Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com


Novimber 2022
Wy noegje jim no út foar de folgjende jûns-gearkomste op moandei 14 novimber om 19.45 oere yn it Lokaal

Lieneke van der Kwaak komt om te fertellen oer de syktocht nei har ‘echte’ famylje neidat sy ûntdutsen hat dat har âlders net har biologyske âlders binne.


‘Het was druk voor het loket bij het gemeentehuis in Alphen aan de Rijn. Toen ze uiteindelijk aan de beurt was, keek de ambtenaar haar onnozel aan en zei: Deze formulieren zijn niet door de juiste persoon ondertekend. Lieneke wees op de handtekeningen van haar ouders en vroeg de man geïrriteerd gewoon zijn werk te doen. Ze was al zo laat en dan ook nog dat gehannes. Hij deed het hekje open en nodigde haar in zijn kantoortje uit. Hij had verbijsterend nieuws voor haar. De mensen die ze altijd als haar ouders had gezien bleken haar als pleegdochter te hebben aangenomen.’

 

Lineke hat hjir ek in boek oer skreaun: Het mysterie rond mijn moeder

 

Wurksjop dinne-apelpopkes op moandei 28 novimber jûns 19.30 oere yn it lokaal.

opjefte: giestmei@hotmail.com foar 21 novimber! Kosten tuskes de 5 en 10 euro.

Ha noch wol ferlet fan dinne- en sparre-apels!

Oant sjen,


Jûnsgearkomste

Op 5 oktober wie dan wer ús earste jûnsgearkomste yn in Lokaal.

Wy hiene der sin oan en wiene der klear foar: de foarried kofje, tee en wat lekkers stie wer yn de kast, de ferwaarming wie oan, let’s go!

En doe…. In tillefoantsje fan de sprekker (dy’t wy y.f.m. de Corona-maatrigels twa kear ôfsein hiene): hy koe net komme want hy hie Corona! Hoe is it doch mooglik? Mei dit reisferslach wie it gelok fier te sykjen… Mar goed, nei wat hin en wer geapp tusken it stofsûchjen, boadskipjen en wurkjen ha wy it programma omgoaid, want net troch gean litte wie foar ús gjin opsje. It waard in spultsjejûn, mei as warming-up in kwis oer Fryslân. En sa ha wy mei elkoar dochs noch in hiele noflike en gesellige jûn ha, mei in protte wille en nije erfarings.

Ynteressegroep FILM

Richy, Griet, Froukje, Teatske en Baukje sille ynkoarten ris by elkoar komme om dit foarm te jaan. Wy wachtsje yn spanning ôf hokker film wy ynkoarten mei elkoar sjen kinne. Ha jim in moaie film sjoen, de froulju steane altyd iepen foar tips!

Haak aan by de Haak Inn
Eltse 2e woansdei fan de moanne sitte in oantal froulju byinoar te hantwurkjen. Hake, breidzje of bordueren, of wat dan ek. In lekker bakje kofje, in praatsje en ûnderwilens troch mekoars hantwurk nije ideeën opdwaan. Wolst wolris wat meitsje, mar wist net wat, of wolst wat foar in oar meitsje. In oantal froulju haakt ek oan projekten foar it hantwurkkafee yn Grou. Hjir  meitsje se omslachdoeken, tekkens,  rolstoeltekkens, bernetruikes, sjaals, sokken, wanten, allegear foar goeie doelen. We hantwurkje yn huskeamer ferbân. Wurdt de groep grutter dan gean we nei it Lokaal.

Workshop droechblommen-ring

Op 26 oktober wie it in drokte fan belang yn de sportkantine. 9 froulju wiene dwaande om in droechblommering te meitsjen. Lies, fan Blom&sa fersoarge dizze workshop en hie in hiel protte moai materiaal meinaam.

Atsje hie ek noch wat moais út de tún en Els hie alle juffertjes út de pluktún meinommen. Al mei al wie der sa in hiele protte spul om wat moais fan te meitsjen. En dat slagge seker! It waard waarmer en waarmer yn de kantine, sa drok hiene de froulju it en der wie mar amper tiid foar kofje as tee mei in lekkere (troch Minke bakte) brownie.

 

Save the date foar de folgjende jûn:

Tiisdei 13 desimber: Midwinterjûn, mear ynfo hjir oer krije jim letter

Rabobank Club-Support

De opbringst fan de Rabobank-aksje wie €284,-. In moaie ynstruier foar ús feriening. Eltsenien dy’t in stim útbrocht hat tige tank!

