Nieuws uit de kerk


Vanwege de afgekondigde lockdown gaan, anders dan in Linepraat vermeld staat, de kerstavondviering van 24 december en de openstelling van de Vincentiuskerk op eerste kerstdag niet door. Ook vervallen alle kerkdiensten t/m 17 januari 2021. We wensen ieder, ondanks alles, goede feestdagen.


Een vroege Kerst

Kerst valt vroeg dit jaar! Niet dat de datum is veranderd. Kerst is immers altijd van 24 december kerstavond tot en met 26 december ‘tweede kerstdag’. Andere kerkelijke feesten lopen gelijk met de maankalender, en schuiven op, net als de schijngestalten van de maan. Daardoor heb je wat we noemen vroege Pasen en late Pasen. Pasen valt namelijk op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.

Maar over Kerst dus. Lang voor sinterklaas zie je dit jaar overal kerstbomen. Mensen staan in rijen om deze gezelligheid van kerstboom en slingers, ballen en kaarsen, in te slaan. Rijen voor de tuincentra, want corona proof. Als je ’s avonds er nog op uit moet, dan blinken de lichtjes vanuit woonkamers je tegemoet. En trouwens, ook vanuit de tuin of vanaf de daklijst. We zijn helemaal in kerstsfeer. Het lijkt wel een wedstrijd wie het mooiste en eerste de sfeer erin brengt!

Nu snappen we heus wel waar dit allemaal door komt. Het komt uiteraard door de gekke Corona tijd. We zitten noodgedwongen meer thuis. En we willen dan de sfeer in huis toch verhogen, om ons als het ware op-te-beuren in de donkere dagen. ‘Laten we er maar het beste van maken en het beste van hopen’, lijken we te denken.

Afgelopen jaar heeft ons zeker tot denken aangezet. Wat waren we in 2019 nog vlot en ijverig met hierheen en daarheen. Koren, theater, uit-eten of uit-dansen, of uit-vliegen.

De ‘goeien’ niet te na gesproken, maar het leek wel eens alsof we allemaal op jacht waren naar de beste belevenissen die er te krijgen waren. Nu keren we als het ware naar binnen toe.

Er zijn mensen die met een zelfde ijver als waarmee we vroeger alle kanten uitvlogen, nu de blik richten op hun binnenste. En dat mag gerust! Want nu we opeens de tijd vinden om uitgebreid de krant te lezen aan het ontbijt, omdat we meer thuiswerken en ons niet naar het werk hoeven te haasten, schrikken we toch wel. We ontdekten samen dat we er wel een potje van maken. Met het milieu bijvoorbeeld. Of met de vraag naar onze naaste medemens. We keken soms echt wel eens te weinig naar de ander om.

Wie moeten wennen aan dit nieuwe alleen zijn, denken aan buren die vroeger ook al veel thuis waren vanwege ouderdom of ziekte of simpelweg omdat ze niet buitenshuis werken. We moeten tot onze schaamte bekennen dat we elkaar soms echt vergeten waren.

Of we kijken door onze grote lege kamer en we denken aan mensen die opeens erg op elkaars lip moeten zitten in huis. Veel thuiszijn kan mensen ook met de neus op de feiten drukken dat het niet altijd eenvoudig is om met geliefden samen de lieve vrede samen te bewaren.

We merken daarentegen soms ook dat samen thuiszijn extra glans kan geven aan relaties. Je ziet elkaar meer, hebt tijd om van gedachten te wisselen en praat vaker over waar het werkelijk om gaat.

En de contacten naar buiten toe halen we op nieuwe manieren aan: bellen of appen met opa,  of een praatje over de heg met de buurvrouw en face timen met vrienden. Of twee aan twee wandelen en kletsen, de natuur spreekt dan zomaar ook een woordje mee.  Andere en soms nieuwe manieren van contact maken. Het geeft ook nieuwe inzichten als je daarvoor elkaar vooral op verjaardagen of bij de kruidenier zag.

