Nieuws uit de kerk


27 december 2022
De ster en de drie koningen

Op 8 januari sluiten we de kersttijd af. En dat doen we met het verhaal van de drie koningen uit Mattheus 2. Drie koningen, of Wijzen/Magiërs, zagen een bijzondere ster. En zij legden de betekenis van deze ster uit als de aankondiging van de geboorte van koningskind. Dit kind zou de geschiedenis ingrijpend veranderen. Een van de groten uit zijn tijd zijn.

De koningen gingen op weg. Eigenlijk kun je je de hele adventtijd voorstellen dat deze koningen op reis zijn door de wereld, geleid door deze ster. Er zijn mensen met een kerststalletje op de kast, die dit symboliseren met de drie wijzen op hun kamelen die de hele kamer doorreizen. Om zich eraan te herinneren dat we zelf ook op weg gaan door het donker, het licht tegemoet.

Caspar, Melchior en Balthasar

De drie koningen heetten Caspar, Melchior en Balthasar. In het Mattheüs-evangelie lezen we dat er drie wijzen uit het Oosten kwamen om het Christuskind te aanbidden. Ze hadden ook geschenken bij zich. Koning Melchior, met de rode mantel, gaf goud, Balthasar, met de blauwe mantel, gaf wierook en de donkere koning in de groene mantel, Caspar, gaf mirre. (Mirre is gomhars, een lekker ruikende olie).

Deze gaven kunnen ook een symbolische betekenis hebben. Goud staat dan voor inzicht in de goddelijke, geestelijke wereld, wierook voor offerbereidheid en voor de menselijke deugd en mirre voor verbinding van de ziel met het onsterfelijke.

Deze drie wijzen, zijn symbool gaan staan voor ons mensen, die op weg gaan door het leven om God te zoeken. We proberen ons voor te stellen wat zij leerden onderweg. Waar ze op hoopten. Welke dromen ze achterlieten toen ze ontdekten dat het kind in een voerbak voor dieren lag.

En ook hoe dapper ze leerden zijn toen een machtige koning, Herodes, het kind wilde doden.

Op de vrije scholen, hoorde ik vorige week, wordt vaak dit verhaal nagespeeld. Met een heel oud kerstspel. De rollen die de koningen vervullen, staan voor menselijke eigenschappen. Het goede in mensen, maar ook onze moeite en donkere kanten.

In sommige streken gaan kinderen langs de huizen en halen snoep op. In Duitsland zie je vaak een bordje op de deuren van huizen. Op de dag van Driekoningen wordt op het huis met krijt geschreven: 20 * C+ M+ B * 23. CMB is de afkorting van Christus Mansionem Benidicat: Christus zegen deze woning. Daaruit zijn in de volksmond de drie namen van de koningen ontstaan. De getallen staan voor het jaartal, in dit geval 2023.

Afscheidsdienst

Op 8 januari 2023 in Raerd om 14:00 uur, sluiten we ook een andere periode samen af. Met een dienst over de drie koningen sluiten wij: de Hervormde Gemeente van Reduzum-Idaerd, Eagum, Friens en Hoflânswei en de Protestantse Gemeente van Ingwert en ik ook onze tijd die we samen met elkaar op-reisden af.

Het waren hele vreemde jaren door de Lock downs. Nu ik dit schrijf, spreek ik de hoop uit om de kerstdienst die al tweemaal werd gecancelled eindelijk doorgang mag vinden. Het waren ook bijzonder mooie jaren. De prachtige diensten, die we met een trouwe groep mensen met elkaar beleefden, hebben mij verrijkt. Juist in een kleine groep kom je tot intense aandacht. De mooie muziek, de liederen die we samen leerden, het brood dat we deelden, de voorbedekaarsen. En alle ontmoetingen na de diensten.

Dan op 15 januari 2023 start ik in de PKN gemeenten van St Jacobiparochie, St Annaparochie en Vrouwenparochie. De nadruk zal daar meer liggen op pastoraat en groepen, en uiteraard ook diensten. Dat maakte dat ik eindelijk een groene stola heb aangeschaft, eentje met de Goede Herder en zijn schapen.

En ik heb voor de wintertijd twee leestips:

Het boek ‘Vallende Vorst’ is geschreven uit de symboliek van de menselijke tocht van zelfoverwinning van de drie koningen. De ‘Goede Herder’ gaat over een oude herder op IJsland die zijn leven geeft voor zijn schapen. Een boek om met een warme trui aan te lezen.

  • Désanne Van Brederode: Vallende vorst

Drie mannen die elkaar niet kennen. Die midden in hun leven staan en in dat leven altijd op hun best waren als toeschouwer en duider. Drie mannen die plotseling besluiten een daad te stellen en gehoor te geven aan een nieuwe roeping. De een werpt zich op als helper van een vriendin die langdurig door haar geliefde is bedrogen, de ander redt een motorrijder, de derde verliest zich in een project voor oorlogsslachtoffers.
Dat hun nieuwe betrokkenheid soms ten koste gaat van persoonlijk geluk, aanvaarden ze: ze kunnen het alleen wel aan. Manmoedig. Of overmoedig? Want dat hun nieuwe passie hen kwetsbaar maakt voor de ambities van anderen hebben ze, bij alle inzicht, nooit voorzien.
Als geen ander weet Désanne van Brederode bloot te leggen wat er kan gebeuren wanneer levens openscheuren en onderliggende drijfveren, dromen en angsten naar boven komen. Vallende vorst is een onderzoekend en indringend verhaal over liefde, verlies, waarheid en waarachtigheid.

  • Gunnar Gunnarsson: De Goede Herder

Elk jaar op adventszondag trekt Benedikt met zijn trouwe hond Leo en zijn ram Knoest de IJslandse bergen in, op zoek naar verdwaalde, ronddolende schapen. Hij brengt ze naar beneden om ze gezond en wel onderdak te geven voordat de feestdagen beginnen. Dit jaar wordt zijn reis vertraagd door een man die het lang heeft uitgesteld om zijn eigen schapen te verzamelen, in de wetenschap dat Benedikt hem zou komen helpen. Door dit oponthoud belanden Benedikt, Leo en Knoest in hevig winterweer, waardoor zij zware ontberingen moeten doorstaan. Steeds weer wordt Benedikts nobele voornemen op de proef gesteld. Hoe ver zal hij gaan om anderen te helpen?

Rest mij om iedereen een goed nieuwjaar te wensen.

Dominee Liesbet Geijlvoet

 

Toekomst kerk op “Twa nije paden”.
Tijdens de gemeenteavond op 12 december 2022, is er ruimschoots aandacht geweest voor de toekomst van de kerk in onze dorpen. Het onderzoek naar de mogelijkheden is afgerond waarna de kerkenraad de volgende stappen zal gaan nemen. Hier is een samenvatting van dit onderwerp.