Ynformaasje oer lanlike en provinsjale aktiviteiten, ek wat it opjaan en beteljen oangiet, kinne jim fine op ’e provinsjale webside:  http://www.vrouwenvannu.nl/fryslân, by agenda activiteiten.

Slagget dit net, freegje dan jim kontaktlid om de digitale ynformaasje.


Augustus 2022

Wat ha wy in moaie simmer hân….
Wat ha wy ôfgryslik waarme dagen hân…..
Allinnich al wat it waar oanbelanget sil elts der oars oer tinke.
En dan ha wy it allinnich noch mar oer it waar…

Op 31 maaie ha wy 2021-2022 ôfsletten mei ús jiergearkomste XXL.
(Doe binne de froulju dy’t op ‘e fyts gongen goed wiet reind, witte jim noch…..)
Wy ha doe in moaie middei hân yn de Wartenster yn Warten, wêr’t wy ôfskied nommen ha fan Jantsje Kalsbeek as Denktanklid, wêr’t De Damestaart dizze kear foar ús ponghâlder Wietske Jorna wie, wêr’t guon kwisfragen oanlieding wiene ta diskusje en wêr’t de shared pizza en it neigesetsje tige yn de smaak foelen.
Wy binne tige bliid dat Anja Bijl ree is om no plak te nimmen yn de Denktank.
Wolkom Anja. Wy ha de earste gearkomste as Denktank al hân en Anja is al folop yn it spier.

Wy ha ek oerlis hân mei alle leden fan de ynteressegroepen.
It wie goed om efkes by elkoar te sitten om de puntjes wer op de i te setten nei in skoft mei net folle aktiviteiten yfm corona.

Wy sille yn de takomst net mear in programmaboekje útbringe omdat wy mear besykje wolle ad hoc dingen te organisearje. Jim krije fia de mail fan alle aktiviteiten berjocht.
Foar algemiene saken sille wy in ‘bewaar-exemplaar’, ien A4, meitsje mei needsakelike ynformaasje.

En dan no op nei 2022-2023 yn de hoop dat wat wy organisearje troch gean kin en dat jim der wer sin oan ha elkoar te moetsjen.
Wy noegje jim hjirby dan ek út foar ús


Startgearkomste op sneon 10 septimber
yn it Lokaal fan 16.00 – ûng. 18.00 oere

De middei sil yn it teken stean fan gesellichheid en dielen


Wy soarchje foar kofje en tee mei wat lekkers, jim nimme sels de gesellichheid mei.

En dan it dielen:
Wy wolle jim allegearre freegje om maksimaal 3 dingen mei te nimmen op dy middei dy’t jim wol kwyt wolle, om yn de bringen yn in VrouwenvanNu- ‘Ruilhandel’.

Dit kin fan alles wêze: kopkes, pantsjes, in bloeske, in spultsje, blikjes, boeken, âlde ansichtkaarten, fergetten souveniers, neam mar op. Sjoch mar ris yn de kast, op de souder, yn de garaazje of om jim hinne yn de keamer, der is fêst wol wat foar dizze aksje geskikt.
Dizze ruilobjekten wurde allegearre op tafels setten, sadat elts se yn it foar efkes goed besjen/bewûnderje kin.
Nei in lekkere fersnapering om 17 oere, krijt elts dan de gelegenheid om wat fan de tafel te pakken wêr’t je ferlet fan ha of wat je moai fine.
Jim meie like folle artikels meinimme as dat jim ynbrocht ha.
Mocht der spul oerbliuwe, dan bringe wy dit nei de Kringloopwinkel.
It liket ús in moai en spannend aventoer. Wy ha in soad nocht oan dizze aksje, jim ek?

Save the date
Woansdei 5 okt: Gearkomste mei Wiebe Biesman.
Underwerp: Op de motor op reis troch Vietnam, 19.45 oere yn it Lokaal

Rabobank Clubsupport
Krekt as ferline jier dogge wy ek dit jier wer mei!
Elk Rabo-lid kin fan 5 o/m 27 septimber in stim útbringe op Vrouwen van Nu Reduzum e.o., en fansels noch op in pear oare ferienings.
Club Detail (rabobank.nl)
Foarich jier hat dizze aksje goed €200,- opbrocht. In moaie ynstruier!

