Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com


Juni 2022

In reinige middei yn maaie, mar de froulju doarden it wol oan, en fytsen fleurich it doarp út.  De jiergearkomste XXL fan de Vrouwen van Nu waard feestlik ôfsluten by de Wartenster. 2 jier dat der gesellige jûnen komme soene mar dat dochs wer ôfsizze moasten. De Denktank hâlde kontakt en gie yn die 2 jier mei boskje tulpen, in knapsek, peaske aaien, in sop pakket as in amarillusbol nei de froulju ta.

En no einliks wie it safier, 2 jierren waarden op XXL wize ôfsluten. Mei it ôfskied fan Jantsje as Denktanklid, in damestaart foar Wytske, foar it behearen fan de ponge. Nei it offisjele part wie der in kwis, koe elk noch byprate mei wat lekkers, en wie der as klapstik shared pizza’s.

De Vrouwen van Nu

Se kamen
swetsten en kletsten
itende wei
namen in slokje
en wiene sa fleurich
oan ‘e ein fan de dei
se gongen
oant sjen!
wy swaaiden se nei
en yn de Wartenster
kaam
in noflike stilte
it wie de ein
fan in kostike dei

Frij nei in gedicht fan Thea de Jong

nijsbrief maai 2022


oktober 2021
Wy kinne, foarsichtich, wer los……..

18 augustus hiene wy in warming-up fan it nije seizoen, blommen plukke by Jehannes en Els, bakje kofje as tee mei wat lekkers en fansels, efkes byprate. Dêrnei waarden wy wat hinne en wer slingere tusken ús takomstplannen, kinne wy wol as net wat organisearje?
Mar no geane wy dan dochs foar de trochstart…….

nijsbrief hjerst 2021


Juli 2021

Froulju,
Efkes in ferrassing om jim in prachtige simmer en in moaie fakânsje ta te winsken mei in folle knapzak foar leuke aventoeren, oan in stok fan de bekinde oardel meter!
Dit is dan de Lêste kear dat wy it oer de ôfstân hawwe moatte hoopje wy.
En dy reade bûsdoek, dy kinne , dy meie jim oeral foar brûke , mar net foar de corona-noasdrippen.
Wy winskje jim hiele moaie dagen ta, mei leuke útstapkes, omdat it wer kin!
Oant gau, oant sjen!
Wilma, Tsjeppy, Riekje, Jantsje Els en Baukje


Besjoch hjir in lytse fotoreportage Vrouwen van Nu gean Der op út! (myalbum.com)

en in fideoreportage makke troch de redaksje fan Reduzum.com