Nieuws uit de kerk


Vanaf eind april 2021 wil de kerkenraad weer voorzichtig beginnen met de erediensten. Voorlopig zullen we nog geen dienst houden in de kerk van Idaerd, omdat we daar minder ruimte hebben. Afstand houden en mondkapje voor als je niet zit, blijven nodig om veilig de diensten bij te wonen.
Kerkgangers blijven natuurlijk thuis als zij klachten hebben. De kerkdienst zijn ’s middags te beluisteren via een link die op pagina’s van de kerk staat. https://www.reduzum.com/voorzieningen/kerk/kerkdiensten/ Klik dan op het woord Soundcloud.

 

Pinksterfeest

Dit jaar is het pinksterfeest een feest van zoeken. Zoeken naar een glimp van wat ons beweegt als gemeenschap. Omdat we zo uit het lood staan, onevenwichtig functioneren. De ene helft van de samenleving werkt heel erg hard om zoveel mogelijk te laten doorgaan. Medisch personeel, winkelpersoneel, vervoer en logistiek, productie. En aan de andere kant zijn er zoveel mensen thuis. Thuis waar de onrust soms ons het huis uit jaagt, de wandel en fietspaden op. En soms verzinken we zo in gepeins en voeren onze gedachten zo ver omlaag in onszelf, dat we verwonderd opkijken als er buiten een groep kinderen lachend langs rent. We missen de afleiding van de ander die ons terughaalt met beide benen op de grond.

Soms lijkt het of de verbinding uiteenvalt, omdat we elkaar niet meer als groepen zien, niet meer samenkomen bij dorpsfeest en kerkfeest. Het koffieapparaat en de vergadertafel zijn er niet zoals we gewend waren. Soms ook lijkt de onrust van wat we deden opeens onnodig. We vinden de rust ook wel prettig. Wat dreef ons voorheen zo voort? We wilden te veel in te korte tijd, zien meemaken en doen.

Maar de arme jeugd hebben we dit juist ontnomen. Met zorg en verbazing kijken we in de ernstige smoeltjes van kinderen die de wereld niet in de ogen willen kijken ‘s morgens. Omdat de vanzelfsprekendheid van samen optrekken, samenklitten en op elkaar omhangen weggevallen zijn. Op welke manier kun je dan ontdekken wie jij zelf bent, dan alleen door je te spiegelen aan de ander? De onrust van gedachten en gevoelens worden niet afgeleid en door spel en ernst afgewisseld.

Dan maar hopen dat de scholen openblijven, en andere opleidingen ook weer mogen.

De noodgedwongen eenzame zoektocht naar jezelf valt veel jeugd zwaar. En wij voelen de onmacht als samenleving om in deze voortdurende lockdown hen perspectieven te bieden voor studie, werk en persoonlijke groei. En de volwassenen komen ook in binnenkamertjes waar we al lang niet waren.

De energie lijkt naar binnen te slaan. Terwijl het pinksterfeest vanouds het feest is, dat gewijd is aan de onrust die ons denken en doen aanjaagt om de wereld in te gaan. Een onrust die ons uit ons huis jaagt en met anderen samenbrengt, inspireert, lachen en zingen ingeeft. Je ziet meteen al waar dit jaar nog steeds de schoen wringt

.

Ook als volwassenen leven we uit deze, nu meestal in rustiger banen geleide, onrust en drang

Wat doe je met een uitbundig pinksterfeest over wervelwind en zingen, dadendrang en inspiratie in lockdown? Met zijn allen naar buiten? Wie bedenkt een leuke activiteit voor de dorpen, op 1,5 meter afstand van elkaar? Een stille disco op een weiland? Een twee aan twee wandeltocht langs de Swette?

Het zou heel inspirerend kunnen zijn als we met elkaar konden praten en lachen en zingen over wat we in onszelf hebben gevonden. En nu de deuren en ramen open om het met de wind mee te laten vliegen. Misschien een vliegerfeest?