De titel die het rapport heeft meegekregen, “Twa nije paden”, maakt duidelijk dat de geloofs gemeenschap (de mensen) en het bezit (kerkgebouwen, kerkhoven en een gedeelte van de grond) elk een weg in slaan. Het verslag geeft op hoofdlijnen aan wat de verschillende mogelijkheden zijn.

De geloofsgemeenschap zal fuseren met een buurgemeente. Zij kan in de nieuwe gemeente mee besturen. Voorafgaand kan onze gemeente afspraken maken over het gebruik van de kerkgebouwen. Niet alles gaat weg uit het dorp. Het bezit kan volledig meegaan, maar dat is niet waarschijnlijk.

Als de dorpsgemeenschappen de kerkgebouwen (incl. kerkhoven) overnemen, dan is de nieuwe gemeente vrij van die zorgen. Het bestuur van een dorpsstichting bestaat uit dorpsbewoners en die hoeven niet lid te zijn van de kerk. De nieuwe kerkenraad maakt afspraken over het gebruik van de kerken met de dorpsstichting.

Als de kerkgebouwen overgaan naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT) dan heb je als dorp daar niets meer over te zeggen, maar moet er wel een plaatselijke commissie zijn om openstelling en de verhuur mogelijk te maken. Ook dan kunnen de kerken gebruikt worden door de nieuwe gemeente, maar dan als huurder van de SAFT.

Hoe komt het met de geloofsgemeenschap? Uit de gesprekken met buurgemeenten trekt de kerkenraad de conclusie dat samengaan met Wirdum of Grou het meest voor de hand ligt. Met de gemeente Ingwert (Raerd) lagen de inzichten over de toekomst te ver uit elkaar.
Dat gesprek kreeg geen vervolg.
Hoe komt het met de bezittingen? De SAFT is de grootste ontzorger en elke verantwoordelijkheid voor de kerkgebouwen is weg. Om te verkennen of kerk de bezittingen naar een of meer dorpsstichtingen kunnen overdragen, zal de kerkenraad in gesprek gaan met de drie dorpsbelangen. De kerkenraad wil voorkomen dat zij de zorgen voor de kerkgebouwen en kerkhoven meeneemt naar de fusiepartner.
Kerkdiensten.
De kerkenraad wil het preekrooster in 2023 zoveel mogelijk door laten gaan, maar het is niet zeker of alle diensten dan nog door kunnen gaan. Voor het laatste nieuws kun je kijken op de webpagina van de kerk en in de agenda Linepraat en op reduzum.com.

2022
Zaterdag 24 dec. 22:00 Reduzum Mevr. C. Bos Kerstavond
Zondag 25 dec. Geen dienst
Zaterdag 31 dec. 19:30 Reduzum Ds. L. Geijlvoet

2023
Zondag 08 jan. Geen dienst
Zondag 15 jan. 09:30 Reduzum Ds. E. Groeneveld
Zondag 22 jan. 09:30 Friens ??
Zondag 29 jan. 09:30 Reduzum Pastor C. Bos
Zondag 05 feb. 11:00 Idaerd ??

 

8 december

Kerst in crisistijd.
Op zaterdag 24 december 2022 kunnen we eindelijk weer gezamenlijk de kerstavond bijwonen in de Vincentiuskerk in Reduzum. Het Krystkoar, dat is samengesteld uit dorpsbewoners, is al volop aan het repeteren. De kerstboom is besteld en zal dit jaar weer in de kerk worden versierd. Vanzelfsprekend is iedereen welkom om vanaf 22:00 uur de avond bij te wonen.

Kerststukjes.
De diaconie deelt ook dit jaar een kersstukje uit aan alle 75-plussers in onze drie dorpen. Op 16 en 17 december brengen vrijwilligers dit bij de mensen langs. Mochten zij iemand overslaan, dan willen we dat graag horen. pknreduzum@gmail.com

Afscheid Ds. Liesbet Geijlvoet.
Onze gemeente raakt op 15 januari 2023 vacant want onze predikant, Liesbet Geijlvoet zal dan bevestigd worden in haar nieuwe gemeenten in het noorden van Friesland. De kerkenraad is al op zoek naar iemand die haar kan vervangen op de kansel, in de kerkenraad en mogelijk kan begeleiden op weg naar de bestuurlijke veranderingen die op ons afkomen. Liesbet Geijlvoet heeft zich vier en een halfjaar dienstbaar gesteld aan onze gemeente. Haar laatste dienst waarin zij voorgaat is op 31 december 2022. Op 8 januari 2023 zal er in Raerd een gezamenlijke afscheidsdienst gehouden worden met de gemeente Ingwert.

Samengaan.
Onze gemeente zal de komende jaren nieuwe wegen inslaan. Er zijn steeds minder mensen die deel uit maken van onze gemeente. De kerken-raad is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap en kerkelijke bezittingen te groot is de mensen van de kerkenraad, de diaconie en de kerkrentmeesters. Het dalende ledental betekent ook dat er steeds minder mensen zijn waar we een beroep op kunnen doen om de bestuurlijke verantwoordelijk op hun schouders te nemen. Daarom heeft de kerkenraad het voornemen om samen te gaan met één van de buurgemeenten. Concreet wil dat zeggen dat onze gemeente ophoudt te bestaan. Ongetwijfeld zal dit voornemen veel vragen bij u oproepen. Wij kunnen nog lang niet alle vragen beantwoorden, want daarvoor zijn wij afhankelijk van de mening van onze fusiepartner. De hoofdlijnen zijn uitgestippeld door de Samenwerkingscommissie die onlangs haar eindverslag uitgebracht heeft aan de kerkenraad. Die is het eens met de conclusies en advies. De leden van onze gemeente, oftewel de geloofsgemeenschap, zal opgaan in een nieuw te vormen protestantse gemeente. Die zal een groot gedeelte van het vermogen meenemen. De kerkelijke gebouwen zullen een nieuwe eigenaar krijgen. We zullen de mogelijkheden toelichten.

Wie kennis wil nemen van het onderzoek van de Samenwerkingscommissie kan het eindverslag “Twa nije paden” downloaden Eindverslag SWC


Duorsum en landbouwsubsidies
Het jaar 2022 is het vierde jaar waarin wij subsidie geven aan boeren die het land op een meer natuurlijke wijze gebruiken. Globaal betekent dit minder bemesten en later maaien. In Friens en de oostkant van It Swin is dat in het voorjaar duidelijk te zien omdat daar een strook langs de sloten

later wordt gemaaid en er veel meer bloeiende planten in zitten dan midden op het weiland. De gebruiksvoorwaarden sluiten aan bij de regeling Agrarisch Natuurbeheer Landbouwgronden het ANLB. Het ANLB kent veel regelingen met elk een verschillende doelstelling, voorwaarden voor beheer en een schadeloosstelling, subsidie genoemd. Naast het randbeheer geven wij ook subsidie voor aangepast gebruik van gehele percelen, dit met als doel het vergroten van de biologische diversiteit (meer verschillende plantensoorten) en het bieden van een goed leefgebied voor weidevogels. Uit opnames die Bartle de Leeuw jaarlijks voor ons maakt blijkt dat er op die percelen heel veel plantensoorten voorkomen die “bedreigd” (dus niet of nauwelijks meer voorkomen) zijn.

