Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei


Bêste leden,

Sa as jim begripe lizze alle aktiviteiten efkes stil. It is net oars, wy moatte ús efkes deljaan.
De spultsjes fan 16-11 geane net troch, foar it plannen hjirfan wachtsje wy op de folgjende parsekonferinsje.
De jûn fan 9-12 giet net troch y.f.m. de besetting fan it Lokaal.
It meitsjes fan de trollen bliuwt earst stean, mar hoe’t dat fierder komt beslisse wy nei de folgjende parsekonferinsje. Jim kinne jim yn elts gefal oant 17-11 noch opjaan, graach by Minke: giestmei@gmail.com

De ôfrûne tyd binne der lokkich wol al aktiviteiten west en wy hoopje ek dat wy it gau wer oppakke kinne. Der binne 2 films west, April, May en June en De Beentjes Van Sint-Hildegard.
Leden dy’t net west binne en de film graach ris sjen wolle en leden dy’t de film noch wolris sjen wolle kinne de DVD liene by Wilma, Buorren 4.

Wy meie allinnich yn lytse groepkes by elkoar sitte, lokkich bart dat hjir en dêr, as Vrouwen van Nu, of as buorlju, freonen as kennissen.
Gewoan efkes foar in praatsje, want dêr hat elts ferlet fan. Of fansels efkes tegearre in film sjen.

Wy stjoere jim hjirby ek in patroan fan in mûlekapke.
Dit ha wy krigen fan it provinsjaal bestjoer en woene wy sa graach efkes mei jim diele.

Wolle jim der ris efkes op út mei dit moaie hjerstwaar, wy stjoere jim hjirby ek in pear fytsroutes. Fytsen yn dizze tyd kin ommers altyd wol, gjin bakje kofje te krijen ûnderweis mar soks kin ek mei yn de fytstas fansels. Meer ynformaasje fia: https://www.bvsport.nl/…/oudere-fietsers-gezocht-wie…

De Raboclubsupport aksje hat foar de Vrouwen van Nu, ôfdieling Reduzum €382,22 euro opsmiten. Dank foar jim stim!!

Wa jern hat, mar gjin ynspiraasje of doel, kin meidwaan oan in winskelist fan It Handwerkcafé yn Grou. Foar ynformaasje of ynleverje fan it guod kin ek op de buorren 4.

Wy hoopje foar no dat elts sûn bliuwt, en troch ús mei elkoar safolle mooglik oan de rigels te hâlden slagget dit it bêste.

Oant gau!

Wilma, Tsjeppy, Riekje, Jantsje, Els en Baukje