De vroege kerst, waar het ook vandaag komt? Dat we zo smaakvol en hoopvol, zo vroeg ook, de kerstsfeer in huis haalden? Het is iets om bij de lichtjes over na te denken.

Wat geeft dit kerstgevoel ons dit jaar? Hoop in deze donkere tijden? En hoe geven we het licht aan elkaar door? Wat willen we dit jaar met kerst tot uitdrukking brengen?

Hoe we ook kerst vieren dit jaar, laat het vooral ook een vredige en mooie kerst zijn. Dat we op duizend kleine manieren elkaar de boodschap van het feest van licht en vrede doorgeven.

En iets van hoop aan elkaar doorgeven. Laat het licht schijnen voor iedereen!

Een tip? Lees over de landelijke actie van de kerken: Hang een extra mooie kerstster voor je raam!

Geen berenjacht maar Sterrenjacht

Tijdens de lockdown in het voorjaar was er voor de kinderen een berenjacht. Er stonden veel beertjes voor de ramen. Nu met kersttijd vragen we om een ster goed zichtbaar op het raam te plakken.

De wijzen uit het oosten gingen een ster achterna om uiteindelijk bij de plek uit te komen waar Jezus was geboren. In navolging van de wijzen kunnen kinderen sterren zoeken.

Wisselingen in het kerkbestuur: Op zondag 31 januari zal in de dienst om 9.30 uur Kanter Kamstra bevestigd worden als diaken. We zijn blij dat hij het kerkbestuur komt versterken. In deze dienst zullen we afscheid nemen van Jan Hofsteenge en Cécile van der Schuit die naar Heerenveen verhuizen.

Liesbet Geijlvoet

Contactadressen


Predikant
Mevr. Ds. L. Geijlvoet
Tel. : 06-20613138, e-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Pastoraal werk
Mevr. J. van der Zijl
Tel. : 0566-602399
Algemeen e-mailadres
pknreduzum@gmail.com


Op zoek naar brede schouders
Elk dorp in onze buurt heeft een kerk en in het dorp weet iedereen waar de kerk staat. Het is zo vanzelfsprekend. Het is al eeuwen zo geweest en altijd zijn er mensen geweest die ervoor zorgden dat de gebouwen er bleven staan, dat er een dominee was om te preken en dat de diakenen de armen ondersteunden. Kijk maar eens naar de namen van dorpelingen die in de herdenkingsstenen staan gebeiteld. Maar zijn er nog wel mensen die zich daarvoor in willen zetten?

De ouderlingen en de diakenen vormen samen met de predikant de leden van de kerkenraad. Zij spelen een centrale rol en zorgen gezamenlijk en individueel voor de opbouw van de kerkelijke gemeente. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het geestelijk en praktisch leven in de gemeente.

In onze dorpen kun je dan denken aan de wekelijkse kerkdiensten, de bezoekjes die gebracht worden aan de mensen die dat nodig hebben, de herdenking van de overledenen, de kerstnachtdienst. Bovendien zijn er ook gespreksgroepen, de werkgroep Tsjerkefûns, het onderhoud van de monumentale kerkgebouwen en de verpachting van de landerijen. Belangrijke zaken voor het leven in onze dorpen. Dat is ook een grote verantwoordelijkheid op de schouders van degene die hierover beslissingen moeten nemen. Dat alles is alleen mogelijk als er voldoende mensen meedoen in het bestuur.

Wat nu als er niet meer genoeg mensen zijn, dooplid of belijdend lid, om het kerkbestuur te vormen? Dat is altijd al een zorgelijke situatie geweest en de laatste jaren is het vinden van ouderlingen en diakenen steeds moeilijker geworden. Gelukkig zijn er recent mensen geweest die enkele lege plekken kunnen innemen, maar we zijn nog niet compleet.

De kerkenraad heeft daarom besloten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst, voor langere tijd, een degelijk bestuur te kunnen hebben. Een bestuur met brede schouders. Een commissie van kerkenraad en leden, is van start gegaan om zich te oriënteren op samenwerking met andere kerkelijke gemeenten. Als externe adviseur is Tineke Klei, van Kerkenwerk, gevraagd om dit ingewikkelde proces te begeleiden. De beginvraag die beantwoord moet worden is ‘Hoe willen we kerk in de dorpen zijn?’