 

In het jaar 2023 is er een nieuwe regeling voor gebruik van landbouwgronden. De basis hiervoor is het Europese landbouwbeleid met regelingen voor gebruik en kwaliteitsvoorschriften voor landbouwgronden. In de nieuwe regeling wordt het mogelijk dat landouwondernemingen punten kunnen krijgen voor een bepaalde wijze van beheer en gebruik. Deze regelingen worden eco-regelingen genoemd. Voor meer stringentere voorwaarden van beheer en gebruik blijft het ANLB. De onderlinge samenhang tussen beide regelingen is op dit moment nog niet geheel uitgewerkt.

Het college van kerkrentmeesters heeft besloten om ook voor de volgende jaren het op meer natuurlijke wijze van gebruik van landgrond, te willen blijven ondersteunen. In de begroting van het jaar 2023 is daarvoor ook een flink bedrag voor gereserveerd. Omdat er nu nieuwe regelingen komen, hebben wij besloten de agrarische ondernemingen van onze 3 dorpen weer uit te nodigen voor overleg. In dat overleg willen wij dan voorlichting (laten) geven over de nieuwe regelingen en ontwikkelingen. En willen wij dan de ondernemingen vragen op welke manier wij het beste een financiële ondersteuning kunnen geven om ons doel te bereiken. Wij hebben ook afgesproken dat geen onderscheid zal worden gemaakt tussen kerkelijk en privé bezit. Dus ook niet pachtende bedrijven kunnen meedoen aan onze nieuwe regeling.


29 november 2022
Onze gemeente zal de komende jaren nieuwe wegen inslaan. Er zijn steeds minder mensen die deel uit maken van onze gemeente. De kerkenraad is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap en kerkelijke bezittingen te groot is voor de mensen van de kerkenraad, de diaconie en de kerkrentmeesters. Het dalende ledental betekent ook dat er steeds minder mensen zijn waar we een beroep op kunnen doen om de bestuurlijke verantwoordelijk op hun schouders te nemen.

 

Daarom heeft de kerkenraad het voornemen om samen te gaan met één van de buurgemeenten. Concreet wil dat zeggen dat onze gemeente ophoudt te bestaan. Ongetwijfeld zal dit voornemen veel vragen bij u oproepen. Wij kunnen nog lang niet alle vragen beantwoorden, want daarvoor zijn wij afhankelijk van de mening van onze fusiepartner. De hoofdlijnen zijn uitgestippeld door de Samenwerkingscommissie die onlangs haar eindverslag uitgebracht heeft aan de kerkenraad. Die is het eens met de conclusies en advies.

Eindverslag SWC

De kerkenraad stelt jullie in de gelegenheid het eindverslag van de Samenwerkingscommissie te downloaden als voorbereiding op de gemeenteavond van 12 december 2022. In de uitnodiging aan de leden en vrienden van de gemeente staat een verwijzing naar deze pagina. 

Het onderzoek zal op de gemeenteavond verder worden toegelicht namens de kerkenraad door Tineke Klei die de commissie bij haar werk heeft ondersteund. De kerkenraad zal ter voorbereiding op 8 december de agenda van de avond samenstellen.


4 oktober

Aan tafel!
Dat is het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk. Een jaar lang gaan gemeenten aan de slag met het begrip maaltijd. Dat begint spiritueel en eindigt heel concreet: van bezinning op het heilig avondmaal tot het organiseren van een gemeentemaaltijd en je inzetten voor de voedselbank. 

Elk jaar introduceert de Protestantse Kerk een jaarthema voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag is voor gemeenten het eerste moment om met dit thema aan de slag te gaan. Later in het jaar komt het terug in onder andere de kerst- en 40dagentijdcampagne.

Kerkdiensten.
Zondag            02 okt. 11:00  Idaerd              Ds. L. Geijlvoet
Zondag            09 okt. 09:30  Reduzum         Ds. L. Geijlvoet
Zondag            16 okt. 09:30  Friens              Ds. L. Geijlvoet
Zondag            23 okt. 09:30  Reduzum         Ds. J. van Doorn
Zondag            30 okt. 11:00  Idaerd              Ds. L. Geijlvoet
Zondag            06 nov. 11:00  Idaerd              Mevr. C. Bos


Tsjerkepaad.
Van zaterdag 2 juli tot en met zaterdag 10 september op zaterdag middag, van 13.30 tot 17.00 uur, zijn de kerken van Friens, Idaerd en Reduzum open voor bezichtiging. In Idaerd en Reduzum is bovendien werk te zien van beeldend kunstenaar Hans Jouta. Jouta is onder andere de maker van de beelden van oud topkaatser Hotse Schuil en Johan Cruijff. Via een PowerPoint productie is te zien hoe de kunstenaar zijn beelden van begin tot einde opbouwt.

Orgelpaad.
Onze monumentale orgels hebben grote aantrekkingskracht op orgelspelers die uit het hele land komen om hier te spelen. De stichting Organum Frisicum heeft in samenwerking met de kerkrentmeesters een speelrooster opgesteld. De organisten mogen op de volgende zaterdagen een half uur spelen.

Reduzum, Vincentiuskerk
16 juli 13:30 – 14:00 E.M. Koopman-Kuiipers
30 juli 14:30 – 15:00 L.M. Davids
03 september 14:30 – 15:00 H. Trommel

Idaerd, Gertrudiskerk
16 juli 15:30 – 16:00 R. Elling
20 augustus 14:30 – 15:00 R.A. Westra
03 september 15:30 – 16:00 F. Binnema

Friens
20 augustus 13:30 – 14:00 L. de Boer

Bach in Reduzum door Theo Jellema
De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema is bezig met de serie orgelconcerten ‘Drie jaar Bach’. Op zaterdag 20 augustus 2022 brengt Jellema uitvoeringen van Bach op het Van Gruisen orgel in de Vincentiuskerk in Reduzum. De Rooms katholieke orgelbouwer uit Leeuwarden maakte er in 1784 een pronkstuk van; het was zijn eerste orgel voor een protestantse kerk.

