wereld nauw met elkaar verbonden. Een ziekte raakt ons allemaal, zonder aanzien des persoons. Rijk en arm, dichtbij en ver weg, president of pauper. We zien ook een wereld, en ook helaas ons eigen land, met steeds minder solidariteit. Toch beseften we steeds meer: we leven in maar één wereld met één mensheid. Een hele grote aarde als ons gezamenlijke thuis.
Maar de aarde is ook heel kwetsbaar.

Ik denk dat Pasen alles te maken heeft met deze gewaarwordingen. Pasen is het feest van leven dat doorgang vindt door moeite. Dat hoop brengt als we moedeloos worden. En dat we de angst voor verlies, die we als mensen allemaal kennen, optillen naar een keuze voor een alles omvattende liefde voor medemensen en de wereld.

Die keuze is niet makkelijk. Want we laten ons vaak voeden door onze angsten. En daarmee worden we gevoelig voor allerlei rookgordijnen die we om ons heen verspreiden om deze waarheid niet te hoeven zien. Wij mensen zijn allemaal gevoelig voor alternatieve feiten.
We trekken rookgordijnen op door te denken dat de andere mensen ons geluk in de weg zouden staan. Of dat ouderen de wereld beheersen, of dat jongeren wild zijn en onverantwoordelijk. We gaan zeggen dat mensen van kleur niet zijn zoals wij. Of dat boeren verantwoordelijk zijn voor milieuschade of juist niet. En dat vliegvakanties in het algemeen slecht zijn voor het milieu maar wij vlogen nog niet zo vaak. En we tellen de emissie van de nieuwe vliegtuigen van defensie liever niet. Maar we weten allemaal heel erg goed, hoe de wereld en onze mensheid ervoor staat.
De schade aan het milieu is alarmerend. De armoede in de wereld is ongekend schrijnend. En onze onmacht of onwil om hierin verandering te brengen wordt desastreus als we niet kunnen komen tot andere levenswijzen

Kunnen wij als mensen door het donker van onze eigen angsten en de tactiek van onze eigen alternatieve feiten heen breken? Kunnen we in de kerken, moskeeën, politieke partijen en belangenorganisaties juist de nood van de wereld laten doorklinken en komen tot ingrijpende keuzes?  De PKN komt met een nieuwe visienota: ‘Van U is de toekomst’.
Dat vind ik een persoonlijk een goede titel en van toepassing op het heersende levensgevoel.
De toekomst is namelijk niet van jou of van mij maar de toekomst is van de aarde en de generaties na ons. Simpel gezegd, de toekomst is van God. Immers de kerk wil uitdragen dat God kiest voor alles wat het leven en de aarde kan schragen. Meer nog dan dat het de individuele keuzes voor leven of dood handelt, gaat het om de leefbaarheid en verduurzaming hiervan in onze wereld en de generaties die nog komen.

Ik hoop dat we het levensgevoel dat we misschien wel opdeden in onze Lockdown, dat we naar onze eigen leefwijze en gedachten gingen kijken, meenemen als alles weer loskomt. Dat we uitbundig durven leven, maar met omkijken naar de aarde en alle dieren en mensen die daarin leven. Dat we leren om het centrum van ons denken wat verder buiten onszelf te zoeken. Niet alleen buiten ons huis of dorp, ons land, maar ook buiten onze tijd, naar een toekomst op lange termijn. Beginnend vanuit het hier en nu.

Pasen is het doorbreken van het nieuwe leven: lammetjes, bloemetjes, hoop op nieuw leven. Maar het is ook het doorbreken van dit licht in ons eigen leven, voorbij de angst en voorbij wat ons insloot.
Te leven vanuit deze alles optillende liefde voor de schepping en onze medemens, ook voor hen die na ons komen. Dan is dit jaar niet een gemiste kans geweest, maar een jaar van bezinning.
Laten we het leven vieren met Pasen 2021.

Liesbet Geijlvoet

 

Ik wol fiele dat ik libje mei

Fanôf no is’t libben fan my
Foar de tiid dy’t ik krige op’e ierde
En myn langstme hat my hjir brocht
Wat ik miste en wat ik krige

Dochs is dit de wei dy’t ik keas
Myn fertrouwen grutter as wurden
Dat liet my in lyts stikje sjen
Fan’e himel dy’t ik nea fûn

Ik wol fiele dat ik libje
Alle tiid dy’t ik ha
Sil ik libje eltse dei
Ik wol fiele dat ik libje
Witte dat ik wêze mei

Ik koe mysels altyd wol ferstean
Dy gedachten liet ik mar sliepe
‘k hie miskien wol gjin oare kar
As de krêft om te bestean

Ik wol libje lokkich wêze wa’t ik bin
As in sterke frije frou
No’t de dei riist út de nacht
Hjir bin ik en myn libben is fan my
En de himel dy’t ik nea fûn
Is my no yn it libben jûn

Ik wol fiele dat ik libje mei

Friese vertaling van het nummer Gabriella’s song uit de film “As it is in heaven”.

Tsjerkefûns bestaat 10 jaar.

Redústers, Eagumers, Idaerders en Friensers staan er niet om bekend dat ze trouwe kerkgangers zijn. Toch krijgen ze allemaal met de kerk te maken. De schoolbus, een tribune, een weidepomp voor de vogels, rozen op Valentijnsdag, etcetera, zijn geholpen door een bijdrage van het Tsjerkefûns. ‘Je hoeft er niet eens voor te bidden’ heb ik wel eens gehoord van een dankbaar clublid. Na 10 jaar blikken we terug met mensen van het eerste uur. Durk van Gorkum legt uit waar het geld vandaan komt en Harke van der Wal laat weten hoe de sporters geholpen zijn.
Siep van Lingen, voorzitter werkgroep Tsjerkefûns.