De commissie heeft een jaar de tijd gekregen om de adviezen in een eindverslag op papier te krijgen. Zij zal op bijeenkomsten van de gemeente verslag doen van de vorderingen.

Onderhoud kerken
Onze gemeente heeft eigendommen die ook jaarlijks onderhouden moeten worden. Uiteraard zijn dat de drie kerken, de voormalige pastorie en het lokaal met bijgebouwen. Maar ook de berging op de túntsjes en de begraafplaatsen in Eagum, Idaerd, Reduzum en Friens vragen het nodige onderhoud. De begraafplaatsen worden grotendeels onderhouden door vrijwilligers. Periodiek wordt Zeinstra boomverzorging uit Friens ingeschakeld voor groot onderhoud aan de bomen. Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Onze drie kerken zijn monumenten. Van elke kerk is een omschrijving van de historisch waardevolle elementen en de inventaris. Zo worden de rouwborden in Friens en Idaerd specifiek vermeld, voor Idaerd de gebrandschilderde ramen en bij alle drie kerken de orgels. Op grond van de monumentenwet verstrekt het Rijk een bijdrage in de kosten van instandhouding zoals dat formeel heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat het verven van het interieur alleen subsidiabel is als daardoor de constructie wordt beschermd. Wel subsidiabel zijn bv de jaarlijkse kosten van de brandvoorzieningen (controle en vernieuwing brandblussers etc.).

De subsidie wordt op basis van een onderhoudsbegroting voor een periode van 6 jaar jaarlijks verstrekt. De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKGNN) is onze adviseur. De Stichting maakt de onderhoudsbegroting die bij het Rijk moet worden ingediend voor het verkrijgen van de subsidie. De Stichting doet dat op basis van inspectierapporten die door de Monumentenwacht Friesland worden gemaakt. Wij zijn lid van deze belangrijke organisatie. Zij komen om de 2 jaar het gebouw inspecteren en komen met een rapport waarin de gebreken staan. Daarnaast wordt een advies gegeven voor de wijze van onderhoud en de prioriteit van het onderhoud.

De SBKGNN heeft voor Idaerd en Friens een onderhoudsbegroting gemaakt voor de jaren 2017 t/m 2022. Voor Reduzum is de begroting gemaakt voor de jaren 2019 t/m 2024. Alle drie onderhoudsbegrotingen zijn door het Rijk goedgekeurd. Het Rijk kent wel een plafond in de subsidie; het maximale bedrag van 6 jaar onderhoud waarop subsidie wordt verleend is 3% van de herbouwwaarde. Voor bijvoorbeeld Reduzum is dat €1.231.000,00 waardoor het maximum van de subsidiabele kosten op €43.309,00 is gezet. Als het onderhoud meer kost dan de ingediende begroting dan komt daar geen subsidie (50%) voor. Door recent geconstateerde gebreken in de toren van Reduzum (maar daarover later meer) zal dat binnenkort ook gebeuren.

In de begroting van de kerk wordt elk jaar rekening gehouden met een onderhoudsuitgave van €5.000. Dat is ongeveer het jaargemiddelde van de onderhoudskosten minus de subsidie (€11.500) van de drie kerken. Daarnaast is er een behoorlijke onderhoudsreserve opgebouwd; als de kosten hoger worden dan de begroting komt er een boekhoudkundige bijdrage uit de reserve.