Het concert begint om 15:00 uur en zal ongeveer drie kwartier duren. De toegang is gratis. Wel is er een collecte, bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.


juni 2022
Ynterview mei de nije kosters yn Reduzum en Friens

Yn de rin fan it ôfrûne jier hawwe de kosters fan Reduzum en Friens nei in protte ‘tsjinstjierren’ harren stokje oerdroegen. Wieke van Dellen is ferhuze nei Friesmastate yn Grou en Itteke de Leeuw regelt no de saken foar de tsjerke, dy’t Wieke jierrenlang dien hat. Yn Friens ha Piet en Janny Sjonger nei mear as 55 jier de kaai fan de tsjerke yn Friens trochjûn oan Sybren Posthumus.
Sawol Itteke as Sybren wenje yn Reduzum en wy wiene der wol nijsgjirrich nei wêrom en hoe’t it kosterskip op harren paad kommen is.

Wêr binne jim berne en hoe binne jim yn Reduzum telâne kaam?
Itteke: ‘Ik bin opgroeid op in pleats yn ‘e Gordyk. Myn man Bartle en ik binne beide Friezen en wy sochten destiids in hûs sintraal yn Fryslân; ik koe oan ‘t wurk yn Ljouwert en Bartle, doe noch op ‘e grutte feart, fûn wurk yn it ûnderwiis yn Wolvegea. Reduzum wie foar ús, wat reizgjen oanbelanget, in geskikt plak en we fûnen in hûs op ‘e Haven.’

Sybren: ‘Ik kom fan oarsprong fan Marsum, mar as jonge húshâlding wennen we mei ús beide famkes yn Ljouwert, tichtby it sintrum. Yn ‘e buert wie net in skoalle en doe’t ús âldste dochter 4 jier waard, ha we bûten de stêd, om ús hinne sjoen nei in geskikt doarp. Earst hiene we it each op Holwert, om’t dêr it hûs fan pake frij kaam, mar dit fûnen we dochs te fier fan Ljouwert ôf, dêr’t ik foar de provinsjale steaten wurke en gemeenteriedslid wie. Reduzum is moai sintraal, hat in skoalle en doe noch winkels. Sa binne we yn Reduzum telâne kaam en ik ha der nea spyt fan hân! Reduzum lei doe noch yn Boarnsterhim en dêr bin ik doe gemeenteriedslid wurden.
Oant 1 april ha ik yn de provinsjale steaten sitten en no wurkje ik foar ‘Frij Fryslân’, wêrfoar’t ik oerlis ha mei frijwilligers.’

Hoe binne jim koster wurden?
Itteke: ‘Troch Tsjerkepaad. As stokje rinners kamen we op moandeitemoarn by Jehannes en Dukke Zijlstra op it garaazje paad by elkoar en as kontaktpersoan fan Tsjerkepaad frege Jehannes ús jierren lyn hjirfoar al as frijwilliger. Ik fyn it in prachtige tsjerke hjir yn Reduzum; ik fiel my dêr thús! Doe’t der ferline jier in fakatuere kaam, wie ik gau beret en bin yn ‘e hjerst fan ’21 begûn. Wieke is nochal hastich ferhuze en koe my net mear ynwurkje. Bepaalde rituelen moat ik yn de rin fan de tiid noch ûntdekke en mei fragen kin ik telâne by de Tsjerk rintmasters. Sa tsjin it wykein begjin ik my der op te oriïntearjen wat der foar de snein barre moat.’

Sybren: ‘Ik bin yn jannewaris fan dit jier begûn. Foarhinne mocht ik graach nei de kulturele aktiviteiten fan Swin-Swette gean, û.o. yn Friens en fûn it altyd al in moai tsjerkje. Yn oktober, op de start middei fan Frij Fryslân yn ‘e tsjerke fan Friens, hie ik al even mei Piet Sjonger praten en yn novimber kaam de fakatuere en hak deroer mei Siep van Lingen belle. Ik doch sawol it binne- as it bûtenwurk fan de tsjerke. Der is ien kear yn ‘e moanne op snein in tsjerketsjinst; dat leit fêst. En dêrneist binne der tuskentroch trouwerijen en ôfskiedstsjinsten. Lêstendeis wie der in opbiering. De famylje fan de ferstoarne kriget dan de kaai en ha sa tagong ta de tsjerke; ik hoech dêr net by te wêzen.’

Itteke: ‘Ik wie al frijwilliger by it Fries Lânboumuseum yn Earnewâld en no ûnder Ljouwert en ha dêr ferskillende taken, ûnder oare yn it ûnderhâld fan de tún en dêrneist ús eigen tún en grientetún. Ik doch it bûtenwurk by de tsjerke net; dat docht Jelmer Lageveen. Hy wennet op de Haadstrjitte en kin it meanen, snoeien en al sa mear yn eigen tiid dwaan.’

Wat docht de koster sa al?
Foar de tsjerketsjinsten en oare aktiviteiten, moat de kachel yntiids oansetten wurde, sadat de temperatuer stadich opboud wurdt; dit komt nochal krekt. Ek is der in abonnemint by in blommesaak, dêr’t sneons de blommen klearstean. Dit kombinearje wy mei boadskippen helje.
Fierder op oanwizingen fan ‘e dûmny de psalmen op ‘e lied buorden sette en (yn Reduzum) op sneontejûn om 7 oere de klok liede as der sneins preek is, 2 as 3 kear yn ‘e moanne. De klokken wurde ek op snein in oere foar de tsjinst let. Wy hoege gelokkich net mear yn ‘e touwen te hingjen! Fierder is der nei de preek op snein gelegenheid om mei inoar kofje te drinken yn ‘e tsjerke.
By oare aktiviteiten of gelegenheden mei meardere minsken wurdt wol catering ynsetten. De koster regelt dit yn oerlis mei de tsjerkerie. Sa hat Tjitske de Jong fan de Blauwe Tinte lêstendeis foar drinken en hapkes soarge yn Friens by in provinsjale gearkomst.
Yn Friens is op tiisdeitejûn in koar oan ‘t repetearjen, útsein yn ‘e fakânsjes. De koster hâldt de aginda by, om foar te kommen dat der dûbele ôfspraken binne.
Piet Sjonger hat noch in kaai fan de tsjerke, om’t hy de grêven fan de Van Sytzama’s ûnderhâldt. Hy kin hiele ferhalen oer Friens en de bewenners fertelle en soe der wol in boek oer skriuwe kinne!

