Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com
Twitter @giestmei


Coronatiid

Us lêste jûn hiene wy krekt foar de Corona-lockdown,

in lytser oantal froulju as oars, mar dochs in goede jûn,

en doe wie it ynienen dien,

gjin film, gjin workshops, gjin uitjes,

gewoan dien.

 

As Denktank ha wy sa no en dan mei elkoar kontakt hân en besocht yn mooglikheden te tinken, allegearre Coronaproof fansels, mar dan binne der net folle mooglikheden.

Earst koe der neat, no kin der stadichoan wer wat mear, mar it bliuwt beheind.
Dêrby komt dat der minsken binne dy’t alles noch hiel eangstich en bedriigjend fine en it leafst net te folle by elkoar komme. Hiel begryplik allegear.
Wy ha oerlis hân mar fine it ek noch te betiid om elkoar no te moetsjen as Vrouwen van Nu.

Nei de simmer sille wy it seker besykje en mei de wiisheid fan dan beslissingen nimme.

Wy hoopje ek o sa dat wy takom winter wer in moai programma hawwe sille mei elkoar, it earste stikje stiet al op priemmen, mar hoe en wat, dêr kinne wy no spitichernôch noch net sa folle fan sizze.

Ha jim noch ideeën, binne der saken wêr’t jim it graach ris mei ús oer hawwe wolle, mail dan efkes nei Wilma, giestmei@gmail.com,  Kom efkes (mei ôfstân) lâns op Buorren 4 of skilje 0566-602506

Ien ding is wis froulju, wy sjogge der o sa nei út om elkoar wer te sjen.

Bliuw sûn, pas goed op jim sels en oant sjen!


Nu de wereld op z’n kop staat; er geen zekerheid meer is; veel mensen bang zijn en onzeker, willen Zangeres Janneke Warringa en pianist Peter van der Zwaag door middel van dit lied proberen mensen een beetje op te beuren en aan het zingen te krijgen, want… muziek verbindt en daar word je blij van.

‘Sjong dan’ is een bewerking van het lied ‘Zing dan’, bekend van Jenny Arean en Ivo de Wijs. De Friese tekst heeft Baukje Wytsma geschreven. De originele muziek is van Nino Rota.