Liesbet Geijlvoet

2 Vroeg ik mijn voeten                                           4 Vroeg ik mijn ogen
zo lang al op pad –                                                op wacht aan hun deur –
wisten zij enkel                                                     wisten zij enkel
van kuilen en stenen                                             het licht is geweken

3 Vroeg ik mijn handen                                          5 Vroeg ik mijn oren
wat is er rondom –                                                 eindelijk gehoor –
wisten zij enkel                                                     weet ik verwonderd
van grijpen in leegte                                              daar is Hij, hoor: spreken


Nieuwe samenstelling kerkenraad.
Toen Jan Hofsteenge en Marijke Wassenaar hun vertrek uit de kerkenraad en de diaconie bekend maakten maakte de rest van de kerkenraad zich zorgen over de opvolging. Na verschillende gesprekken vonden we Kanter Kamstra uit Friens en Boukje Piersma uit Reduzum bereid om deel uit te maken van het kerkbestuur. Daarmee bestaat de kerkenraad vanaf 25 april 2021 uit de volgende personen: Liesbet Geijlvoet (predikant), Kanter Kamstra (diaken), Boukje Piersma (diaken), Age Tjalma en Siep van Lingen (beiden ouderling-kerkrentmeester). Heel graag willen we dat de twee vacante plaatsen voor ouderlingen ingenomen worden door mensen die het werk willen ondersteunen. Zo zijn we intensief bezig te kijken hoe samenwerking met andere gemeenten het bestuur van onze geloofsgemeenschap kan versterken. Een uitdaging voor u?

Contactadressen

Predikant
Mevr. Ds. L. Geijlvoet
Tel. : 06-20613138, e-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Pastoraal werk
Mevr. J. van der Zijl
Tel. : 0566-602399
Algemeen e-mailadres
pknreduzum@gmail.com

Tsjerkefûns bestaat 10 jaar.

Redústers, Eagumers, Idaerders en Friensers staan er niet om bekend dat ze trouwe kerkgangers zijn. Toch krijgen ze allemaal met de kerk te maken. De schoolbus, een tribune, een weidepomp voor de vogels, rozen op Valentijnsdag, etcetera, zijn geholpen door een bijdrage van het Tsjerkefûns. ‘Je hoeft er niet eens voor te bidden’ heb ik wel eens gehoord van een dankbaar clublid. Na 10 jaar blikken we terug met mensen van het eerste uur. Durk van Gorkum legt uit waar het geld vandaan komt en Harke van der Wal laat weten hoe de sporters geholpen zijn.
Siep van Lingen, voorzitter werkgroep Tsjerkefûns.

Yn de jierren rûn de iuwwikseling krige de tsjerke it finansjeel steeds wat better. It waard doe ek mooglik om ynsidinteel ek saken dy net ta de gewoane útjeften hearden, te stypjen. By de jierrekkens fan de earste 10 jierren yn de ienentweintichste iuw bleaun der ek gauris jild oer, jild dat dan yn de algemiene reserve kaam.
Yn 2009 kaam yn de gearkomst fan de rintmasters foar it earst oan de oarder in mearjierrerûzing te meitsjen. Dêrút die doe bliken dat by in lyk bliuwende ynset fan frijwilligers ek de takomst der finansjeel tige sûn útseach. Der is doe ôfpraat dat der neitocht wurde soe foar in besteging fan dizze finansjele romte.
It opknappen fan de tsjerkhôven wie de earste ekstra besteging yn de mear jierren rûzing. Yn it jier 2010 hat de tsjerkeried ek praat oer wat foar posysje de tsjerke no yn ús trije doarpen ha moat. De konklúzje fan dat petear wie koart sein, dat de tsjerke der yn it earste plak wêze wol foar de doarpsmienskip(pen) en de minsken dêr yn.
Op basis fan dat útgongspunt is doe it idee opkommen om dêr ek finansjeel wat hannen en fuotten oan te jaan. Der is in kommisje út tsjerke minsken ynsteld dy dêr mei oan de slach gongen binne. Hja ha in soarte fan reglemint opsteld en binne mei in foarstel kommen hoe dat yn de praktyk útfierd wurde kin.
Yn de begrutting fan it jier 2011 is doe in reservearring dien foar stipe oan doarp aktiviteiten. Yn begjin 2011 is, nei oerlis mei de ferieningen fan doarpsbelangen, de doelstelling en it reglemint bepraat en is der in nije kommisje Tsjerkefûns beneamd. Foar in part wurde de leden beneamd troch de tsjerke en foar in part troch de doarpsbelangen. De kommisje besjocht de oanfragen en beslút oer takenning. Foar de hege bedragen moat de tsjerkeried noch tastimming jaan.
Op dizze wize hat de tsjerke dus konkreet ynfolling jûn oan it útgongspunt dat de tsjerke der as allerearste foar de doarpsmienskippen en de minsken wêze wol.