Tsjerkepaad
Fan ‘t simmer binne de tsjerken yn Fryslân, en dus ek yn Reduzum, Friens en Idaerd, wer op sneon iepen foar Tsjerkepaad. It tema foar dit jier is noch net bekend, mar der binne al plannen makke foar wat der te sjen wêze sil. Frijwilligers helpe mei by de ûntfangst, ynformaasje, in praatsje en in bakje kofje as tee te setten. It is foar harren altyd in ferrassing, wa’t der de tsjerke binnen stappe. Minsken komme rûnom wei en prate ferskillende talen.
Nije houten túnbanken
De besikers op rûte fan tsjerkepaad hiene al ris oanjûn, dat se graach even neiprate woene mei oare minsken en de tsjerkerie hat doe it inisjatyf nommen, om foar alle trije tsjerken in houten túnbank meitsje te litten. Sa kinne ek minsken, dy’t bygelyks it Jabiks paad rinne of it tsjerkhôf besjen wolle, even útpûste op ‘e bank en genietsje fan it útsicht.

Noch mear frijwilligers yn tou
Der binne neist de koster noch allegear frijwilligers by de tsjerke belutsen. As der wat stikken is, meldt de koster dit oan de Tsjerk rintmaster. Lytse putsjes kinne faak troch in frijwilliger ferholpen wurde en ek binne tsjerkeriedsleden yn tou as der wat op harren paad komt.
Sa klimt Pieter Alberda yn ‘e toer om de flagge út te stekken as der wat te fieren is en as it oerwurk net lyk rint komt Jan Rodenburg yn ’t spier.
De Frienzer mienskip is ek o, sa belutsen en de ynwenners helpe mei as dat nedich is. It is dan ek gjin beswier, dat Sybren net neist de doar (fan de tsjerke) wennet.
Fierder helpe de kosters, wêrûnder ek Gerrit Hafma de koster fan Idaerd, elkoar en springe se by as dit nedich is. Mei Hylkje Hettinga, fan útfeartferiening ‘De Laatste Eer’ is der kontakt oer de grêven.

Fierder ûnderhâld
De Monumint wacht soarget foar it ûnderhâld fan de tsjerken en oerwurken. Koartlyn is ien fan de klokken op ‘e toer fan Reduzum fêstsetten troch in man fia ‘ab seilen’.

Wat is it moai, dat der safolle minsken en dan benammen dizze kosters, noed stean foar de moaie tsjerken yn ús trije doarpen, ek al nimt de besetting tidens tsjerketsjinsten wol ôf. Yn Friens telt Sybren faak mar sa’n 12 minsken; yn Reduzum set Itteke kofje foar sa’n 15 ‘man’.

Jantsje Kalsbeek en Marjan de Jager


De Pinksterbloemen bloeien altijd ver voordat het Pinksteren is. Hoe komt dat toch? Dat die bloemen geen idee hebben van hun naam! Want anders zouden ze vast wel wachten tot het Pinksterfeest.  Je kent ze toch wel? Die lila bloemen tussen de Paardenbloemen? Oh, yn it Frysk? Se hjitte Pinksterblom of it Stisel blomke. Dat vind ik nou zo mooi, dat mensen allemaal andere talen spreken. En dat er mensen zijn die meerdere talen spreken. Die zomaar van de ene taal in de andere overgaan. En dat je dan nog steeds over dezelfde dingen spreekt, maar ze dan anders noemt. Een taal leer je niet alleen maar uit een boekje. Je leert ze vaak in gesprekken.

Bloemennamen leer je vaak van iemand die over bloemen weet, en jou hun namen kan vertellen. Zodoende kan jij ze ook weer overnemen. Want de taal omvat allerlei onderwerpen en vakgebieden. Om de namen van de bloemen te kennen, en dan nog in verschillende talen, dat is nog eens een knappe prestatie. Wie kan dat nog tegenwoordig? De Friese taal proberen we te behouden, door het door te geven aan de kinderen. En de biodiversiteit, alle bloemen en insecten, proberen we ook te behouden. Zodat er heel veel valt te zien en ontdekken in onze natuur. Dan kunnen we ze stuk voor stuk aanwijzen en hun namen noemen. Wie kent ze?

Pinksteren is het feest van mensen die elkaar kunnen verstaan, ondanks dat ze een andere taal spreken. Toen de leerlingen van Jezus in Jeruzalem gingen vertellen over hun diepste overtuigingen, ontdekten de luisteraars dat ze hun goed begrepen. Ondanks dat zij zelf uit alle windstreken van de toen bekende wereld kwamen! Zij en de leerlingen van Jezus konden elkaar verstaan! Ze begrepen elkaar alsof ze in hun eigen taal werden toegesproken, terwijl dat niet zo was.

Om elkaar te begrijpen, te verstaan, heb je vooral ook een geest van vriendschap en vertrouwen nodig, denk ik dan vaak. Dat merk je als je zelf op reis bent, of als je buitenlandse mensen tegenkomt. Met handen en voeten taal kom je vaak al heel ver, als je echt probeert om elkaar te begrijpen. Maar het komt wel op de welwillendheid aan.

Dat geldt overigens ook als je wel dezelfde taal spreekt. Als je je niet voor elkaar openstelt en naar elkaar luistert, dan kom je toch niet tot begrip voor elkaar. Dat maken we in onze maatschappij steeds meer mee. De polarisatie, noemen we dat dan. Vaak lijkt het wel of je dan over verschillende dingen praat. Als we terugdenken aan de Pinksterbloem of it Stisel blomke, als je samen voor een bloeiende berm staat dan kun je er nog samen naar wijzen. Dat is over abstracte dingen zoals ‘vrijheid’ of ‘Iepen Mienskip’ al veel lastiger.

Pinksteren, het feest van het elkaar verstaan. Ondanks alle talen die mensen spreken.  Ik zou jullie willen uitdagen,  of jullie al die bloemen ook kunnen benoemen. En dan liefst in meer dan 1 taal! Loop eens een rondje om het dorp en schrijf de namen op. En als je ze niet weet, vraag het eens aan iemand die jou de namen kan vertellen. En als dat makkelijk valt? Probeer dan eens iets in woorden te vatten waar je veel waarde aan hecht, zodat een ander er iets van kan leren. Misschien wel mooi voor de volgende Linepraat.

Liesbet Geijlvoet

 

MEDEDELINGEN                   

Kerkdiensten

Zondag

29 mei

Geen dienst

Zondag

05 juni

09:30

Reduzum

Ds. L. Geijlvoet (gezamenlijk met Ingwert)

Zondag

12 juni

09:30

Reduzum

Ds. L. Geijlvoet

Zondag

19 juni

09:30

Friens

Ds. L. Geijlvoet

Zondag

26 juni

09:30

Reduzum

Mevr. J. van Doorn

Zondag

03 juli

11:00

Idaerd

Ds. L. Geijlvoet

Contacten:

Algemeen emailadres:

Sciba: Siep van Lingen

 

pknreduzum@gmail.com

Predikant:

Ds. Liesbet Geijlvoet

06-20613138

e.geijlvoet@kpnplanet.nl

Pastoraalwerk:

Jelly van Zijl            

0566-602399

t.postuma@kpnplanet.nl

Administratie:

Tjitske Spijkstra

0566-601819

t.s.spijkstra@zonnet.nl

Kerkrentmeesters:

Siep van Lingen

06-12043143

s.vanlingen1@upcmail.nl

Bankrekeningnummers:

Diaconie Reduzum-Idaerd Herv. Gem. Reduzum-Idaerd

 

NL59 RABO 0330771418

NL02 RABO 0356264335


Ondersteuning noodopvang Oekraïense vluchtelingen.