Yn de jierren rûn de iuwwikseling krige de tsjerke it finansjeel steeds wat better. It waard doe ek mooglik om ynsidinteel ek saken dy net ta de gewoane útjeften hearden, te stypjen. By de jierrekkens fan de earste 10 jierren yn de ienentweintichste iuw bleaun der ek gauris jild oer, jild dat dan yn de algemiene reserve kaam.
Yn 2009 kaam yn de gearkomst fan de rintmasters foar it earst oan de oarder in mearjierrerûzing te meitsjen. Dêrút die doe bliken dat by in lyk bliuwende ynset fan frijwilligers ek de takomst der finansjeel tige sûn útseach. Der is doe ôfpraat dat der neitocht wurde soe foar in besteging fan dizze finansjele romte.
It opknappen fan de tsjerkhôven wie de earste ekstra besteging yn de mear jierren rûzing. Yn it jier 2010 hat de tsjerkeried ek praat oer wat foar posysje de tsjerke no yn ús trije doarpen ha moat. De konklúzje fan dat petear wie koart sein, dat de tsjerke der yn it earste plak wêze wol foar de doarpsmienskip(pen) en de minsken dêr yn.
Op basis fan dat útgongspunt is doe it idee opkommen om dêr ek finansjeel wat hannen en fuotten oan te jaan. Der is in kommisje út tsjerke minsken ynsteld dy dêr mei oan de slach gongen binne. Hja ha in soarte fan reglemint opsteld en binne mei in foarstel kommen hoe dat yn de praktyk útfierd wurde kin.
Yn de begrutting fan it jier 2011 is doe in reservearring dien foar stipe oan doarp aktiviteiten. Yn begjin 2011 is, nei oerlis mei de ferieningen fan doarpsbelangen, de doelstelling en it reglemint bepraat en is der in nije kommisje Tsjerkefûns beneamd. Foar in part wurde de leden beneamd troch de tsjerke en foar in part troch de doarpsbelangen. De kommisje besjocht de oanfragen en beslút oer takenning. Foar de hege bedragen moat de tsjerkeried noch tastimming jaan.
Op dizze wize hat de tsjerke dus konkreet ynfolling jûn oan it útgongspunt dat de tsjerke der as allerearste foar de doarpsmienskippen en de minsken wêze wol.

Durk van Gorkum

En toen was daar – nu 10 jaar geleden- plotseling het Tsjerkefûns! Alle verenigingen kregen het bericht dat ze financiële steun konden krijgen van de Nederlands Hervormde Gemeente Reduzum, Idaerd c.a. voor activiteiten en projecten die ten goede kwamen aan de sociale gemeenschappen in Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum. En daar hoorde de mogelijkheid tot beoefenen van sport natuurlijk ook bij.
De tennisvereniging, de sportstichting, de jeu-de-boules-commissie, de ijsclub en zelfs de hengelsportvereniging waren er in 2011 als de kippen bij. En zo werden de vissteigers verbeterd, werd de jeu-de-boulesbaan opgeknapt, kwam er een sneeuwschuiver op de ijsbaan, konden de schoolkorfbaltoernooien doorgaan enz. enz.
In de afgelopen jaren hebben al onze sportverenigingen dankbaar gebruik gemaakt van het Tsjerkefûns en werden een groot aantal projecten mogelijk die anders veel moeilijker of misschien wel helemaal niet hadden kunnen doorgaan. Het meest in het oog springend en van blijvend karakter waren natuurlijk de bijdragen aan het kunstgrasveld, de nieuwe tennisbaan, de kaatsmuur, het beweegpark en het Qlubbgebouw, waardoor we in onze dorpen nu over een prachtige sportaccommodatie beschikken.

Harke van der Wal

Koster Friens gevraagd

Onze kosters in Friens, Piet en Janny Sjonger, hebben besloten om na ruim vijftig jaar het kosterschap te beëindigen. De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is daarom op zoek naar een opvolger die het beheer van de kerk en het kerkhof over wil nemen.
De vrijwilliger zal in grote lijnen bezig zijn met:

  1. Het schoonhouden en verwarmen van het kerkgebouw. De kerk klaar maken voor de erediensten met koffiedrinken achteraf. Dat is ongeveer 12 keer per jaar. In de zomer is de kerk op zaterdagmiddagen open voor Tsjerkepaad. De kerk klaar maken voor de huurders, trouwerijen en begrafenissen.
  2. Het beheer en onderhoud van het kerkhof. Dat bestaat uit het maaien, onderhoud van de paden en het snoeien van boomwallen en hagen.

Het liefst hebben we iemand die alle taken gaat doen, maar we zijn ook blij als er mensen zijn die onderdelen daarvan voor hun rekening willen nemen. Er is een vrijwiligersvergoeding voor beschikbaar.
Het fraaie, monumentale kerkje heeft een rijke historie en trekt veel belangstellenden. De kerk verdient het om goed op te passen.
Wie dat zou willen doen kan contact opnemen met de kerkrentmeesters Durk van Gorkum (0566-602590) of Siep van Lingen (0566-602410). Dat kan ook per mail naar: pknreduzum@gmail.nl . Graag voor 15 april 2021.

Contactadressen

Predikant
Mevr. Ds. L. Geijlvoet
Tel.: 06-20613138, e-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Pastoraal werk
Mevr. J. van der Zijl
Tel.: 0566-602399
Algemeen e-mailadres
pknreduzum@gmail.com


De tsjerke en jild

Voornaamste inkomensbron van de kerk is de verhuur (verpachting) van land. Overblijvend geld werd belegd met hoge rentes. Na de eeuwwisseling, toen de spaarrentes al terug begonnen te lopen, is afgesproken van het bankgeld land te kopen. Mede door de inzet van veel vrijwilligers heeft dat uiteindelijk geleid tot een zeer gezonde financiële positie van onze kerk.