De torens van de kerk in Idaerd en de toren op het kerkhof in Eagum zijn niet (meer) in bezit van de kerk. Eigenaar daarvan is de Monumentenstichting Boarnsterhim. Ergens in de jaren 1970-1980 kwam er een landelijke discussie over de onderhoudsplicht van torens die in het grijze verleden (vroeg 19e eeuw) een militaire functie hadden gekregen. Na een lange procedure was toen de gerechtelijke uitspraak dat deze objecten toegedeeld zouden moeten worden aan de burgerlijke gemeente waarin het object stond. Zo kreeg toen Idaarderadeel de torens in Eagum en Idaerd in bezit en dus ook in onderhoud. De monumenten die in bezit waren van de gemeente Boarnsterhim zijn overgenomen door de Monumentenstichting Boarnsterhim. Wij hebben een goed contact met deze stichting over het wederzijds onderhoud. Ook zij werken met de SBKGNN zodat ook deze lijnen kort zijn.

Kerkdiensten:
De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig geen kerkdiensten in Idaerd worden gehouden. Dit in verband met de coronamaatregelen. Dit betekent dat de kerkdiensten van Idaerd worden verplaatst naar de kerk in Reduzum.
Ook is het nog niet mogelijk om na de dienst met elkaar koffie te drinken. Dat is jammer, maar we hebben gemerkt hoe fijn het is om elkaar weer te zien.

5e zondag
29 november is een 5e zondag. Normaal gesproken zouden we dan een bijzondere dienst houden. De ‘Preek van de Leek‘ zou in maart plaatsvinden maar kon door coronamaatregelen niet doorgaan. We
hoopten dat het in november kon gebeuren, maar de coronamaatregelen blijven van kracht en worden zelfs aangescherpt. Vandaar dat we deze keer een ‘gewone’ dienst houden, met als gastpredikant mevr. Ellen Groeneveld.

Klankboerd
Jarenlang gaven we Klankboerd uit als informatieblad van onze kerk. In maart werd dit een digitale Klankboerd nieuwsbrief, om in de periode waarin we beperkt werden door de veiligheidsmaatregelen vanwege corona, regelmatiger contact te kunnen hebben. Gelukkig kunnen we elkaar weer vaker ontmoeten in de kerk en we hopen dit te kunnen blijven doen, ook nu we te maken hebben met een tweede coronagolf. Inmiddels hebben we besloten Klankboerd niet meer uit te geven en de berichten
vanuit de kerk voortaan in onze dorpskrant Linepraat te publiceren. Daar en op de website www.reduzum.com kunt u dan alle berichten vinden.

Focus activiteiten
De leden van werkgroep Focus hadden de afgelopen maanden de lastige taak om te bedenken wat binnen de beperkingen vanwege corona mogelijk was. De eerste plannen zijn via de mail  rondgestuurd, maar inmiddels zijn we ingehaald door de coronagolf die ook in Friesland veel besmettingen met zich meebrengt. De landelijke en Friese kerk raadt op dit moment sterk af dit soort bijeenkomsten te houden. Dat betekent dat geplande Focusactiviteiten voorlopig niet doorgaan. Jammer, maar we willen het risico op besmettingen in onze dorpen zo klein mogelijk houden. We blijven kijken wat er mogelijk is.

Stichting Present Leeuwarden (SPL) zoekt vrijwilligers
Sinds kort ondersteunt de kerk van Reduzum, Idaerd, c.a. deze stichting. Het doel van SPL is een brug slaan tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Op dit moment is de vraag zo groot dat er te weinig mensen zijn die kunnen
helpen. De stichting heeft daarom een oproep aan de kerken en dorpen in de gemeente Leeuwarden gedaan om te vragen of er mensen zijn die hierin iets willen/kunnen betekenen. Je kunt je als groep of individu in je eigen woonplaats inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement.
Voor de begeleiding van de groepen, die een hulpaanvraag uitvoeren, en voor op kantoor worden vrijwilligers gezocht. Het is een leuke betrokken functie waarbij de mens centraal staat!
Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Nynke-Rixt van Dijk (coördinator), info@presentleeuwarden.nl

Verder kan de flexploeg nog wel versterking gebruiken. Deze ploeg is beschikbaar voor het verlenen van acute hulp, een verhuizing met bijkomende werkzaamheden bijvoorbeeld. De werkzaamheden vinden meestal plaats op dinsdag en donderdag maar een ander tijdstip is bespreekbaar.
Een nieuw project, waar het bestuur van de stichting bij betrokken is, is “sociaal tuinieren”. Het bestuur van SPL heeft zelf deze hulpaanvraag uitgevoerd, bestaande uit het opknappen van een tuin.
De hulpvrager kon dit door fysieke problemen zelf niet doen. Het is de bedoeling dat een paar mensen, bij voorkeur uit de straat of buurt, de door SPL opgeknapte tuin gaan onderhouden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kooistra, voorzitter van het bestuur Stichting Present Leeuwarden.
Tel 0582880038 of p.kooistra31@upcmail.nl.