Onze gemeente heeft gehoor gegeven aan de vraag van Solidair Friesland en Kleurrijk Fryslân om hun financieel te ondersteunen bij de noodopvang in Grou en Nieuw Mellens. Zij hebben vanaf de start van de Noopdopvang in najaar 2021 vele tientallen vrijwilligers geactiveerd om zich in te zetten voort taalactiviteiten en activiteiten voor kinderen. Beide activiteiten zijn zeer helpend gebleken voor deze mensen in nood. Taal helpt mensen op weg in de samenleving, geeft afleiding, biedt hun een uitdaging en geeft contacten, waardoor deze mensen hun zelfrespect en levenszin hervinden. Ook de kinderactiviteiten zijn erg belangrijk. Als afleiding, als verwerking en om samen te spelen met andere kinderen uit Leeuwarden en spelenderwijs Nederland en het Nederlands te leren.

Oproep voor vrijwilligers uit Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens.

Het vrijwilligerswerk voor de bewoners van de Noodopvang WTC gaat geleidelijk over naar ontmoetingsactiviteiten. Ook daaraan is veel behoefte. De hulporganisaties verwachten daarmee ook weer nieuwe vrijwilligers uit onze achterbannen en daarbuiten aan te trekken. Zij hopen daarbij ook vrijwilligers uit Reduzum en andere dorpen rond de noodopvang van Grou te mogen verwelkomen. Solidair Friesland: T: 058-2130046 E: info@solidairfriesland.nl of kijk op de site van www.kleurrijkfryslan.org

De financiële steun betreft twee onderdelen:

  1. Coördinatie.

Dit werk willen wij graag ook opzetten t.b.v. de Noodopvang in Grou en Nieuw Mellens. Het vraagt echter wel om professionele coördinatie en begeleiding. Dankzij een subsidie van de gemeente Leeuwarden zijn wij erin geslaagd voor beide afdelingen (taal en kinderen) goede energieke coördinatoren aan te trekken. De gemeente Leeuwarden stelt € 60.000 subsidie beschikbaar voor professionele coördinatie en begeleiding van het vrijwilligerswerk. Daarmee is de financiering echter nog niet helemaal rond. De aanvulling komt van onze kerkelijke gemeente.

  1. Activiteiten:

Voor de uitvoerende activiteiten geeft de kerk financiële steun voor de activiteiten met taal, kinderen en ontmoetingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om fietsen of fietslessen door vrijwilligers, zwemlessen, de busreis naar de Paasviering.  Verder is er behoefte aan leermiddelen voor de taallessen, een digibord voor de taallessen, spelmaterialen en scholing van de vrijwilligers.

Kerkdiensten.

Zondag             8 mei                09:30    Reduzum          mevr. J. van Doorn

Zondag             15 mei              09:30    Friens              Ds. L. Geijlvoet

Zondag             22 mei              09:30    Reduzum          Ds. L. Geijlvoet

Zondag             29 mei              geen dienst

Zondag             5 juni                11:00    Idaerd              Ds. L. Geijlvoet (gezamenlijk met Ingwert)

 

Jaarrekeningen 2021.

De volledige stukken van de jaarrekeningen van de gemeente en van de diaconie liggen vanaf 21 april 2022 liggen bij de administratie ter inzage tot t/m 28 april 2022. Voor een afspraak kun je contact opnemen met Tjitske Spijkstra, tel. 05660601819. Hieronder zien jullie een samenvatting van de jaarrekeningen:


14 april 2022
Met Pasen noemen we de week eraan voorafgaand, de ‘stille’ week. Natuurlijk is die week niet stil, het is juist een week die vaak gonst van de activiteiten. Concerten van allerlei aard. Koren, The Passion, of de Mattheus Passion. Orkesten en muziekverenigingen doen hun uitvoeringen. En uiteraard bereiden veel mensen een extra feestelijke eettafel voor, met gasten en familie. We eten gekleurde eieren en broodjes, asperges of zelfs champagne.

Maar dit jaar zullen we zeker allemaal een moment stil worden. Er zal vast bij iedereen een moment zijn dat we denken aan de afgelopen jaren van lockdowns met Pasen. Wanneer zaten we voor het laatst zo dichtbij elkaar aan tafel? Wanneer zaten we voor het laatste met zoveel mensen in een concert? Of samen uitbundig zingend in de kerk?

En als we dan blij mogen zijn met wat mag en kan, denken we ook aan mensen die nog steeds niet vrijuit kunnen leven. Mensen die nog steeds heel voorzichtig moeten leven, omdat Covid voorheen extra risico oplevert. En we denken aan mensen die helemaal geen stilte en vrede, feest en rust zullen vinden. Op veel plekken in de wereld is het oorlog. Met de oorlog in Oekraïne zijn we ons daar weer meer van bewust. Het maakt dat we ook aan alle andere landen met oorlog denken. Met de dreigende schaarste aan producten in onze winkels, denken we ook aan de mensen die leven in landen met uiterste schaarste aan eten. Hongersnoden zo groot en erg, als we ruim 40 jaar niet zagen. We vallen plotseling stil, als we bezig zijn met onze voorbereidingen voor het feestelijke Pasen. We vallen soms zomaar midden in een handeling of gedachte stil.

Stilte en nadenken hoort bij het verhaal van Pasen.  Het verhaal van een man, Jezus, in lang vervlogen dagen. Hij wilde stil staan bij het verdriet en de angst onder mensen in zijn tijd. Hij liet daarop ook zijn stem horen en riep op tot solidariteit en geloof in de menselijke waarden. Zoals velen die hiertoe opriepen, werd dit hem fataal. Maar zijn boodschap is ons tot vandaag de dag bijgebleven. Ook al weet je het soms niet meer, hoe dat ook weer was met deze man in het oude Israël, toch weten we allemaal dat menselijkheid en naastenliefde de leidraad mag zijn voor onze levens. Laten wij met Pasen niet alleen stil staan en nadenken, maar ook actief een bijdrage geven aan de hulp die op zoveel manieren wordt georganiseerd voor mensen in nood.

