Beëindiging gymnastiekactiviteiten

Gymnastiekvereniging Stânfries beëindigt (tijdelijk) haar activiteiten
Met grote spijt laten we weten dat Gymnastiekvereniging Stânfries haar activiteiten met ingang van 1 juli 2021 beëindigt. Daarmee komt er na bijna 110 jaar een (voorlopig) einde aan gymnastiek in Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum.

Gebrek aan activiteiten, leden en bestuursleden
Na al enkele jaren helaas geen activiteiten voor kinderen en jeugd te hebben, zijn er vanwege de coronapandemie ook al ruim anderhalf jaar geen activiteiten meer voor senioren. Omdat ook Elske Tolsma heeft laten weten dat het seizoen 2020-2021 haar laatste is, eindigt ook Dance Fit. Want naast Elske, stopt ook het merendeel van de leden en voor het resterende handjevol deelnemers is geen opvolging gevonden.

Maar niet alleen Elske en de Dance Fit leden zijn met het laatste seizoen bezig, ook het bestuur is dat. Wij zijn inmiddels resp. ruim 5 jaar (Pytrik Scheepsma en Albert Bouwstra) en 8½ jaar (Sido de Schiffart) bestuurslid en zijn al langere tijd van mening dat het goed zou zijn dat het stokje wordt overgenomen. De pogingen die we hier de laatste 2 jaar voor hebben ondernomen, hebben niet geresulteerd in nieuwe bestuursleden.

Daar komt bij dat ook de vele acties om de vereniging van nieuwe aanwas en aanbod te voorzien, niet gebracht hebben wat we er van gehoopt hadden. Een paar jaar terug hebben we een veelbelovende start met het Nijntje beweegdiploma weten te maken maar na het vertrek van de gymjuf, was ook deze activiteit helaas van korte duur.

Als we daar het afgelopen jaar bij optellen en de balans opmaken, constateren we dat de energie er zowel bij ons als bij de gymnastiekvereniging uit is. Al met al redenen voor ons om ons te beraden op de toekomst van G.V. Stânfries. We hebben dan ook contact gezocht met een notaris om ons te helpen met (het zetten van de juiste stappen in) het proces om de zaken goed af te ronden.

Volleybalvereniging Stânfries behartigt belangen Gymnastiekvereniging Stânfries
Uit de statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel blijkt dat we één vereniging vormen met de volleybalvereniging. Hoewel beide verenigingen al sinds mensenheugenis afzonderlijk van elkaar opereren, betekent dit in theorie dat we alle gymgerelateerde zaken ‘gewoon’ aan hen over kunnen dragen.

We hebben dan ook met het bestuur van de volleybalvereniging gesproken. Zij hebben ons laten weten vanaf 1 mei aanstaande de belangen van gymnastiek wel te willen behartigen maar geen behoefte te hebben aan noch tijd te hebben voor het op peil houden van en het geven van een impuls aan de gymnastiekonderdelen.

Financiële schenking aan Stichting Sportbelangen Reduzum e.o.
Omdat we dus één vereniging vormen met de volleybalvereniging, betekent het ook dat de financiële ‘lusten en lasten’ voor hen zijn. Na aan al onze financiële verplichtingen te hebben voldaan, stoppen we met een positief saldo van € 3.478,67. Het bestuur van de volleybalvereniging heeft echter aangegeven dit budget niet te willen hebben want de volleybal- en gymnastiekvereniging zijn immers al sinds jaar en dag min of meer gescheiden verenigingen.

We hebben daarom met de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. gesproken omdat we hen die € 3.478,67 onder voorwaarden schenken. Iets waartoe we overigens in overleg met en instemming van zowel de leden als de volleybalvereniging besloten hebben.

De voorwaarden waarover we overeenstemming hebben bereikt, zijn dat:

  • Het budget blijft (vanaf 1 mei 2021) 3 jaar beschikbaar voor initiatieven die er opgericht zijn om gymnastiek opnieuw van de grond te krijgen in Reduzum, Friens en Idaerd/Eagum waarbij zowel gepoogd wordt om activiteitenaanbod passend bij de statuten van G.V. Stânfries te realiseren als om één en ander (ook bestuurlijk) geborgd te krijgen bij G.V. Stânfries.
  • Indien het budget niet binnen bovengenoemde termijn (geheel) gebruikt is, valt het (resterende deel) voor een door het dan zittende Algemeen Bestuur van de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. (al dan niet periodiek) nader te bepalen termijn vrij voor algemene sportstimuleringsactiviteiten (van en/of) via de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o.
  • Voor beide bovenstaande voorwaarden geldt dat de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. het budget (ten dele) als subsidie/gift aan derden beschikbaar stelt en dat het aan haar is om hier al dan niet door haar bepaalde aanvullende voorwaarden aan te verbinden.

Tot slot
We hopen uiteraard dat er sprake is van een tijdelijke periode zonder gymnastiek in onze trije doarpen en dat er vanuit onze mienskip op termijn weer voldoende enthousiasme is om er met gebruikmaking van het aan de Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. toevertrouwde budget een nieuwe impuls aan te geven!

Namens Gymnastiekvereniging Stânfries,

Sido de Schiffart, voorzitter
Albert Bouwstra, secretaris
Pytrik Scheepsma, penningmeester