Klankboerd nieuwsbrief 7

Labyrint

De werkgroep heeft de 5e zondag, 30 augustus, geen speciale bijeenkomst georganiseerd. Dit i.v.m. met corona. In plaats daarvan gaan we een labyrint uitzetten. Dit blijft enkele dagen liggen, zodat je niet perse op zondag deze wandeling hoeft te maken.

Wie op zoek gaat naar de oorsprong en betekenis van het labyrint, stuit  meteen vaak op een doolhof. Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen het labyrint en de doolhof. Kort gezegd komt het erop neer, dat het labyrint ook een doolhof kan zijn, maar een doolhof niet een labyrint.

Het belangrijkste verschil tussen het labyrint en de doolhof is de weg: het labyrint in de oudste vorm, heeft één weg, één pad, één ingang; de doolhof bevat talloze paden en vele mogelijkheden. In de doolhof zijn de muren of begrenzingen zo hoog dat men er niet overheen kan kijken. In het labyrint zijn geen kruispunten of vertakkingen. De ene weg voert ondanks alle bochten en slingerbewegingen wel degelijk naar het midden. De bezoeker kan dus niet verdwalen.

Een wandeling door het labyrint mag je associëren met de meditatie in een kloostertuin. In de gejaagde moderne samenleving is het moeilijk om ruimte te maken voor stilte en bezinning. Het lopen van een labyrint is een vorm van loopmeditatie. Als je het labyrint in gaat, laat je de aardse beslommeringen achter je en je opent jezelf voor nieuwe indrukken.

Dit oude gebruik komt voort uit vroeger tijden. Niet iedereen kon op bedevaart gaan, maar wel de behoefte voelen om in stilte eens de dingen des levens te overdenken.

Daartoe werden labyrinten gemaakt. Om zo een reis te maken, gewoon op een paar vierkante meter grond. Een reis van verwondering gewoon in je eigen stad of dorp.

Zo willen we dit ook aanbieden in Reduzum.

Gewoon in het dorp een weekje de gelegenheid om op reis te gaan, op een paar vierkante meter ergens midden in Reduzum.

Waar? Op de Terp

Wanneer? Van donderdag 25 augustus tot en met maandag 31 augustus

Iedere dag zal tussen 4 en 5 uur iemand van de werkgroep aanwezig zijn.

Bij het labyrint komt informatie te liggen en kaarten met vragen die je kunt meenemen.

Dus je bent ook vrij om op je eigen moment en eigen tijd dit labyrint te lopen.


Kerk open op 7 juni

Op 7 juni opent de Vincentiuskerk weer de deuren.
Tot aan de zomer vakantie zullen er drie diensten worden gehouden en alle drie in de kerk in Reduzum. De diensten zijn 1x per veertien dagen.
De kerk is groot genoeg om iedereen een veilige plek te kunnen geven.
Er is een protocol opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.
Er wordt in de banken aangegeven welke plekken beschikbaar zijn.
Het is raadzaam om thuis extra handen te wassen en naar het toilet te gaan.
Ook wordt gevraagd om ruim op tijd te komen, zodat ieder tijd heeft om een plaatsje te zoeken. De kerk is een half uur van tevoren open.
Het koffiedrinken na afloop wordt geschrapt tot in ieder geval na de zomervakantie.

De kerkdiensten zijn:
21 juni: 9.30 uur, kerk in Reduzum
5 juli: 11 uur, kerk in Reduzum.

Voorganger in alle diensten is ds. Liesbet Geijlvoet.


