Verhuur kerkelijke gebouwen


Met de verhuur van de kerkelijke gebouwen wil de kerkenraad haar doel ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de dorpen Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens. Verhuur mag niet leiden tot concurrentie met andere verenigingen en bedrijven.

Daarbij worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

 1. Huurder is een instelling, vereniging of stichting en wordt vertegenwoordigd door een contactpersoon.
 2. De voorschriften voor gebruik, schriftelijk of mondeling verstrekt door de beheerder en/of verhuurder, moeten nageleefd worden.
 3. De activiteiten van de huurder moeten passen binnen doelstelling en functie van het gebouw.
 4. Godslastering tijdens de verhuur is niet toegestaan.
 5. De verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan.
 6. In de gebouwen is het verboden te roken.
 7. Als er catering plaats vindt, dan moet dat uitgevoerd worden door een bedrijf. Dit geldt niet voor het schenken van koffie en thee met iets er bij.
 8. De gehuurde ruimtes moeten schoon opgeleverd worden en het meubilair teruggeplaatst.
 9. De instructies voor de verwarming en verlichting moeten opgevolgd worden.
 10. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en/of verhuurder, mag gebruik gemaakt worden van muziekinstrumenten, geluids- en beeldapparatuur in het gehuurde.
 11. In bijzondere gevallen kan de verhuurder het gebruik niet door laten gaan. Te denken valt aan een technische mankement, rouwdienst of opbaring.
 12. Commerciële activiteiten zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de doelstelling en functie van het gebouw en er geen concurrentie is met andere verenigingen of bedrijven uit de dorpen.

Wijze van verhuur.

Naast vaste verhuur, is ook incidenteel gebruik van de kerkelijke gebouwen mogelijk. Een verzoek dient eerst gedaan te worden bij de beheerder van het gebouw die nagaat of de huurder en de activiteiten voldoen aan de doelstelling. Bij twijfel overlegt de beheerder met de verantwoordelijke kerkrentmeester. Aanvragen voor periodieke verhuur moeten gericht worden aan onze administrateur.

Tarieven huur kerkelijke gebouwen per 1 september 2022

(vastgesteld door het college van kerkrentmeesters op 25 mei 2022)

Huur van de kerk van Reduzum, Idaerd of Friens

Huurder Per dagdeel Vergoeding koster
Huurders uit de dorpen Gratis € 29,00
Huurders buiten de dorpen € 55,00 € 29,00
Commerciele activiteiten € 108,00 Minimaal € 29,00

Aanvragen kunt u doen bij:

Reduzum: Tjitske Spijkstra 0566-601819
Friens: Sybren Posthumus 06-30226684
Idaerd: Gerrit Hafma 06-25011452


Huur van It Lokaal Reduzum per dagdeel

Ruimte Incidenteel Meermalig, per keer
Grote zaal € 45,00 € 21,00
Kleine zaal € 21,00 € 13,00
Commerciele activiteiten € 81,00

Het meermalig gebruik  is voor maximaal 40 keer per jaar en bedraagt hoogstens
€ 300,00 per jaar. Aanvragen van buiten de dorpen worden afgewezen tenzij de activiteiten direct verband houden met gebruik van de kerk en/of gemeentelijke begraafplaats in Reduzum.

Aanvragen van de huurmogelijkheden van It Lokaal kunt u doen bij de beheerder:
Klazina de Hoop       06-28304414 klazinadehoop@hotmail.com

De administratie:
Tjitske Spijkstra      0566-601819 t.s.spijkstra@zonnet.nl

Kerkrentmeesters:
Sjirk Kok                 06-25189102 sjirk.kok@gmail.com