Bridge

Bridgeclub Reduzum e.o
Contact: Afke van Gorkum
Oan it Swin 17  Reduzum
tel. 0566-602590
e.mail d.van.gorkum@hetnet.nl


Onze bridgeclub is opgericht in juli 1996 en wij spelen in competitieverband sinds oktober 1996.
Aanvankelijk speelden we op dinsdagavond en begonnen met 24 leden. Na enkele jaren  zijn wij naar de dinsdagmiddag verhuisd, en is het ledental gegroeid tot veertig.
Ondanks het feit dat er bijna ieder jaar wel wat mutaties zijn, blijft dit aantal goed op peil. Onze spelers komen uit Reduzum, Idaard, Wytgaard, Grou, Poppenwier,  Friens, Sneek, Warga en Wartena.
Volkomen terecht dus onze naam Reduzum en omkriten.
Onze speelaccommodatie is de sportkantine in Reduzum.

Het bestuur :
Jaap Tigchelaar -06-40883704
Afke van Gorkum -0566 602590
Hylke Tromp – 06 1345 0979

Bridge leren spelen?