We hebben besloten om, zolang deze toestand duurt, 1x per 14 dagen een digitale nieuwsbrief te versturen.

Dit hebben we nu gedaan naar de mensen die regelmatig in de kerk komen.
Maar misschien zijn er meer mensen die hem zouden willen ontvangen.
Dan kunnen ze dat via de mail aangeven op het algemene adres: pknreduzum@gmail.com
Vanwege de wet op de privacy kan het niet op een andere manier.
Ook als ze graag een papieren versie hiervan willen hebben, kunnen ze dat aangeven in de mail.
Wij zorgen er dan voor dat het bij hen in de bus komt.

17-6 Klankboerd nieuwsbrief 6
31-5 Klankboerd nieuwsbrief 5
18-5 Klankboerd nieuwsbrief 4
3-5 Klankboerd nieuwsbrief 3
20-4   Klankboerd nieuwsbrief 2
6-04  Klankboerd nieuwsbrief 1


Tot afgelopen woensdag werden de klokken van Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens op woensdagavond geluid: de klokken van hoop, en troost.
Met ingang van 5 mei zullen deze voor het laatst in het kader van Corona worden geluid.
De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag, 5 mei. Dan luiden nog eenmaal de klokken van ‘hoop en troost’ van 12.00-12.15 uur.
Daarmee wordt tegelijkertijd gemarkeerd dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is én laten we horen dat we hopen en vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen.


Reduzum luidt kerkklokken van hoop en troost

De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd laat woensdagavond 18 maart 2020 de klokken luiden in Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens. Vanaf zeven uur zullen de klokken een kwartier klinken. Zij geeft hiermee gehoor aan de oproep van de Raad van Kerken om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen we mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Het is ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzet voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.


Kerststukjes.

Zoals alle jaren hebben we ook afgelopen jaar weer kerststukjes gebracht naar iedereen van 75 jaar en ouder. Tenminste….dat dachten we.

Het bleek dat we toch in ieder geval twéé mensen niet op ons lijstje hadden staan, die er wel op hadden moeten staan.

En dat overkomt ons vaker, helaas.

Vorig jaar hebben we gevraagd naar namen en daar hebben toen ook mensen op gereageerd door namen door te geven. Maar er slipt dus toch wel eens iemand door.

We willen daarom nu ook weer iedereen vragen:

kennen jullie mensen van 75 jaar en ouder en je weet niet zeker of diegene een stukje krijgt, geef dan die naam even door. We kunnen beter twee keer die naam krijgen dan niet één keer.

Namens de diaconie, alvast bedankt!

Marijke Wassenaar

m.wassenaar8@chello.nl

0566-601243


Spreekuur ds. Liesbet

Voortaan is er spreekuur op de dinsdagochtend.Iedereen is welkom, maar graag even bellen of mailen.Tel. 06-20613138
Mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl


Jaarrekeningen 2018

De kerkenraad heeft de jaarrekeningen ontvangen van de kerkrentmeesters (jaarrekening 2018 gemeente) en van de diakenen (jaarrekening 2018 diaconie). De kerkorde schrijft voor dat wij in de gemeente een samenvatting publiceren en dat voor de leden de gehele jaarrekeningen een week ter inzage wordt gelegd. Wilt u deze inzien, dan kunt u tot 1 juni 2019 contact opnemen met Tjitske Spijkstra (0566-601819) van onze administratie in Reduzum. Om alvast een indruk te krijgen ziet u hieronder een samenvatting van de jaarrekeningen.

ANBI pagina gemeente jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 ANBI pagina diaconie

Siep van Lingen (waarnemend scriba van de kerkenraad)


Kerk Reduzum draagt bij aan natuurlijke landbouw
Nadere toelichting bij ondertekening contracten ANLB

Wie zijn wij
De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is een kleine gemeente met kerken in de dorpen Idaerd, Friens en Reduzum. Alle drie kerken zijn een rijksmonument. De gemeente heeft gezamenlijk met de gemeente Ingwert één beroepskracht, mevrouw Ds. L. Geijlvoet. De gemeentelijke organisatie draait op een groot aantal vrijwilligers. De kerk heeft als eerste doel dienstbaar te zijn aan de bevolking van onze drie dorpen. Vanuit die gedachte wordt een aantal jaren al een financiële bijdrage verstrekt aan het zo genoemde Tsjerkefûns. Uit dit fonds worden jaarlijks aanvragen van verenigingen uit de dorpen voor activiteiten en/of materiele zaken betaald.