In ons beleidsplan staat dat de kerk de mensen uit onze dorpen wil ondersteunen, “dienstbaar aan” staat er. Uit die gedachte is dan ook het Tsjerkefûns ontstaan, jaarlijks is daaruit een bedrag beschikbaar voor de ondersteuning van activiteiten van de verenigingen uit de drie dorpen. Ondanks deze fikse bijdrage waren de laatste jaren de jaarrekeningen flink positief, het geld ging naar de algemene reserve.

Voor de begroting van het jaar 2019 besloot de kerk de uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten en is een extra uitgave opgenomen met als naam fonds Duorsum.

Fonds Duorsum voor sociale projecten, energie investeringen en groene landbouw.

De te ondersteunen projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingsgedachtevan de kerk, nader omschreven als ondersteuning en versterking van de geloofsovertuiging, een duurzaam gebruik van onze aarde en hulp en ondersteuning aan onze medemens.

Bij de uitvoering blijkt, dat vooral bij de projecten vaak niet aan alle randvoorwaarden kan worden voldaan. Dat geldt vooral bij de projecten van sociale aard.
De afgelopen twee jaar hebben wij ca. €10.000 betaald aan projecten in deze sfeer (bijdrage bus Present, bijdrage Stipe, en december pakketten voedselbank Grou.

Om minder energie te gebruiken hebben wij de kerken laten onderzoeken op de mogelijkheden alternatieve verwarmingsbronnen, en isolatie. Uiteindelijk heeft dat tot gevolg gehad dat in Friens isolerende beglazing is aangebracht en het plafond is geïsoleerd. In Reduzum is een nieuwe verwarmingsketel aangeschaft, alternatieve aardgasvrije verwarming is onderzocht maar was veel te duur. Daarnaast hebben wij nog zonnepanelen op het dak van het lokaal gelegd en een bijdrage verleend in zonnepanelen van de Voedselbank in Leeuwarden en Stichting Blierherne op Ameland. In totaal is in twee jaar een bedrag van ca. €30.000 uitgegeven.

Als derde uitwerking is de landbouw gekozen. In een gesprek met de agrarische ondernemers uit de drie dorpen kwam naar voren dat er wel belangstelling was om deel te nemen aan gesubsidieerd natuurvriendelijk beheer. In een landelijke regeling (ANLB) worden gesubsidieerde mogelijkheden voor een natuurvriendelijk beheer omschreven, maar dat geldt alleen in bepaalde gebieden en ons gebied valt daar grotendeels buiten. Wij hebben toen de ondernemers de regelingen toegezonden en gevraagd wie waaraan mee zou willen doen. Wij hebben de aanvragen allemaal kunnen honoreren, zodat de landelijke subsidieregeling door onze bijdrage betaald is. Uit de regeling wordt bijvoorbeeld betaald het later maaien van percelen, het minder bemesten en later maaien van de slootranden, en een aangepaste vorm van sloot hekkelen. De regeling telt voor 3 jaar en loop dus dit jaar af.

Wij zullen ons dit jaar moeten beraden over wat en hoe wij volgend jaar invulling gaan geven aan de stimulering van natuurlijk beheer van ús “greide”. De afgelopen 2 jaar hebben wij ca. €50.000 aan subsidies uitbetaald. In zijn totaliteit betreft het ca 15 hectare aan gehele percelen grasland, 25 kilometer randbeheer en ook nog 5 kilometer ecologisch slootschoonmaken.


Subsidie voor het later maaien van de randen bij Friens.


40 dagen, op weg naar Pasen

Nu ik dit stukje schrijf was het eigenlijk carnaval geweest. Nou, dat is het nu ook wel, carnaval. Maar het wordt niet gevierd. Geen hossende mensen in Brabant en Limburg, geen praalwagens in de achterhoek. Het is eigenlijk al een soort stille tijd. Tijd van bezinning en afwachten.

Maar vanaf woensdag 17 februari gaan we de vastentijd in. Veertig dagen op weg naar Pasen. Deze veertig dagen zijn in het kerkelijk leven bedoeld om de weg die Jezus aflegt naar Jeruzalem te gedenken. Een weg van moeite en lijden, omdat steeds duidelijker wordt dat zijn boodschap van vrede en aandacht voor het lijden van de medemens, niet overal gehoor vindt.

Dat kennen wij in onze tijd ook nog heus wel. Dat we het moeilijk vinden om de wereld anders in te richten en iedereen zijn of haar recht te geven.

Zo makkelijk vergeten we de andere mensen als wij zelf ons leven inrichten. Of zij genoeg te eten hebben, of zij niet eenzaam zijn, goede zorg krijgen. En als we dat in onze eigen wereld nog goed op regel hebben, dan is alles verder weg ook al snel een ver van mijn bed show.

Jezus is onderweg naar Jeruzalem om Pesach (het Joodse Paasfeest) te vieren. En onderweg preekt hij een boodschap van verandering in mensen en in de maatschappij. De spanning stijgt om hem heen. Politiek wordt het ook gevaarlijk, want het land wordt bezet door Romeinen. Wat gaat er straks gebeuren met Pesach in Jeruzalem? Wat gaan ze met hem doen? Laten zij hem met rust of zullen ze hem gevangennemen?

De intocht in de stad Jeruzalem vieren de kinderen ieder jaar in Reduzum met Palmpaas stokken en broodjes in de vorm van een haan op de punt. Zoals de bewoners van de stad Jezus toejuichten toen hij in de stad kwam. Ook de Palmpasen zal dit jaar ook nog maar weer zeer de vraag zijn met de lock down. Maar de blijdschap zouden we goed kunnen gebruiken in deze lastige tijden.

