Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com


Juli 2021

Froulju,
Efkes in ferrassing om jim in prachtige simmer en in moaie fakânsje ta te winsken mei in folle knapzak foar leuke aventoeren, oan in stok fan de bekinde oardel meter!
Dit is dan de Lêste kear dat wy it oer de ôfstân hawwe moatte hoopje wy.
En dy reade bûsdoek, dy kinne , dy meie jim oeral foar brûke , mar net foar de corona-noasdrippen.
Wy winskje jim hiele moaie dagen ta, mei leuke útstapkes, omdat it wer kin!
Oant gau, oant sjen!
Wilma, Tsjeppy, Riekje, Jantsje Els en Baukje


Besjoch hjir in lytse fotoreportage Vrouwen van Nu gean Der op út! (myalbum.com)

en in fideoreportage makke troch de redaksje fan Reduzum.com


…..in pear leuke reaksjes,

Dag lieve vrouwen van nu, ik wil jullie bedanken voor attenties waarmee
jullie ons in de coronatijd hebben verrast.
Zo houden we de moed er in en hopen op betere tijden.

Dames, heel erg bedankt voor de leuke verrassing die ik heb ontvangen, met al dat lekkers.
Ik heb veel bewondering voor jullie creativiteit .
Knap hoor, om steeds maar weer van die leuke dingen te bedenken.
Jullie ook allemaal een fijne zomer gewenst.

Wat in ferrassing doe’t jimme joun foar de doar stiene mei in folle knapzak.
Tige tank dêrfoar. Wy geane hjir gau mei op stap.

Hjirby wol ik jim tige bedanke foar de knapzak, ik wie efkes net thús dus lâns dizze wei tige dank.
De knapzak kaam moai op tiid want juster binne Hendrik en ik op’e racefiets nei ús Boukje yn Soest fytst en hawwe inkele lekkere dingen meinommen foar ûnderweis.
Leuk idee!!

Juster wie ik fan doel op reis te gean,
Mar bleauw wat twifeleftich stean.
Want ien fan myn wichtigste winsken,
Wie in plak mei net te folle minsken.
Op’e Noardpoal is it net drok,
Mar it iis is my te tsjok
Soe ik in grutte fytstocht meitsje?
Mar dan koe ik it paad bjuster reitsje.
Mei de bus nei de Alde Feanen,
Nee, dat like my wol nei fleanen!
Miskien wol goed om de grinzen te felizzen,
En nei Amearka gean, om sa te sizzen.
Ik woe Trump ek wolris besykje,
Soe hy nog hyltyd op in baarch lykje?
Ho, dat praat slacht nearne op,
Aanst sjit er my noch foar myn kop!
Ik koe fansels ek wol in berch beklimme,
En myn stok fan oardelmeter mei nimme.
Mar dat idee is flauwekul,
Want myn kondysje is nul.nul.
Dus socht ik it wat tichterbij,
En naam allinne myn knapzak mei,
De Boersstjitte, njonken nr. 10,
Bin ik doe mar hinne gien,
Hjir fiel ik my feilich en op myn gemak,
En genietsje ik fan it lekkers fan de knapzak.