Wat doen wij
Het beleid van het College van Kerkrentmeesters is gericht op het doelmatig onderhoud van de gebouwen. Alle gebouwen (3 kerken, een woning en een lokaal) staan er in bouwkundig opzicht goed bij. Vanuit de Groene Kerk gedachte zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan in energiezuinige verlichting en duurzaam verbruiksmateriaal.

Mede door de inzet van vele vrijwilligers heeft de gemeente al geruime tijd een positief saldo op de begroting en jaarrekening. Naar aanleiding van een opmerking van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk hierover, zijn wij in het begin van het jaar 2018 gestart met een discussie over een mogelijke besteding van dit positieve saldo op onze begroting. Na meerdere discussieronden is besloten het begrotingsoverschot te willen besteden aan het ondersteunen van activiteiten voor een meer duurzame samenleving. Hiertoe is het fonds Duorsum (fries voor duurzaam) in de begroting van het jaar 2019 opgenomen.

Nadere omschrijving fonds Duorsum
De te ondersteunen projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingsgedachte van de kerk, nader omschreven als ondersteuning en versterking van de geloofsovertuiging, een duurzaam gebruik van onze aarde en hulp en ondersteuning aan onze medemens. Als aanvulling op deze basisgedachte is afgesproken dat:
1. Uitvoeringsprojecten zouden gericht moeten zijn op gericht moeten zijn op de eigen omgeving, of geïnitieerd zijn uit de eigen omgeving.
2. Uitvoeringsprojecten in milieu en duurzaamheid voorkeur krijgen.
3. Projecten een “meetbaar” resultaat dienen te hebben.
4. Projecten moeten een blijvend effect (duurzaam) hebben.
5. De financiële deelname aan projecten is tijdelijk, een afbouw binnen 5 jaar moet mogelijk zijn zonder dat het betreffende project (en de beoogde doelstelling) geheel verloren gaat.
6. Van projecten met een gering financieel rendement kan het onrendabele gedeelte uit het fonds Duorsum worden gedekt.
7. Projecten moeten voldoen aan de ANBI-voorwaarden.

Op dit moment wordt gewerkt aan het onderzoeken naar de mogelijkheden van:
1. Het stimuleren natuur inclusieve landbouw
2. Besparing en duurzame opwekking van energie.
3. Ondersteuning van sociale aard.

Duorsum en natuur inclusieve landbouw
Het project stimuleren natuur inclusieve landbouw kende een moeilijke start. Met name de vraag op welke wijze wij dit zouden kunnen doen leverde veel meningen op en vroeg veel tijd. Uiteindelijk is gekozen de vraag voor te leggen aan de agrarische ondernemers uit onze 4 dorpen zelf. Aan 21 ondernemingen hebben wij een uitnodiging voor overleg verstuurd, 12 daarvan hebben positief gereageerd en 10 waren aanwezig.

Ter voorbereiding hebben wij een gesprek gevoerd met een gemeentelijk en provinciaal ambtenaar. In dat overleg bleek dat er veel subsidieregelingen zijn, maar dat deze voor ons gebied slechts in beperkte mate geldig zijn. Wij hebben toen afgesproken dat wij niet vooraf zouden zeggen dat wij slechts extra steun wilden geven aan de uitvoering van subsidieregelingen. Ook aanvragen die niet geheel zouden passen in beheerpakketten wilden wij niet op voorhand uitsluiten.
In het overleg hebben wij de open vraag gesteld hoe wij, naar de mening van de ondernemers, initiatieven voor landbouw met een hogere natuurwaarde zouden kunnen ondersteunen. Bij deze vergadering was aanwezig de coördinator van gebiedscoöperatie It Lege Midden de heer Jitze Peenstra. Onze dorpen vallen binnen de grenzen van deze gebiedscoöperatie. Na een aantal persoonlijke gesprekken van de coördinator met de boeren, heeft dit geresulteerd in een concrete aanvraag van 5 ondernemingen voor de subsidiëring van een beheerpakket ANLB.