Durk van Gorkum

En toen was daar – nu 10 jaar geleden- plotseling het Tsjerkefûns! Alle verenigingen kregen het bericht dat ze financiële steun konden krijgen van de Nederlands Hervormde Gemeente Reduzum, Idaerd c.a. voor activiteiten en projecten die ten goede kwamen aan de sociale gemeenschappen in Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum. En daar hoorde de mogelijkheid tot beoefenen van sport natuurlijk ook bij.
De tennisvereniging, de sportstichting, de jeu-de-boules-commissie, de ijsclub en zelfs de hengelsportvereniging waren er in 2011 als de kippen bij. En zo werden de vissteigers verbeterd, werd de jeu-de-boulesbaan opgeknapt, kwam er een sneeuwschuiver op de ijsbaan, konden de schoolkorfbaltoernooien doorgaan enz. enz.
In de afgelopen jaren hebben al onze sportverenigingen dankbaar gebruik gemaakt van het Tsjerkefûns en werden een groot aantal projecten mogelijk die anders veel moeilijker of misschien wel helemaal niet hadden kunnen doorgaan. Het meest in het oog springend en van blijvend karakter waren natuurlijk de bijdragen aan het kunstgrasveld, de nieuwe tennisbaan, de kaatsmuur, het beweegpark en het Qlubbgebouw, waardoor we in onze dorpen nu over een prachtige sportaccommodatie beschikken.

Harke van der Wal

Koster Friens gevraagd

Onze kosters in Friens, Piet en Janny Sjonger, hebben besloten om na ruim vijftig jaar het kosterschap te beëindigen. De Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a. is daarom op zoek naar een opvolger die het beheer van de kerk en het kerkhof over wil nemen.
De vrijwilliger zal in grote lijnen bezig zijn met:

  1. Het schoonhouden en verwarmen van het kerkgebouw. De kerk klaar maken voor de erediensten met koffiedrinken achteraf. Dat is ongeveer 12 keer per jaar. In de zomer is de kerk op zaterdagmiddagen open voor Tsjerkepaad. De kerk klaar maken voor de huurders, trouwerijen en begrafenissen.
  2. Het beheer en onderhoud van het kerkhof. Dat bestaat uit het maaien, onderhoud van de paden en het snoeien van boomwallen en hagen.

Het liefst hebben we iemand die alle taken gaat doen, maar we zijn ook blij als er mensen zijn die onderdelen daarvan voor hun rekening willen nemen. Er is een vrijwiligersvergoeding voor beschikbaar.
Het fraaie, monumentale kerkje heeft een rijke historie en trekt veel belangstellenden. De kerk verdient het om goed op te passen.
Wie dat zou willen doen kan contact opnemen met de kerkrentmeesters Durk van Gorkum (0566-602590) of Siep van Lingen (0566-602410). Dat kan ook per mail naar: pknreduzum@gmail.nl . Graag voor 15 april 2021.

Contactadressen

Predikant
Mevr. Ds. L. Geijlvoet
Tel.: 06-20613138, e-mail: e.geijlvoet@kpnplanet.nl
Pastoraal werk
Mevr. J. van der Zijl
Tel.: 0566-602399
Algemeen e-mailadres
pknreduzum@gmail.com


De tsjerke en jild

Voornaamste inkomensbron van de kerk is de verhuur (verpachting) van land. Overblijvend geld werd belegd met hoge rentes. Na de eeuwwisseling, toen de spaarrentes al terug begonnen te lopen, is afgesproken van het bankgeld land te kopen. Mede door de inzet van veel vrijwilligers heeft dat uiteindelijk geleid tot een zeer gezonde financiële positie van onze kerk.

