Interessegroepen

reduzumContactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
facebook


Froulju dy ‘ t in hobby of ynteresse dielen organisearje him yn de ôfdieling yn interessegroepen .

Akwajogge:

op moandei- of tongersdeitejûn yn Ljouwert.
Kontaktpersoan is Afke van Gorkum  til. 601590

Fytse:

Op ‘e 1e moandei fan de moannen april, maaie, juny, july,
augustus en septimber.

Om 13.00 oere starte by kafee van Dijk.
Ynfo by:
Tjitske Spijkstra       til.  601819
Ymkje v/d Sluis       til.  058-2551117
Tsjeppy Hylkema     til.  601139

Nordic Walking
Op moandeitomoarn om 10.00 oere starte ter hichte Haedstrjitte 55, Reduzum. Ek sûnder stokken kinne je meirinne!
Ynfo by: Itteke de Leeuw  til. 601964

Quilte:

Op de 1e moandei fan’e moanne fan 19.30-21.30 oere yn it Lokaal û.l.f. Itteke de Leeuw til. 601964 en Minke Jorna til. 601601

Túnklub:

Mei tún-ekskurzjes, stekjes ruilje ensafh.
Kontaktpersoanen:
Tjitske Spijkstra     til. 601819
Djoeke v.d.Hem     till. 058-2551417
Gré van Wijk

LOL:
Lêzen en besprekken fan boeken, 4 á 5 kear per winterskoft.
Kontaktpersoan: Blijke Vellinga, til. 601023

Reiskommisje
De reiskommisje organisearret ekskurzjes en reiskes,
de kommisje bestiet út de leden:

Wietske Jorna            tel. 0566-601826
Geartsje Kleefstra       tel. 0566-621679

Skriuwgroep

De skriuwgroep wie ek dit jier wer warber,. Wy lústerje altyd fol spanning nei elkoars ferhalen en belibje in protte wille oan us skriuw-middeis, dy’t ús even út it deistich libben helje. Dus froulju, as jim nijskjirrich binne nei jim eigen skriuwtalinten, kom dan ris lâns.

Oanmelde kin by:
Tietsje Rodenburg       til.  601947
Froukje Popma            til.  601091

Haak inn
2e tiisdei fan’e moanne, yn húskeamer ferbân haken, breidzjen, mekoar ynspirearje
Ynfo giestmei@gmail.com