Uitvaartvereniging

Correspondentie-adres:
D.S. Bangmastrjitte 37
9008 TJ Reduzum
Telefoonnummer: (0566) 602239
E-mail: uitvaartver.dle@gmail.com

Bodes:
Anna Bijlsma, tel. 06-10330337
Sijmen Schoustra, tel. 058-2501380


In 1905 (Roordahuizum) en in 1919 (Aegum-Friens-Idaard) ontstond de begrafenisvereniging vanuit de ‘burenplicht’ om elkaar zo veel mogelijk te helpen, in dit geval bij overlijden. In 1967 fuseerden beide verenigingen. Nu zijn we één uitvaartvereniging, met bijna 700 leden waarschijnlijk de grootste van bovengenoemde dorpen.

We verzorgen uitvaarten zonder winstoogmerk. Onze leden hebben inspraak bij het bepalen van het beleid, de hoogte van de contributie en de hoogte van de vergoedingen aan dienstengebruik bij overlijden. Eenmaal in het jaar houden we de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit 5 personen: 3 uit Reduzum, 1 uit Idaerd en 1 uit Friens.

Voor het melden van een sterfgeval en het regelen van de uitvaart zijn onze bodes, dag en nacht bereikbaar!


Het bestuur bestaat uit: Telefoonnummer en mailadressen
Voorzitter Jappie de Vries 0566-601140
Secretaris/penningmeester Hylkje Hettinga-Hallema 0566-602239 / 06-55471194
uitvaartver.dle@gmail.com
Leden bestuur Paule Schaap
Pieter Terpstra
Wimmy v.d. Meer-Koiter
0566-624352
0566-602147
0566-602382
Bodes:
Dag en nacht bereikbaar!
Uitvaartzorg Anna Bijlsma

Uitvaartverzorging Sijmen Schoustra

06-10330337 anna@uitvaartzorgbijlsma.nl

058-2501380 info@uitvaartschoustra.nl

Dragers        Ale de Jager
Meile Zijlstra
Jan Posthumus
Guus Terpstra
Piet Posthumus
Marco Zijlstra
Hendrik de Jager
dragers alleen via bestuur of bode benaderen!
Jaarvergadering Uitvaartvereniging

In ridende baar foar eltsenien

Informatie voor leden

Contributie en vergoeding

Begraafplaatsen en urnenmuur

Polis zoek