Praktische info


Predikant
ds. Liesbet Geijlvoet
Sminiastate 7
8926 MG   Leeuwarden
e.geylvoet@kpnplanet.nl

Pastoraal werk
J. van der Zijl  tel:0566-602399

Scriba
Vacant
contactadres:S. van Lingen, tel: 0566-602410

Diaconie
Kerkrentmeesters:
S. van Lingen, tel: 0566-602410

Administratie
T.S.Spijkstra, email:  t.s.spijkstra@zonnet.nl

Kosters van onze drie kerken zijn: 

Reduzum: Itteke de Leeuw  tel 06-20929203
Friens: Sybren Posthumus tel 06- 30226684
Idaerd: Gerrit Hafma tel 06-25011452
Lokaal Reduzum: S. Zamarylai tel: 06-51065749

Begraafplaatsen en urnenmuur

Krijgt u geen gehoor bij de administrateur en is het spoed ( lees: het direct regelen van een begrafenis).
Neem dan contact op met met Siep van Lingen 0566-602410 / 06-12043143 of Durk van Gorkum 0566-602590

  • De openbare begraafplaats met urnenmuur in Reduzum zijn eigendom van de Gemeente Leeuwarden.

Functies binnen de kerk

Kerkenraad: Kanter Kamstra Diaken
Vacant Scriba/ouderling
Boukje Piersma Diaken
Age Tjalma Ouderling-kerkrentmeester 06-46111597
Siep van Lingen Ouderling-kerkrentmeester 0566-602410
Taken diaken:

  • Beheren en besteden van diaconale gelden aan organisaties die zich richten op armoede bestrijding, mensenrechten, vrouwen en kinderen.
  • Ondersteunen van mensen met een smalle beurs
  • Zorg dragen voor collectes tijdens de dienst
  • Zorg dragen voor kerstattenties
  • Begeleiden avondmaal dienst
Taken ouderling:

  • Zorg dragen voor opbouw van de gemeente
  • Zorg dragen voor de gemeente als gemeenschap
College van Kerkrentmeesters: Age Tjalma Voorzitter Tjalma.age@gmail.com
Siep van Lingen Secretaris
Alfred Postma Penningmeester
Geert Spijkstra
Durk van Gorkum
Sjirk Kok
Adviseurs
Taken kerkrentmeesters Verantwoordelijk voor beheer kerkelijke gebouwen, landerijen, begraafplaatsen, financiën, archief, contact met de kosters.
Huisbezoek: Jelly van der Zijl 0566-602399
Organisten: Jelle Rollema 0515-521261
Durk van Gorkum 0566-602590
Preekvoorziening