Als Jezus die week gevangen wordt genomen en wordt gedood, lijkt alle hoop verdwenen. Maar als dan op Paasochtend blijkt dat zijn leerlingen hem terugzien? Dan is het of er toch door alles heen hoop gloort. Hoe geven wij in deze lockdown periode vorm aan deze blijdschap? Dat wij ook hoop hebben en houden op betere tijden?

Wie weet dat we na alweer een jaar van lockdown periodes de veertigdagentijd herkennen. Als je steeds meer dingen moet ontzeggen. Bezoekjes en feestjes, theater en op vakantie, kleinkinderen knuffelen en lekker eten met je vrienden. In zo’n tijd ga je vanzelf meer over de dingen nadenken.
Maar daarnaast mogen we ook de dingen die we als positief ervaren en de blijdschap om de lente die terugkomt en hoop op nieuwe tijden ook vieren. Ook als blijkt dat we dan nog steeds aan regels gebonden zijn, dat we het nieuwe leven van bloemen en lammetjes toch kunnen vieren.

Zoals de betekenis van Jezus zijn leven en zijn gedachtegoed ook verder ging.

Zo mogen wij ook het goede in het leven doorgeven aan elkaar.

Houdt moed, Heb lief

Ds. Liesbet Geijlvoet


Contactadressen

Predikant
Mevr. Ds. L. Geijlvoet
Tel.: 06-20613138,
e-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Pastoraal werk
Mevr. J. van der Zijl
Tel.: 0566-602399 Algemeen e-mailadres
pknreduzum@gmail.com


In gebed as ik myn masker op set:

Skepper,

as ik my ree meitsje, om de wrâld yn te gean,
help my om it sakramint waar te nimmen
fan it dragen fan dit lapke –
lit it in ”úterlik teken wêze
fan in ynderlike seine” –
in tastber en sichtber teken fan in wize fan libjen
leafde foar myn neisten,
lyk as foar mysels.

Christus,

omdat myn lippen bedutsen wêze sille,
ûntwaai myn hert,
dat minsken myn laitsjen gewaarwurde
troch de ronfels om myn eagen.
Om’t myn stim faaks dôvet,
help my om dúdlik te praten,
net allinnich yn myn wurden,
mar ek troch myn dieden.

Hillige Geast,

As it elastyk myn earen rekket,
help my der oan te tinken warber te lústerjen –
en fol fan noed –
nei eltsenien dy’t op myn paad komt.
Mei dit ienfâldige stikje stof
in skyld en in banner wêze,
en elke sige dy’t it omjout,
fol wêze fan jo leafde.
Yn jo Namme en
yn dy leafde
bid ik.

Mei it sa wêze.
Mei it sa wêze.
Richard Bott, foargonger fan de United Church of Canada.
A prayer as I put on my mask. 24 juli 2020 op facebook: https://bit.ly/38umswg


Predikant
Mevr. Ds. L. Geijlvoet
Tel. : 06-20613138, e-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Pastoraal werk
Mevr. J. van der Zijl
Tel. : 0566-602399
Algemeen e-mailadres
pknreduzum@gmail.com


Op zoek naar brede schouders
Elk dorp in onze buurt heeft een kerk en in het dorp weet iedereen waar de kerk staat. Het is zo vanzelfsprekend. Het is al eeuwen zo geweest en altijd zijn er mensen geweest die ervoor zorgden dat de gebouwen er bleven staan, dat er een dominee was om te preken en dat de diakenen de armen ondersteunden. Kijk maar eens naar de namen van dorpelingen die in de herdenkingsstenen staan gebeiteld. Maar zijn er nog wel mensen die zich daarvoor in willen zetten?

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en zorgen gezamenlijk en individueel voor de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

In onze dorpen kun je dan denken aan de wekelijkse kerkdiensten, de bezoekjes die gebracht worden aan de mensen die dat nodig hebben, de herdenking van de overledenen, de kerstnachtdienst. Bovendien zijn er ook gespreksgroepen, de werkgroep Tsjerkefûns, het onderhoud van de monumentale kerkgebouwen en de verpachting van de landerijen. Belangrijke zaken voor het leven in onze dorpen. Dat is ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van degene die hierover beslissingen moeten nemen. Dat alles is alleen mogelijk als er voldoende mensen meedoen in het bestuur.

Wat nu als er niet meer genoeg mensen zijn, dooplid of belijdend lid, om het kerkbestuur te vormen? Dat is altijd al een zorgelijke situatie geweest en de laatste jaren is het vinden van ouderlingen en diakenen steeds moeilijker geworden. Gelukkig zijn er recent mensen geweest die enkele lege plekken kunnen innemen, maar we zijn nog niet compleet.

De kerkenraad heeft daarom besloten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst, voor langere tijd, een degelijk bestuur te kunnen hebben. Een bestuur met brede schouders. Een commissie van kerkenraad en leden, is van start gegaan om zich te oriënteren op samenwerking met andere kerkelijke gemeenten. Als externe adviseur is Tineke Klei, van Kerkenwerk, gevraagd om dit ingewikkelde proces te begeleiden. De beginvraag die beantwoord moet worden is ‘Hoe willen we kerk in de dorpen zijn?’

De commissie heeft een jaar de tijd gekregen om de adviezen in een eindverslag op papier te krijgen. Zij zal op bijeenkomsten van de gemeente verslag doen van de vorderingen.