In ons beleidsplan staat dat de kerk de mensen uit onze dorpen wil ondersteunen, “dienstbaar aan” staat er. Uit die gedachte is dan ook het Tsjerkefûns ontstaan, jaarlijks is daaruit een bedrag beschikbaar voor de ondersteuning van activiteiten van de verenigingen uit de drie dorpen. Ondanks deze fikse bijdrage waren de laatste jaren de jaarrekeningen flink positief, het geld ging naar de algemene reserve.

Voor de begroting van het jaar 2019 besloot de kerk de uitgaven in overeenstemming te brengen met de inkomsten en is een extra uitgave opgenomen met als naam fonds Duorsum.

Fonds Duorsum voor sociale projecten, energie investeringen en groene landbouw.

De te ondersteunen projecten zullen in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingsgedachtevan de kerk, nader omschreven als ondersteuning en versterking van de geloofsovertuiging, een duurzaam gebruik van onze aarde en hulp en ondersteuning aan onze medemens.

Bij de uitvoering blijkt, dat vooral bij de projecten vaak niet aan alle randvoorwaarden kan worden voldaan. Dat geldt vooral bij de projecten van sociale aard.
De afgelopen twee jaar hebben wij ca. €10.000 betaald aan projecten in deze sfeer (bijdrage bus Present, bijdrage Stipe, en december pakketten voedselbank Grou.

Om minder energie te gebruiken hebben wij de kerken laten onderzoeken op de mogelijkheden alternatieve verwarmingsbronnen, en isolatie. Uiteindelijk heeft dat tot gevolg gehad dat in Friens isolerende beglazing is aangebracht en het plafond is geïsoleerd. In Reduzum is een nieuwe verwarmingsketel aangeschaft, alternatieve aardgasvrije verwarming is onderzocht maar was veel te duur. Daarnaast hebben wij nog zonnepanelen op het dak van het lokaal gelegd en een bijdrage verleend in zonnepanelen van de Voedselbank in Leeuwarden en Stichting Blierherne op Ameland. In totaal is in twee jaar een bedrag van ca. €30.000 uitgegeven.

Als derde uitwerking is de landbouw gekozen. In een gesprek met de agrarische ondernemers uit de drie dorpen kwam naar voren dat er wel belangstelling was om deel te nemen aan gesubsidieerd natuurvriendelijk beheer. In een landelijke regeling (ANLB) worden gesubsidieerde mogelijkheden voor een natuurvriendelijk beheer omschreven, maar dat geldt alleen in bepaalde gebieden en ons gebied valt daar grotendeels buiten. Wij hebben toen de ondernemers de regelingen toegezonden en gevraagd wie waaraan mee zou willen doen. Wij hebben de aanvragen allemaal kunnen honoreren, zodat de landelijke subsidieregeling door onze bijdrage betaald is. Uit de regeling wordt bijvoorbeeld betaald het later maaien van percelen, het minder bemesten en later maaien van de slootranden, en een aangepaste vorm van sloot hekkelen. De regeling telt voor 3 jaar en loop dus dit jaar af.

Wij zullen ons dit jaar moeten beraden over wat en hoe wij volgend jaar invulling gaan geven aan de stimulering van natuurlijk beheer van ús “greide”. De afgelopen 2 jaar hebben wij ca. €50.000 aan subsidies uitbetaald. In zijn totaliteit betreft het ca 15 hectare aan gehele percelen grasland, 25 kilometer randbeheer en ook nog 5 kilometer ecologisch slootschoonmaken.


Subsidie voor het later maaien van de randen bij Friens.


