Agenda Vrouwen van Nu


6 juliHiele dei mei fyts der op útFytsklub
22 juli13.30 oere nei de tún fan Hiltje Dekker yn OldeholtpadeTúnklub
11 augustus fytse mei Mantgum (ûnder foarbehâld)Fytsklub
28 augustus13.30 oere nei de Meander tún fan Thea Visser yn de TijnjeTúnklub
12 september13.00 oere by v. DijkFytsklub
21 september13.30 oere nei tún fan Lianne Pot yn De Wilp.Túnklub
Wa mei wol mei tunklub, graach opjaan by Djoeke v.d. Hem, tjeerd.v.d.hem@hetnet.nl as till. 058-2551417.