Onderhoud kerken
Onze gemeente heeft eigendommen die ook jaarlijks onderhouden moeten worden. Uiteraard zijn dat de drie kerken, de voormalige pastorie en het lokaal met bijgebouwen. Maar ook de berging op de túntsjes en de begraafplaatsen in Eagum, Idaerd, Reduzum en Friens vragen het nodige onderhoud. De begraafplaatsen worden grotendeels onderhouden door vrijwilligers. Periodiek wordt Zeinstra boomverzorging uit Friens ingeschakeld voor groot onderhoud aan de bomen. Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Onze drie kerken zijn monumenten. Van elke kerk is een omschrijving van de historisch waardevolle elementen en de inventaris. Zo worden de rouwborden in Friens en Idaerd specifiek vermeld, voor Idaerd de gebrandschilderde ramen en bij alle drie kerken de orgels. Op grond van de monumentenwet verstrekt het Rijk een bijdrage in de kosten van instandhouding zoals dat formeel heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat het verven van het interieur alleen subsidiabel is als daardoor de constructie wordt beschermd. Wel subsidiabel zijn bv de jaarlijkse kosten van de brandvoorzieningen (controle en vernieuwing brandblussers etc.).

De subsidie wordt op basis van een onderhoudsbegroting voor een periode van 6 jaar jaarlijks verstrekt. De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKGNN) is onze adviseur. De Stichting maakt de onderhoudsbegroting die bij het Rijk moet worden ingediend voor het verkrijgen van de subsidie. De Stichting doet dat op basis van inspectierapporten die door de Monumentenwacht Friesland worden gemaakt. Wij zijn lid van deze belangrijke organisatie. Zij komen om de 2 jaar het gebouw inspecteren en komen met een rapport waarin de gebreken staan. Daarnaast wordt een advies gegeven voor de wijze van onderhoud en de prioriteit van het onderhoud.

De SBKGNN heeft voor Idaerd en Friens een onderhoudsbegroting gemaakt voor de jaren 2017 t/m 2022. Voor Reduzum is de begroting gemaakt voor de jaren 2019 t/m 2024. Alle drie onderhoudsbegrotingen zijn door het Rijk goedgekeurd. Het Rijk kent wel een plafond in de subsidie; het maximale bedrag van 6 jaar onderhoud waarop subsidie wordt verleend is 3% van de herbouwwaarde. Voor bijvoorbeeld Reduzum is dat €1.231.000,00 waardoor het maximum van de subsidiabele kosten op €43.309,00 is gezet. Als het onderhoud meer kost dan de ingediende begroting dan komt daar geen subsidie (50%) voor. Door recent geconstateerde gebreken in de toren van Reduzum (maar daarover later meer) zal dat binnenkort ook gebeuren.

In de begroting van de kerk wordt elk jaar rekening gehouden met een onderhoudsuitgave van €5.000. Dat is ongeveer het jaargemiddelde van de onderhoudskosten minus de subsidie (€11.500) van de drie kerken. Daarnaast is er een behoorlijke onderhoudsreserve opgebouwd; als de kosten hoger worden dan de begroting komt er een boekhoudkundige bijdrage uit de reserve.

De torens van de kerk in Idaerd en de toren op het kerkhof in Eagum zijn niet (meer) in bezit van de kerk. Eigenaar daarvan is de Monumentenstichting Boarnsterhim. Ergens in de jaren 1970-1980 kwam er een landelijke discussie over de onderhoudsplicht van torens die in het grijze verleden (vroeg 19e eeuw) een militaire functie hadden gekregen. Na een lange procedure was toen de gerechtelijke uitspraak dat deze objecten toegedeeld zouden moeten worden aan de burgerlijke gemeente waarin het object stond. Zo kreeg toen Idaarderadeel de torens in Eagum en Idaerd in bezit en dus ook in onderhoud. De monumenten die in bezit waren van de gemeente Boarnsterhim zijn overgenomen door de Monumentenstichting Boarnsterhim. Wij hebben een goed contact met deze stichting over het wederzijds onderhoud. Ook zij werken met de SBKGNN zodat ook deze lijnen kort zijn.

Kerkdiensten:
De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig geen kerkdiensten in Idaerd worden gehouden. Dit in verband met de coronamaatregelen. Dit betekent dat de kerkdiensten van Idaerd worden verplaatst naar de kerk in Reduzum.
Ook is het nog niet mogelijk om na de dienst met elkaar koffie te drinken. Dat is jammer, maar we hebben gemerkt hoe fijn het is om elkaar weer te zien.

5e zondag
29 november is een 5e zondag. Normaal gesproken zouden we dan een bijzondere dienst houden. De ‘Preek van de Leek‘ zou in maart plaatsvinden maar kon door coronamaatregelen niet doorgaan. We
hoopten dat het in november kon gebeuren, maar de coronamaatregelen blijven van kracht en worden zelfs aangescherpt. Vandaar dat we deze keer een ‘gewone’ dienst houden, met als gastpredikant mevr. Ellen Groeneveld.

Klankboerd
Jarenlang gaven we Klankboerd uit als informatieblad van onze kerk. In maart werd dit een digitale Klankboerd nieuwsbrief, om in de periode waarin we beperkt werden door de veiligheidsmaatregelen vanwege corona, regelmatiger contact te kunnen hebben. Gelukkig kunnen we elkaar weer vaker ontmoeten in de kerk en we hopen dit te kunnen blijven doen, ook nu we te maken hebben met een tweede coronagolf. Inmiddels hebben we besloten Klankboerd niet meer uit te geven en de berichten
vanuit de kerk voortaan in onze dorpskrant Linepraat te publiceren. Daar en op de website www.reduzum.com kunt u dan alle berichten vinden.

