Jaarvergadering DWEI

Bij deze wordt U uitgenodigd om op vrijdag 6 september 2019 om 20.00 uur
in Cafe Bar De Welp de ledenvergadering van biljartvereniging DWEI bij te wonen.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen [ liggen op tafel]
 4. Jaarverslag 2018/2019 [ ligt op tafel]
 5. Verslag penningmeester [ ligt op tafel]
 6. Verslag kascommissie door Sjoukje en Jan R
 7. Verkiezing nieuw kaslid. Sjoukje eruit.
 8. Jehannes aftredend en niet herkiesbaar. Voorstel Jelte de Leeuw.
 9. Tegenkandidaatstelling moet minstens door 5 leden ondersteund, 1 dag voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.
 10. Bestuurssamenstelling
 11. Sponsoren
 12. Geplande activiteiten
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Afmelden voor de vergadering bij Jeroen.