Op stap mei de Túnklup
Op ien fan de waarmste dagen fan augustus hawwe 11 froulju nei de Tynje west, nei de Meandertún fan Thea Visser-Eizinga.
In tún fan 3000 m2 mei prachtige borders op kleur, hiele leuke aksinten en, lokkich wie der ek in protte skaad troch de hege beammen dêr op it hiem.
Thea koe moai fertelle oer it ûnstean fan de tún, oer it ferskaat oan planten en fansels oer it ûnderhâld.
Nei de besichtiging wie der in lekker bakje tee of kofje en Thea hie ek kâld wetter klear stean, wat elk ek tige op priis stelde.
Al mei al in moaie middei!


Sûn as net sa sûn
De ôfrûne tiid binne de ûnderlinge kontakten in stik minder west yn ús feriening.
Dat witte wy allegearre, en wy witte ek hoe’t it komt.
Dêrtroch witte wy de leste tiid net altyd hoe’t it mei alle leden giet.
As wy witte dat immen yn de lapekoer sit, soargje wy foar in blomke of in kaartsje.
Maar…….wy moatte it wol witte.
Dêrom ús fersyk:
Hâld ús op de hichte….
Witte jim wat, ha jim wat heard, stjoer dan efkes in mailtsje nei giestmei@gmail.com of bring ien fan ús op de hichte.
Wy soargje dan dat der in attinsje by it betreffende lid besoarge wurdt.

Minsken dy’t no net fit binne winskje wy fan ôf dit plak
FAN HERTE BETTERSKIP!!
Miskien kinne jim efkes net komme, mar wy hoopje jim
dan fan’t winter wer te treffen.

En foar no sizze wy

Anja, Baukje, Els, Riekje, Tsjeppy en Wilma


Juni 2022

In reinige middei yn maaie, mar de froulju doarden it wol oan, en fytsen fleurich it doarp út.  De jiergearkomste XXL fan de Vrouwen van Nu waard feestlik ôfsluten by de Wartenster. 2 jier dat der gesellige jûnen komme soene mar dat dochs wer ôfsizze moasten. De Denktank hâlde kontakt en gie yn die 2 jier mei boskje tulpen, in knapsek, peaske aaien, in sop pakket as in amarillusbol nei de froulju ta.

En no einliks wie it safier, 2 jierren waarden op XXL wize ôfsluten. Mei it ôfskied fan Jantsje as Denktanklid, in damestaart foar Wytske, foar it behearen fan de ponge. Nei it offisjele part wie der in kwis, koe elk noch byprate mei wat lekkers, en wie der as klapstik shared pizza’s.

De Vrouwen van Nu

Se kamen
swetsten en kletsten
itende wei
namen in slokje
en wiene sa fleurich
oan ‘e ein fan de dei
se gongen
oant sjen!
wy swaaiden se nei
en yn de Wartenster
kaam
in noflike stilte
it wie de ein
fan in kostike dei

Frij nei in gedicht fan Thea de Jong

nijsbrief maai 2022


oktober 2021
Wy kinne, foarsichtich, wer los……..

18 augustus hiene wy in warming-up fan it nije seizoen, blommen plukke by Jehannes en Els, bakje kofje as tee mei wat lekkers en fansels, efkes byprate. Dêrnei waarden wy wat hinne en wer slingere tusken ús takomstplannen, kinne wy wol as net wat organisearje?
Mar no geane wy dan dochs foar de trochstart…….

nijsbrief hjerst 2021


Juli 2021

Froulju,
Efkes in ferrassing om jim in prachtige simmer en in moaie fakânsje ta te winsken mei in folle knapzak foar leuke aventoeren, oan in stok fan de bekinde oardel meter!
Dit is dan de Lêste kear dat wy it oer de ôfstân hawwe moatte hoopje wy.
En dy reade bûsdoek, dy kinne , dy meie jim oeral foar brûke , mar net foar de corona-noasdrippen.
Wy winskje jim hiele moaie dagen ta, mei leuke útstapkes, omdat it wer kin!
Oant gau, oant sjen!
Wilma, Tsjeppy, Riekje, Jantsje Els en Baukje


Besjoch hjir in lytse fotoreportage Vrouwen van Nu gean Der op út! (myalbum.com)

en in fideoreportage makke troch de redaksje fan Reduzum.com