Focus activiteiten
De leden van werkgroep Focus hadden de afgelopen maanden de lastige taak om te bedenken wat binnen de beperkingen vanwege corona mogelijk was. De eerste plannen zijn via de mail  rondgestuurd, maar inmiddels zijn we ingehaald door de coronagolf die ook in Friesland veel besmettingen met zich meebrengt. De landelijke en Friese kerk raadt op dit moment sterk af dit soort bijeenkomsten te houden. Dat betekent dat geplande Focusactiviteiten voorlopig niet doorgaan. Jammer, maar we willen het risico op besmettingen in onze dorpen zo klein mogelijk houden. We blijven kijken wat er mogelijk is.

Stichting Present Leeuwarden (SPL) zoekt vrijwilligers
Sinds kort ondersteunt de kerk van Reduzum, Idaerd, c.a. deze stichting. Het doel van SPL is een brug slaan tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Op dit moment is de vraag zo groot dat er te weinig mensen zijn die kunnen
helpen. De stichting heeft daarom een oproep aan de kerken en dorpen in de gemeente Leeuwarden gedaan om te vragen of er mensen zijn die hierin iets willen/kunnen betekenen. Je kunt je als groep of individu in je eigen woonplaats inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement.
Voor de begeleiding van de groepen, die een hulpaanvraag uitvoeren, en voor op kantoor worden vrijwilligers gezocht. Het is een leuke betrokken functie waarbij de mens centraal staat!
Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Nynke-Rixt van Dijk (coördinator), info@presentleeuwarden.nl

Verder kan de flexploeg nog wel versterking gebruiken. Deze ploeg is beschikbaar voor het verlenen van acute hulp, een verhuizing met bijkomende werkzaamheden bijvoorbeeld. De werkzaamheden vinden meestal plaats op dinsdag en donderdag maar een ander tijdstip is bespreekbaar.
Een nieuw project, waar het bestuur van de stichting bij betrokken is, is “sociaal tuinieren”. Het bestuur van SPL heeft zelf deze hulpaanvraag uitgevoerd, bestaande uit het opknappen van een tuin.
De hulpvrager kon dit door fysieke problemen zelf niet doen. Het is de bedoeling dat een paar mensen, bij voorkeur uit de straat of buurt, de door SPL opgeknapte tuin gaan onderhouden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kooistra, voorzitter van het bestuur Stichting Present Leeuwarden.
Tel 0582880038 of p.kooistra31@upcmail.nl.

Klankboerd nieuwsbrief 7

Labyrint

De werkgroep heeft de 5e zondag, 30 augustus, geen speciale bijeenkomst georganiseerd. Dit i.v.m. met corona. In plaats daarvan gaan we een labyrint uitzetten. Dit blijft enkele dagen liggen, zodat je niet perse op zondag deze wandeling hoeft te maken.

Wie op zoek gaat naar de oorsprong en betekenis van het labyrint, stuit  meteen vaak op een doolhof. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen het labyrint en de doolhof. Kort gezegd komt het erop neer, dat het labyrint ook een doolhof kan zijn, maar een doolhof niet een labyrint.

Het belangrijkste verschil tussen het labyrint en de doolhof is de weg: het labyrint in de oudste vorm, heeft één weg, één pad, één ingang; de doolhof bevat talloze paden en vele mogelijkheden. In de doolhof zijn de muren of begrenzingen zo hoog dat men er niet overheen kan kijken. In het labyrint zijn geen kruispunten of vertakkingen. De ene weg voert ondanks alle bochten en slingerbewegingen wel degelijk naar het midden. De bezoeker kan dus niet verdwalen.

Een wandeling door het labyrint mag je associëren met de meditatie in een kloostertuin. In de gejaagde moderne samenleving is het moeilijk om ruimte te maken voor stilte en bezinning. Het lopen van een labyrint is een vorm van loopmeditatie. Als je het labyrint in gaat, laat je de aardse beslommeringen achter je en je opent jezelf voor nieuwe indrukken.

Dit oude gebruik komt voort uit vroeger tijden. Niet iedereen kon op bedevaart gaan, maar wel de behoefte voelen om in stilte eens de dingen des levens te overdenken.

Daartoe werden labyrinten gemaakt. Om zo een reis te maken, gewoon op een paar vierkante meter grond. Een reis van verwondering gewoon in je eigen stad of dorp.

Zo willen we dit ook aanbieden in Reduzum.

Gewoon in het dorp een weekje de gelegenheid om op reis te gaan, op een paar vierkante meter ergens midden in Reduzum.

Waar? Op de Terp

Wanneer? Van donderdag 25 augustus tot en met maandag 31 augustus

Iedere dag zal tussen 4 en 5 uur iemand van de werkgroep aanwezig zijn.

Bij het labyrint komt informatie te liggen en kaarten met vragen die je kunt meenemen.

Dus je bent ook vrij om op je eigen moment en eigen tijd dit labyrint te lopen.


Kerk open op 7 juni

Op 7 juni opent de Vincentiuskerk weer de deuren.
Tot aan de zomer vakantie zullen er drie diensten worden gehouden en alle drie in de kerk in Reduzum. De diensten zijn 1x per veertien dagen.
De kerk is groot genoeg om iedereen een veilige plek te kunnen geven.
Er is een protocol opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Er wordt in de banken aangegeven welke plekken beschikbaar zijn.
Het is raadzaam om thuis extra handen te wassen en naar het toilet te gaan.
Ook wordt gevraagd om ruim op tijd te komen, zodat ieder tijd heeft om een plaatsje te zoeken. De kerk is een half uur van tevoren open.
Het koffiedrinken na afloop wordt geschrapt tot in ieder geval na de zomervakantie.

De kerkdiensten zijn:
21 juni: 9.30 uur, kerk in Reduzum
5 juli: 11 uur, kerk in Reduzum.

Voorganger in alle diensten is ds. Liesbet Geijlvoet.


We hebben besloten om, zolang deze toestand duurt, 1x per 14 dagen een digitale nieuwsbrief te versturen.