Onderhoud kerken
Onze gemeente heeft eigendommen die ook jaarlijks onderhouden moeten worden. Uiteraard zijn dat de drie kerken, de voormalige pastorie en het lokaal met bijgebouwen. Maar ook de berging op de túntsjes en de begraafplaatsen in Eagum, Idaerd, Reduzum en Friens vragen het nodige onderhoud. De begraafplaatsen worden grotendeels onderhouden door vrijwilligers. Periodiek wordt Zeinstra boomverzorging uit Friens ingeschakeld voor groot onderhoud aan de bomen. Het onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven.

Onze drie kerken zijn monumenten. Van elke kerk is een omschrijving van de historisch waardevolle elementen en de inventaris. Zo worden de rouwborden in Friens en Idaerd specifiek vermeld, voor Idaerd de gebrandschilderde ramen en bij alle drie kerken de orgels. Op grond van de monumentenwet verstrekt het Rijk een bijdrage in de kosten van instandhouding zoals dat formeel heet. Dat betekent bijvoorbeeld dat het verven van het interieur alleen subsidiabel is als daardoor de constructie wordt beschermd. Wel subsidiabel zijn bv de jaarlijkse kosten van de brandvoorzieningen (controle en vernieuwing brandblussers etc.).

De subsidie wordt op basis van een onderhoudsbegroting voor een periode van 6 jaar jaarlijks verstrekt. De Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Noord-Nederland (SBKGNN) is onze adviseur. De Stichting maakt de onderhoudsbegroting die bij het Rijk moet worden ingediend voor het verkrijgen van de subsidie. De Stichting doet dat op basis van inspectierapporten die door de Monumentenwacht Friesland worden gemaakt. Wij zijn lid van deze belangrijke organisatie. Zij komen om de 2 jaar het gebouw inspecteren en komen met een rapport waarin de gebreken staan. Daarnaast wordt een advies gegeven voor de wijze van onderhoud en de prioriteit van het onderhoud.

De SBKGNN heeft voor Idaerd en Friens een onderhoudsbegroting gemaakt voor de jaren 2017 t/m 2022. Voor Reduzum is de begroting gemaakt voor de jaren 2019 t/m 2024. Alle drie onderhoudsbegrotingen zijn door het Rijk goedgekeurd. Het Rijk kent wel een plafond in de subsidie; het maximale bedrag van 6 jaar onderhoud waarop subsidie wordt verleend is 3% van de herbouwwaarde. Voor bijvoorbeeld Reduzum is dat €1.231.000,00 waardoor het maximum van de subsidiabele kosten op €43.309,00 is gezet. Als het onderhoud meer kost dan de ingediende begroting dan komt daar geen subsidie (50%) voor. Door recent geconstateerde gebreken in de toren van Reduzum (maar daarover later meer) zal dat binnenkort ook gebeuren.

In de begroting van de kerk wordt elk jaar rekening gehouden met een onderhoudsuitgave van €5.000. Dat is ongeveer het jaargemiddelde van de onderhoudskosten minus de subsidie (€11.500) van de drie kerken. Daarnaast is er een behoorlijke onderhoudsreserve opgebouwd; als de kosten hoger worden dan de begroting komt er een boekhoudkundige bijdrage uit de reserve.

De torens van de kerk in Idaerd en de toren op het kerkhof in Eagum zijn niet (meer) in bezit van de kerk. Eigenaar daarvan is de Monumentenstichting Boarnsterhim. Ergens in de jaren 1970-1980 kwam er een landelijke discussie over de onderhoudsplicht van torens die in het grijze verleden (vroeg 19e eeuw) een militaire functie hadden gekregen. Na een lange procedure was toen de gerechtelijke uitspraak dat deze objecten toegedeeld zouden moeten worden aan de burgerlijke gemeente waarin het object stond. Zo kreeg toen Idaarderadeel de torens in Eagum en Idaerd in bezit en dus ook in onderhoud. De monumenten die in bezit waren van de gemeente Boarnsterhim zijn overgenomen door de Monumentenstichting Boarnsterhim. Wij hebben een goed contact met deze stichting over het wederzijds onderhoud. Ook zij werken met de SBKGNN zodat ook deze lijnen kort zijn.

