Agenda Vrouwen van Nu

24 augustus 13.30 oere nei de Meander tún fan Thea Visser yn de Tijnje Túnklub
9 september 15.00 Start Quilt seizoen, by Minke yn tún Quilten
10 september Startmiddag 16.00
12 september 13.00 oere by v. Dijk Fytsklub
21 september 13.30 oere nei tún fan Lianne Pot yn De Wilp. Túnklub
3 oktober 15.00-17.00 In Lokaal Ayttawei Quilten
7 november 15.00-17.00 In Lokaal Ayttawei Quilten
9 januari 2023 15.00-17.00 In Lokaal Ayttawei Quilten
26 januari Jaarvergadering
6 februari 15.00-17.00 In Lokaal Ayttawei Quilten
6 maart 15.00-17.00 In Lokaal Ayttawei Quilten

Wa mei wol mei tunklub, graach opjaan by Djoeke v.d. Hem, tjeerd.v.d.hem@hetnet.nl as till. 058-2551417.