Dit hebben we nu gedaan naar de mensen die regelmatig in de kerk komen.
Maar misschien zijn er meer mensen die hem zouden willen ontvangen.
Dan kunnen ze dat via de mail aangeven op het algemene adres: pknreduzum@gmail.com
Vanwege de wet op de privacy kan het niet op een andere manier.
Ook als ze graag een papieren versie hiervan willen hebben, kunnen ze dat aangeven in de mail.
Wij zorgen er dan voor dat het bij hen in de bus komt.

17-6 Klankboerd nieuwsbrief 6
31-5 Klankboerd nieuwsbrief 5
18-5 Klankboerd nieuwsbrief 4
3-5 Klankboerd nieuwsbrief 3
20-4   Klankboerd nieuwsbrief 2
6-04  Klankboerd nieuwsbrief 1


Tot afgelopen woensdag werden de klokken van Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens op woensdagavond geluid: de klokken van hoop, en troost.
Met ingang van 5 mei zullen deze voor het laatst in het kader van Corona worden geluid.
De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag, 5 mei. Dan luiden nog eenmaal de klokken van ‘hoop en troost’ van 12.00-12.15 uur.
Daarmee wordt tegelijkertijd gemarkeerd dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is én laten we horen dat we hopen en vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen.


Reduzum luidt kerkklokken van hoop en troost

De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd laat woensdagavond 18 maart 2020 de klokken luiden in Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens. Vanaf zeven uur zullen de klokken een kwartier klinken. Zij geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzet voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.


Kerststukjes.

Zoals alle jaren hebben we ook afgelopen jaar weer kerststukjes gebracht naar iedereen van 75 jaar en ouder. Tenminste….dat dachten we.

Het bleek dat we toch in ieder geval twéé mensen niet op ons lijstje hadden staan, die er wel op hadden moeten staan.

En dat overkomt ons vaker, helaas.

Vorig jaar hebben we gevraagd naar namen en daar hebben toen ook mensen op gereageerd door namen door te geven. Maar er slipt dus toch wel eens iemand door.

We willen daarom nu ook weer iedereen vragen:

kennen jullie mensen van 75 jaar en ouder en je weet niet zeker of diegene een stukje krijgt, geef dan die naam even door. We kunnen beter twee keer die naam krijgen dan niet één keer.

Namens de diaconie, alvast bedankt!

Marijke Wassenaar

m.wassenaar8@chello.nl

0566-601243


Spreekuur ds. Liesbet

Voortaan is er spreekuur op de dinsdagochtend.Iedereen is welkom, maar graag even bellen of mailen.Tel. 06-20613138
Mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl


Jaarrekeningen 2018

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen ontvangen van de kerkrentmeesters (jaarrekening 2018 gemeente) en van de diakenen (jaarrekening 2018 diaconie). De kerkorde schrijft voor dat wij in de gemeente een samenvatting publiceren en dat voor de leden de gehele jaarrekeningen een week ter inzage wordt gelegd. Wilt u deze inzien, dan kunt u tot 1 juni 2019 contact opnemen met Tjitske Spijkstra (0566-601819) van onze administratie in Reduzum. Om alvast een indruk te krijgen ziet u hieronder een samenvatting van de jaarrekeningen.

ANBI pagina gemeente jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 ANBI pagina diaconie

Siep van Lingen (waarnemend scriba van de kerkenraad)


Kerk Reduzum draagt bij aan natuurlijke landbouw
Nadere toelichting bij ondertekening contracten ANLB

Wie zijn wij
De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is een kleine gemeente met kerken in de dorpen Idaerd, Friens en Reduzum. Alle drie kerken zijn een rijksmonument. De gemeente heeft gezamenlijk met de gemeente Ingwert één beroepskracht, mevrouw Ds. L. Geijlvoet. De gemeentelijke organisatie draait op een groot aantal vrijwilligers. De kerk heeft als eerste doel dienstbaar te zijn aan de bevolking van onze drie dorpen. Vanuit die gedachte wordt een aantal jaren al een financiële bijdrage verstrekt aan het zo genoemde Tsjerkefûns. Uit dit fonds worden jaarlijks aanvragen van verenigingen uit de dorpen voor activiteiten en/of materiele zaken betaald.

Wat doen wij
Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is gericht op het doelmatig onderhoud van de gebouwen. Alle gebouwen (3 kerken, een woning en een lokaal) staan er in bouwkundig opzicht goed bij. Vanuit de Groene Kerk gedachte zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan in energiezuinige verlichting en duurzaam verbruiksmateriaal.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers heeft de gemeente al geruime tijd een positief saldo op de begroting en jaarrekening. Naar aanleiding van een opmerking van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk hierover, zijn wij in het begin van het jaar 2018 gestart met een discussie over een mogelijke besteding van dit positieve saldo op onze begroting. Na meerdere discussieronden is besloten het begrotingsoverschot te willen besteden aan het ondersteunen van activiteiten voor een meer duurzame samenleving. Hiertoe is het fonds Duorsum (fries voor duurzaam) in de begroting van het jaar 2019 opgenomen.

Nadere omschrijving fonds Duorsum
De te ondersteunen projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingsgedachte van de kerk, nader omschreven als ondersteuning en versterking van de geloofsovertuiging, een duurzaam gebruik van onze aarde en hulp en ondersteuning aan onze medemens. Als aanvulling op deze basisgedachte is afgesproken dat:
1. Uitvoeringsprojecten zouden gericht moeten zijn op gericht moeten zijn op de eigen omgeving, of geïnitieerd zijn uit de eigen omgeving.
2. Uitvoeringsprojecten in milieu en duurzaamheid voorkeur krijgen.
3. Projecten een “meetbaar” resultaat dienen te hebben.
4. Projecten moeten een blijvend effect (duurzaam) hebben.
5. De financiële deelname aan projecten is tijdelijk, een afbouw binnen 5 jaar moet mogelijk zijn zonder dat het betreffende project (en de beoogde doelstelling) geheel verloren gaat.
6. Van projecten met een gering financieel rendement kan het onrendabele gedeelte uit het fonds Duorsum worden gedekt.
7. Projecten moeten voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het onderzoeken naar de mogelijkheden van:
1. Het stimuleren natuur inclusieve landbouw
2. Besparing en duurzame opwekking van energie.
3. Ondersteuning van sociale aard.