Kerkdiensten:
De kerkenraad heeft besloten dat er voorlopig geen kerkdiensten in Idaerd worden gehouden. Dit in verband met de coronamaatregelen. Dit betekent dat de kerkdiensten van Idaerd worden verplaatst naar de kerk in Reduzum.
Ook is het nog niet mogelijk om na de dienst met elkaar koffie te drinken. Dat is jammer, maar we hebben gemerkt hoe fijn het is om elkaar weer te zien.

5e zondag
29 november is een 5e zondag. Normaal gesproken zouden we dan een bijzondere dienst houden. De ‘Preek van de Leek‘ zou in maart plaatsvinden maar kon door coronamaatregelen niet doorgaan. We
hoopten dat het in november kon gebeuren, maar de coronamaatregelen blijven van kracht en worden zelfs aangescherpt. Vandaar dat we deze keer een ‘gewone’ dienst houden, met als gastpredikant mevr. Ellen Groeneveld.

Klankboerd
Jarenlang gaven we Klankboerd uit als informatieblad van onze kerk. In maart werd dit een digitale Klankboerd nieuwsbrief, om in de periode waarin we beperkt werden door de veiligheidsmaatregelen vanwege corona, regelmatiger contact te kunnen hebben. Gelukkig kunnen we elkaar weer vaker ontmoeten in de kerk en we hopen dit te kunnen blijven doen, ook nu we te maken hebben met een tweede coronagolf. Inmiddels hebben we besloten Klankboerd niet meer uit te geven en de berichten
vanuit de kerk voortaan in onze dorpskrant Linepraat te publiceren. Daar en op de website www.reduzum.com kunt u dan alle berichten vinden.

Focus activiteiten
De leden van werkgroep Focus hadden de afgelopen maanden de lastige taak om te bedenken wat binnen de beperkingen vanwege corona mogelijk was. De eerste plannen zijn via de mail  rondgestuurd, maar inmiddels zijn we ingehaald door de coronagolf die ook in Friesland veel besmettingen met zich meebrengt. De landelijke en Friese kerk raadt op dit moment sterk af dit soort bijeenkomsten te houden. Dat betekent dat geplande Focusactiviteiten voorlopig niet doorgaan. Jammer, maar we willen het risico op besmettingen in onze dorpen zo klein mogelijk houden. We blijven kijken wat er mogelijk is.

Stichting Present Leeuwarden (SPL) zoekt vrijwilligers
Sinds kort ondersteunt de kerk van Reduzum, Idaerd, c.a. deze stichting. Het doel van SPL is een brug slaan tussen mensen die iets hebben
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Op dit moment is de vraag zo groot dat er te weinig mensen zijn die kunnen
helpen. De stichting heeft daarom een oproep aan de kerken en dorpen in de gemeente Leeuwarden gedaan om te vragen of er mensen zijn die hierin iets willen/kunnen betekenen. Je kunt je als groep of individu in je eigen woonplaats inzetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of sociaal isolement.
Voor de begeleiding van de groepen, die een hulpaanvraag uitvoeren, en voor op kantoor worden vrijwilligers gezocht. Het is een leuke betrokken functie waarbij de mens centraal staat!
Heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Nynke-Rixt van Dijk (coördinator), info@presentleeuwarden.nl

Verder kan de flexploeg nog wel versterking gebruiken. Deze ploeg is beschikbaar voor het verlenen van acute hulp, een verhuizing met bijkomende werkzaamheden bijvoorbeeld. De werkzaamheden vinden meestal plaats op dinsdag en donderdag maar een ander tijdstip is bespreekbaar.
Een nieuw project, waar het bestuur van de stichting bij betrokken is, is “sociaal tuinieren”. Het bestuur van SPL heeft zelf deze hulpaanvraag uitgevoerd, bestaande uit het opknappen van een tuin.
De hulpvrager kon dit door fysieke problemen zelf niet doen. Het is de bedoeling dat een paar mensen, bij voorkeur uit de straat of buurt, de door SPL opgeknapte tuin gaan onderhouden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kooistra, voorzitter van het bestuur Stichting Present Leeuwarden.
Tel 0582880038 of p.kooistra31@upcmail.nl.