Liesbet Geijlvoet

Kerkdiensten in de Paasweek (stille week)

Zondag 10 april is er 9:30 kerkdienst in de Vincentiuskerk te Reduzum. Dit is de ochtend van Palmpasen. Aansluitend vindt de palmpasenoptocht van de kinderen plaats. In Dearsum is om 11:00 een bijzondere laatste kerkdienst in de Nicolaaskerk.

Op donderdag 14 april 19:30 vindt een Avondmaal dienst plaats in de Laurentiuskerk te Raerd. Dit is een gezamenlijke dienst en open voor iedereen die in deze dienst van herdenking van het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen deelde, wil meedelen in de symbolen van brood en wijn. Bij dit Avondmaal staat de ‘Iepen Mienskip’ van mensen centraal. Verbonden door iets dat we horen achten dan onze individuele levens. Noem het een gedeeld besef van onze kwetsbaarheid als mensen. Maar ook een gedeelde roep om meer eenheid tussen mensen en tussen volkeren die willen zoeken naar een vervulling van dit menselijke aspect in de wereld waarin wij leven.

 

Op vrijdag 15 april 19:30 is een Goede Vrijdag vesper in de Gertrudiskerk te Idaerd. Hier speelt Daniëlle Buizer, die als celliste en schrijfster het bedrijf Gouden Vrouw runt, enkele werken uit de Bachsuites voor cello solo in de kerk te Idaerd. Het gaat om de eerste en tweede suite van Johann Sebastian Bach. Daniëlle Buizer vertolkt deze suites door de verschillende harmonieuze verhaallijnen met klankkleuren emoties te geven op haar eigen bijzondere cello, speciaal voor haar gebouwd door de Bulgaarse vioolbouwer Jivko Starchev.
Bij deze mooie muziek zullen we tussendoor kijken naar een moderne verbeelding van de kruiswegstatie, waarin het Passie (lijdens) verhaal van Jezus wordt verteld. Met illustraties van Anne van Buul en poëtische teksten die Janneke Nijboer bij de beelden schreef.

Op zondag Paasmorgen 17 april 09:30 is een feestelijke dienst in de Vincentiuskerk te Reduzum. Iedereen van harte welkom voor een dienst met veel samenzang. We hebben al twee jaar geen Pasen samen kunnen vieren. We kijken ernaar uit om dit met elkaar te mogen beleven.

Werkgroep FOCUS
Filmavond
De werkgroep heeft kans gezien om op 19 april 2022 weer een film te vertonen in It Lokaal in Reduzum. Aanvang is 19:30, de toegang en consumpties zijn gratis. Wil je weten welke film van betekenis het zal zijn? Geef dan je mailadres door aan j.rollema@planet.nl.

Focus is een werkgroep van de Protestantse Gemeenten in Reduzum en Raerd.


Gemeenteavond 9 maart 2022.
Onze dorpen zonder kerk. Kunt u zich dat voorstellen? Toch is dat in de toekomst niet ondenkbaar en misschien gebeurt het wel binnen enkele jaren. Worden de kerkgebouwen dan ruïnes die we dan als bezienswaardigheid gaan bezoeken? Of nog erger, worden ze gesloopt?
Waar denkt u aan als we het over de kerk hebben? De kerkenraad heeft vaak de vraag gesteld aan mensen uit de dorpen en bijna altijd horen we dat de kerk voor hen het gebouw is. Dan is niet zo vreemd, want de kerkgebouwen staan te pronken in het dorp en zijn van verre aan te wijzen. Ook hoor je wel eens dat men denkt aan een groep mensen die zondags naar een preek gaan luisteren. Is dat het enige wat ze doen?
Als we het hebben over de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd dan bestaat die gemeente uit een groep mensen die een ‘geloofsgemeenschap’ vormen. Van daaruit heeft men een kerkenraad samengesteld waar diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters besluiten nemen over allerlei zaken.
Deze groep mensen wordt telkens kleiner en kunnen op de duur niet meer voltallig zijn om verantwoord besluiten te kunnen nemen.

De kerkenraad staat de komende tijd voor een moeilijke beslissing. Als we niet meer zelfstandig verder kunnen, wat gebeurt er dan met de ‘geloofsgemeenschap’? Met welke buurgemeente kunnen we dan samenwerken of samengaan? Hoe komt het met de gebouwen?
Onze zoektocht is al gaande. We hebben contacten gelegd en een delegatie heeft verkennende gesprekken gehad met de kerkelijke gemeenten in Wergea-Warten, Wirdum, Raerd en binnenkort Grou.
Op woensdag 9 maart 2022 zal de commissie aan onze leden en belangstellenden uitleg geven over de vorderingen van deze verkenningen. Het is een ingewikkelde materie omdat we te maken hebben met de regels die de Protestantse kerk Nederland hanteert voor het reilen en zeilen van de protestantse kerkelijke gemeenten.
Zolang we nog mensen hebben in het kerkbestuur kunnen we aangeven wat van belang is om te behouden; niet alleen onze vrijzinnige wijze van geloven, maar ook de bezittingen zoals de landerijen en de kerkgebouwen en hoe wij steun verlenen aan de armsten om ons heen, het stimuleren van de sociale samenhang in de dorpen en het bevorderen van duurzaamheid.
We hopen op een goede opkomst (leden en niet leden) en te horen hoe jullie er over denken.

 

Palmpasen.
In samenwerking met de ouders in de LEVO-groep van de Trije Doarpenskoalle zal op 10 april 2022 weer een Palmpasenviering gehouden worden. We moeten wel een kleine slag om de arm houden, maar het lijkt erop dat jeugdshowband Takostu weer voorop zal lopen in de Palmpasen optocht. Twee jaar lang kon het niet doorgaan zodat het voor hen ook moeite kost om de draad weer op de pakken. Laten we deze traditie weer in ere herstellen.

Palmpasen op 25 maart 2018
Kerkdiensten.
Zondag 27 februari 09:30 Reduzum ds. S. Hofstra
Zondag 06 maart 11:00 Idaerd ds. L. Geijvoet
Zondag 13 maart 09:30 Reduzum ds. L. Geijlvoet
Zondag 20 maart 09:30 Friens pastor C. Bos
Zondag 27 maart 09:30 Reduzum ds. L. Geijlvoet
Zondag 03 april 11:00 Idaerd ds. L. Geijlvoet


2 februari 2022

Wandelen / Mediteren
Er zijn mensen die mediteren. Zittend op een kussentje in kleermakerszit. Of op een rustige plek langs het water. Hun gedachten worden stiller en rustiger. Ik las laatst zo’n berichtje op internet dat mediteren mensen aantoonbaar anders maakt. Maar ben vergeten waar je dat aan kon zien. Ikzelf heb niet de rust om zo te mediteren, geef ik eerlijk toe. Ik ben meer één van bewegen. Dan ga ik liever wandelen.  Dat is ook heel goed voor het hoofd, ik krijg soms de meest handige nieuwe gedachten. Ik denk ook aan de monnik Tikh Nat Han, die zijn leerlingen de opdracht geeft bewust te wandelen. En onder het lopen te zeggen:

Ik ben aangekomen,
ik ben thuis
in het hier
in het nu.
Ik ben stevig,
ik ben vrij,
in de ultieme dimensie
bevind ik mij.
Ik ben aangekomen.