Duorsum en natuur inclusieve landbouw
Het project stimuleren natuur inclusieve landbouw kende een moeilijke start. Met name de vraag op welke wijze wij dit zouden kunnen doen leverde veel meningen op en vroeg veel tijd. Uiteindelijk is gekozen de vraag voor te leggen aan de agrarische ondernemers uit onze 4 dorpen zelf. Aan 21 ondernemingen hebben wij een uitnodiging voor overleg verstuurd, 12 daarvan hebben positief gereageerd en 10 waren aanwezig.

Ter voorbereiding hebben wij een gesprek gevoerd met een gemeentelijk en provinciaal ambtenaar. In dat overleg bleek dat er veel subsidieregelingen zijn, maar dat deze voor ons gebied slechts in beperkte mate geldig zijn. Wij hebben toen afgesproken dat wij niet vooraf zouden zeggen dat wij slechts extra steun wilden geven aan de uitvoering van subsidieregelingen. Ook aanvragen die niet geheel zouden passen in beheerpakketten wilden wij niet op voorhand uitsluiten.
In het overleg hebben wij de open vraag gesteld hoe wij, naar de mening van de ondernemers, initiatieven voor landbouw met een hogere natuurwaarde zouden kunnen ondersteunen. Bij deze vergadering was aanwezig de coördinator van gebiedscoöperatie It Lege Midden de heer Jitze Peenstra. Onze dorpen vallen binnen de grenzen van deze gebiedscoöperatie. Na een aantal persoonlijke gesprekken van de coördinator met de boeren, heeft dit geresulteerd in een concrete aanvraag van 5 ondernemingen voor de subsidiëring van een beheerpakket ANLB.

Na beoordeling van de aanvragen bleek dat een groot aantal niet paste in de gebieden die daartoe zijn aangewezen. De aanvragen die wel subsidiabel zouden zijn, konden door de gebiedscoöperatie niet gehonoreerd worden omdat het budget daarvoor ontoereikend was. Dat betekent dat wij voor de keus stonden aanvragen af te wijzen, of alle aanvragen te honoreren en de noodzakelijke bijdragen toe te zeggen. Mede door een aantal financiële meevallers hebben wij besloten alle aanvragen toe te kennen. Wel wordt contractueel afgesproken dat eind dit jaar een evaluatie plaats zal vinden en op basis van deze evaluatie en de financiële mogelijkheden besloten zal worden voor een continuering in 2020.
Met de gebiedscoöperatie is afgesproken dat zij voor ons de controle op uitvoering verzorgen. De Algemene Voorwaarden, controle en schouw protocol, het herstel- en sanctieprotocol en de Geschillenprocedure van het collectief zijn dan ook van toepassing verklaard op de contracten.
Om de effecten van de maatregelen te kunnen meten is afgesproken dat een nulmeting zal plaatsvinden.
De aanvragen komen uit verschillende beheer pakketten en betreffen totaal ca 25 hectare waar een beheerpakket van toepassing wordt. In deze 25 hectare zit ongeveer 15 kilometer randbeheer. De kosten voor de uitvoering van de contracten bedragen ca. € 27.000, –

Duorsum enerzjy
In eerste instantie hebben wij ons gericht op een gasloze verwarming voor de kerk in Reduzum. Uit onderzoek is gebleken dat de investeringen die daarvoor gedaan moeten worden maar een heel gering milieueffect zullen geven. Uiteindelijk is besloten toch maar een modern in te regelen gasgestookte cv-installatie te installeren. Voor de drie kerken komt een onderzoek naar de effecten van plafondisolatie, de kerk in Friens krijgt voorzetramen. Wij hebben een informele aanvraag ingediend bij de Commissie voor Monumentenzorg voor de beoordeling van het plaatsen van bijzondere zonnepanelen (lijkt op leien) op de kerk in Reduzum.

Duorsum sosjaal
Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met de mensen van het Doarpenteam van de gemeente Leeuwarden. Eén structurele bijdrage is inmiddels toegezegd. Verdere gesprekken met organisaties op dit gebied worden voorbereid. Het zal niet meevallen om projecten te vinden die voor 100% voldoen aan de algemeen geformuleerde uitgangspunten bij het project Duorsum.

College van kerkrentmeesters
Reduzum, 11 maart 2019Met afgrijzen hebben wij kennis genomen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring die in het weekend van 6 januari gepubliceerd werd.

Deze verklaring spreekt zich uit tegen de levensstijl van homo’s en transgenders en werd ondertekend door honderden mannen, veelal predikanten van verschillende kerken, waaronder ook een aantal predikanten van de Protestante Kerk in Nederland, waar ook onze kerk in Reduzum, Idaerd en Friens deel van uitmaakt.

Wij keren ons tegen deze verklaring, omdat het een eenzijdig standpunt neerzet als de ware christelijke visie en omdat het een groep mensen liefdeloos buitensluit.  Wij willen als kerk juist een open gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis voelt en haar/zijn bijdrage kan leveren. Een gemeenschap waarin we, man, vrouw, mens, homo of hetero, elkaar de ruimte bieden, inspireren en met respect bejegenen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Reduzum, Idaerd c.a.