Verhuur kerkelijke gebouwen


Verhuur kerkelijke gebouwen per 1 september 2019

Met de verhuur van de kerkelijke gebouwen wil de kerkenraad haar doel ondersteunen om een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid van de bewoners van de dorpen Reduzum, Idaerd, Eagum en Friens. De kerken krijgen dan buiten de erediensten om ook een zinvolle functie voor de verenigingen die een algemeen nut dienen.

Daarbij worden de volgende uitgangpunten gehanteerd:

 1. Huurder is een instelling, vereniging of stichting en wordt vertegenwoordigd door een contactpersoon.
 2. De voorschriften voor gebruik, schriftelijk of mondeling verstrekt door de beheerder en/of verhuurder, moeten nageleefd worden.
 3. De activiteiten van de huurder moeten passen binnen doelstelling en functie van het gebouw.
 4. Godslastering tijdens de verhuur is niet toegestaan.
 5. De verkoop van alcoholische drank is niet toegestaan.
 6. In de gebouwen is het verboden te roken.
 7. Als er catering plaats vindt, dan moet dat uitgevoerd worden door een bedrijf. Dit geldt niet voor het schenken van koffie en thee met iets er bij.
 8. De gehuurde ruimtes moeten schoon opgeleverd worden en het meubilair teruggeplaatst.
 9. De instructies voor de verwarming en verlichting moeten opgevolgd worden.
 10. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de beheerder en/of verhuurder, mag gebruik gemaakt worden van muziekinstrumenten, geluids- en beeldapparatuur in de gehuurde ruimte.
 11. In bijzondere gevallen kan de verhuurder het gebruik niet door laten gaan. Te denken valt aan een technische mankement, rouwdienst of opbaring.
 12. Commerciële activiteiten zijn toegestaan mits voldaan wordt aan de doelstelling en functie van het gebouw en er geen concurrentie is met andere verenigingen of bedrijven.

Wijze van verhuur.
Naast vaste verhuur, is ook incidenteel gebruik van de kerkelijke ruimtes mogelijk. Een verzoek dient eerst gedaan te worden bij de beheerder van het gebouw die nagaat of de huurder en de activiteiten voldoen aan de doelstelling. Aanvragen voor periodieke verhuur moeten gericht worden aan onze administrateur.

Tarieven huur kerkelijke gebouwen op 1 september 2020

De kerk van Reduzum, Idaerd of Friens

Voor huurders uit de dorpen:                  gratis             koster: € 27,50
Voor huurders buiten de dorpen:          € 51,50 per dagdeel      koster: € 27,50
Voor commerciële activiteiten (zie 3.)        € 103,00 per dagdeel    koster: minimaal € 27,50

 Aanvragen voor huur van de kerk:

Reduzum: W. van Dellen- Witteveen tel: 0566-601796
Friens: fam. Sjonger tel: 0566-601598.
Idaerd: Gerrit Hafma Tel 06-25011452

It Lokaal Reduzum
Grote ruimte, incidenteel: € 42,00, meermalig € 19,00
Kleine ruimte: incidenteel: € 19,00, meermalig € 11,75

Het meermalig gebruik  is voor maximaal 40 keer per jaar en bedraagt hoogstens € 296,50 per jaar. Aanvragen van buiten de dorpen worden afgewezen tenzij de activiteit direct verband houden met gebruik van de kerk en/of gemeentelijke begraafplaats in Reduzum.

Voor commerciële activiteiten wordt een tarief gerekend van € 77,00 per dagdeel.

Aanvragen huur van It Lokaal: 

Beheerder Lokaal: Klazina de Hoop
Tel. Nr. (06) 28 30 44 14
klazinadehoop@hotmail.com
Administrateur: Tjitske Spijkstra
tel.nr. 0566-601819
t.s.spijkstra@zonnet.nl