Je voeten dragen je door de wereld en waar je loopt daar ben je thuis. En de wind om je hoofd maakt je vrij. Het wandelen brengt immers ook je gedachten in beweging.  Het dorp was er ook voor te vinden met de Rinduzum!

Mijn man en ik lopen regelmatig de Groene Ster rond. Vooral met de lockdown een heerlijke manier om je hoofd leeg te maken. Anders ga je toch maar lopen piekeren of tobben. Het viel mij persoonlijk zwaar dat de kerstvieringen in de kerken en de oudjaarsdienst niet doorgingen. Ik heb wat afgewandeld om dat weer wat los te laten. En nu alles weer wat op gang komt, is het toch nog steeds een fijne gewoonte. Onder het wandelen kom je jezelf soms tegen, maar soms kun je over je eigen schaduw stappen. Een fijne rust komt dan over je.  Ik zou het eenieder aanraden die loopt te tobben. Hopelijk dat deze weken de kerkdiensten weer van start mogen gaan. Daar ben je natuurlijk welkom om rustig te luisteren of dromen en mediteren. Liesbet Geijlvoet.
Tot besluit een gedicht van Catharine Visser uit de bundel ‘Weten met het Hart’

 

Grondtoon
Er is een toon, bijna een melodie
Als een dromerige fluit
Ik weet niet waarvandaan
Van ver,
Van diep
Van heel nabij

Vanuit mijn hoofd, mijn hart, mijn ziel
En toch ook niet van daar
Een toon die van de aarde is
Van lucht en oceanen

En van de vroegste zon en maan
Van sterren zonder namen
En van een stem, een woord waaruit
De melodie geboren is
Waardoor ik zonder twijfel weet
Dat niets voorgoed verloren is.

 

Van de Kerkenraad
In dit nieuwe jaar staat de kerkenraad voor een belangrijke beslissing over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Er zijn te weinig mensen zijn die onze kerk willen besturen waardoor we amper aan de regels van de Protestantse Kerk kunnen voldoen. De Samenwerking commissie van onze gemeente zal dit jaar advies geven aan de kerkenraad over welke buurgemeente(s) het meest geschikt zijn om mee samen te werken. Hoe ver die samenwerking zal gaan en wat de gevolgen zijn, zal de kerkenraad eerst nog voorleggen aan de gemeente voordat zij een definitief besluit gaat nemen. Hopelijk kunnen we die gemeentevergadering binnenkort gaan houden.
Verderop in deze Linepraat vinden jullie de begrotingen van het college van diakenen en van het college van kerkrentmeesters voor dit jaar. Voor het dorp betekent dit o.a. dat er weer € 20.000,00 gereserveerd is in het Tsjerkefûns waaruit bijdragen aan projecten betaald kunnen worden. De werkgroep noemt elk jaar in Linepraat waar het geld in het voorgaande jaar aan is besteed.

Siep van Lingen, waarnemend scriba.

 

Cursus over Ubuntu/ ‘Mienskip’,
Vanaf februari is er een cursus over het boek ‘Lessen van Ubuntu’.
Met kerst overleed Desmond Tutu. De leider uit Zuid-Afrika die samen met Nelson Mandela tegen apartheid streed.  Ze wilden een nieuwe gemeenschap opbouwen. De manier waarop ze dit deden was met de filosofie van Ubuntu.  Zijn kleindochter schreef een boek, voor de wereld van nu. Het gaat over MIENSKIP. Hoe je met elkaar samen aan een goede en sociale samenleving bouwt. Als kleindochter van Nobelprijswinnaar Desmond Tutu had Mungi Ngomane dagelijks te maken met deze levensfilosofie uit Zuid-Afrika, de regenboognatie van haar grootvader en Nelson Mandela. De term komt uit het Xhosa en betekent dat iedereen verbonden is met elkaar. Een Afrikaans gezegde luidt: “Wijzen bouwen bruggen en dwazen bouwen muren”. Dus hoe leren we, in een tijd waarin mensen steeds meer van elkaar vervreemden, om bruggen te bouwen? Heb je belangstelling om mee te doen? Geef je dan op bij Liesbet Geijlvoet. De datums en tijden zullen we in overleg vastleggen. 0620613138/ e.geijlvoet@kpnplanet.nl


31 december 2021
Van de kerkenraad,

Ook in het afgelopen jaar was het lastig samenkomsten te houden. Net toen we dachten dat er weer meer mogelijk was, moesten we de gemeente-avond van 18 november j.l. aflasten. Op die avond hadden we iedereen graag bij willen praten over de toekomst van onze gemeente. Het dalende aantal belijdende leden die ingeschreven zijn in het Ledenregistratieprogramma (momenteel 14) betekent dat er nauwelijks een kerkenraad kan blijven bestaan. We zijn daarom begonnen met gesprekken met buurgemeentes om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Uiteindelijk zal er een kerkenraad moeten komen die sterk genoeg is om te behartigen waar wij ons nu ook voor inzetten: een kerk voor het dorp zijn en een plek bieden voor onze geloofsgemeenschap. Hoewel we met weinigen zijn, is het toch weer gelukt dat de diaconie het leed van de armsten in onze dorpen, in ons land en wereldwijd enigszins kon verzachten. De kerkrentmeesters hebben laten zien dat onze kerk hulp kan bieden als boeren iets aan natuurbeheer willen doen. Dat de kerkgebouwen goed onderhouden kunnen worden en dat door Tsjerkepaad, dankzij de vele vrijwilligers, weer veel belangstellenden onze monumentale kerken konden bekijken. Ook de vieringen op de Vijfde Zondag van de maanden zijn een welkome afwisseling van de gangbare kerkdiensten geweest.
Dan hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Wieke van Dellen als koster. Een week later vierden we dat Durk van Gorkum 60 jaar organist is.
Met aanpassingen kunnen we de kerkdiensten door laten gaan. Helaas is het door de avondlockdown niet meer mogelijk om avonddiensten te houden. Oudejaarsnacht zullen we daarom alleen de klokken laten horen om het nieuwe jaar in te luiden.
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd spreekt voor het nieuwe jaar de wens uit dat we met God’s zegen omkijken naar elkaar en de wijde wereld om ons heen.

Siep van Lingen, waarnemend scriba.