Tsjerkefûns


Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a.
p/a dhr. S. van Lingen
Oan it Swin 1
9008 RE  Reduzum

Het Tsjerkefûns is een fonds van de Hervormde gemeente  Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit het fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.

In eerste halfjaar van 2022 zijn de volgende toekenningen gedaan. Er is een project uitgesteld naar komend voorjaar vanwege COVID-19.

2022

   

Tumblingbaan

Gymnastiekvereniging Stânfries

€ 2.534,00

Weekend Blierherne yn it foarjier 2023

Qlubb Red

€ 1.050,00

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via de dorpssite. http://www.reduzum.com/voorzieningen/kerk/tsjerkefuns/

Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen.

Voor 2022 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.

Aanvragen voor de tweede ronde in 2022 moeten voor 1 november 2022 worden ingediend.

Oanfraachformulier Tsjerkefûns

Reglement Werkgroep Tsjerkefûns


2021    
Actie rozen Valentijnsdag Reduzum.com € 200,00
Schuimparty QlubbRed € 300,00
Godlike Kommeedzje 2.0 Stichting Theatergroep FIER € 2.500,00
Trainingspakken jeugdleden KV Jan Reitsma € 544,50
Weekend Blierherne QlubbRed € 1.050,00

 


In  het jaar 2020 zijn de volgende toekenningen gedaan. Er zijn een aantal projecten die vertraging hebben opgelopen en/of niet uitgevoerd konden worden vanwege COVID-19.

2020

   

Aanleg zwemplek It Swinlân

Doarpsbelang Reduzum

€ 7.000,00

Renovatie en herinrichting schoolplein

Trije Doarpen Skoalle

vervalt

Organiseren schoolkorfbaltoernooi

Korfbalvereninging Mid-Fryslân

vervalt

Culturele en educatieve wandeltocht

Activiteitenkommisje

vervalt

Aanschaf tent voor activiteiten

Stichting Sportbelangen Reduzum e.o.

€ 603,00

Aanschaf tent voor activiteiten

Plaatselijk Belang Friens

€ 750,00

Aanschaf 4 AED’s Trije Doarpen

Doarpsbelang Reduzum-Friens-Idaerd/ wurkgroep Wolwêzen

€ 3.000,00

Organiseren disco-zwemmen en tentenkamp jeugd

QlubbRed

€ 375,00

10 jaar Tsjerkefûns