Na beoordeling van de aanvragen bleek dat een groot aantal niet paste in de gebieden die daartoe zijn aangewezen. De aanvragen die wel subsidiabel zouden zijn, konden door de gebiedscoöperatie niet gehonoreerd worden omdat het budget daarvoor ontoereikend was. Dat betekent dat wij voor de keus stonden aanvragen af te wijzen, of alle aanvragen te honoreren en de noodzakelijke bijdragen toe te zeggen. Mede door een aantal financiële meevallers hebben wij besloten alle aanvragen toe te kennen. Wel wordt contractueel afgesproken dat eind dit jaar een evaluatie plaats zal vinden en op basis van deze evaluatie en de financiële mogelijkheden besloten zal worden voor een continuering in 2020.
Met de gebiedscoöperatie is afgesproken dat zij voor ons de controle op uitvoering verzorgen. De Algemene Voorwaarden, controle en schouw protocol, het herstel- en sanctieprotocol en de Geschillenprocedure van het collectief zijn dan ook van toepassing verklaard op de contracten.
Om de effecten van de maatregelen te kunnen meten is afgesproken dat een nulmeting zal plaatsvinden.
De aanvragen komen uit verschillende beheer pakketten en betreffen totaal ca 25 hectare waar een beheerpakket van toepassing wordt. In deze 25 hectare zit ongeveer 15 kilometer randbeheer. De kosten voor de uitvoering van de contracten bedragen ca. € 27.000, –

Duorsum enerzjy
In eerste instantie hebben wij ons gericht op een gasloze verwarming voor de kerk in Reduzum. Uit onderzoek is gebleken dat de investeringen die daarvoor gedaan moeten worden maar een heel gering milieueffect zullen geven. Uiteindelijk is besloten toch maar een modern in te regelen gasgestookte cv-installatie te installeren. Voor de drie kerken komt een onderzoek naar de effecten van plafondisolatie, de kerk in Friens krijgt voorzetramen. Wij hebben een informele aanvraag ingediend bij de Commissie voor Monumentenzorg voor de beoordeling van het plaatsen van bijzondere zonnepanelen (lijkt op leien) op de kerk in Reduzum.

Duorsum sosjaal
Wij hebben een aantal gesprekken gevoerd met de mensen van het Doarpenteam van de gemeente Leeuwarden. Eén structurele bijdrage is inmiddels toegezegd. Verdere gesprekken met organisaties op dit gebied worden voorbereid. Het zal niet meevallen om projecten te vinden die voor 100% voldoen aan de algemeen geformuleerde uitgangspunten bij het project Duorsum.

College van kerkrentmeesters
Reduzum, 11 maart 2019Met afgrijzen hebben wij kennis genomen van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring die in het weekend van 6 januari gepubliceerd werd.

Deze verklaring spreekt zich uit tegen de levensstijl van homo’s en transgenders en werd ondertekend door honderden mannen, veelal predikanten van verschillende kerken, waaronder ook een aantal predikanten van de Protestante Kerk in Nederland, waar ook onze kerk in Reduzum, Idaerd en Friens deel van uitmaakt.

Wij keren ons tegen deze verklaring, omdat het een eenzijdig standpunt neerzet als de ware christelijke visie en omdat het een groep mensen liefdeloos buitensluit.  Wij willen als kerk juist een open gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis voelt en haar/zijn bijdrage kan leveren. Een gemeenschap waarin we, man, vrouw, mens, homo of hetero, elkaar de ruimte bieden, inspireren en met respect bejegenen.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente Reduzum, Idaerd c.a.