Contactpersonen


Foar saken dêr’t net in wurkgroep foar yn ‘t spier hoecht mar dy’t wol goed koartsluten wurde moatte, makket Doarpsbelang gebrûk fan in grut tal kontaktpersoanen. Alle strjitten fan it doarp hawwe op dizze wize in oansprekpunt. Dizze kontaktpersoanen binne:

Straat Naam Adres
Ayttawei 1 (tot Jan Wijnstra) Griet Hofstra Ayttawei 11
Ayttawei 2 ( rest)  en Ienswei Anneke Wijnstra Ayttawei 35
Dominee Boersstrjitte Loekie Renia Ds. Boersstrjitte 22
Buorren Tjitske de Jong Buorren 7
D.S. Bangmastrjitte 1 t/m 79 oneven nrs Klaas Hettinga D.S. Bangmastrjitte 37
D.S. Bangmastrjitte 2 t/m 72 even nrs Theo v/d Bogert D.S. Bangmastrjitte 14
D.S. Bangmastrjitte 74 t/m 95 Tryntsje Hemstra D.S. Bangmastrjitte 76
Mr. Gorterstrjitte 1 t/m 26 (voorste deel) Hendrik Zijlstra Mr. Gorterstrjitte 4
Mr. Gorterstrjitte 11 t/m 44 (achterste deel) Janny v/d Woud Mr. Gorterstrjitte 34
Haedstrjitte 1 t/m 20 + Legedyk Ben Akkerman Haedstrjitte 13
Haedstrjitte 23 t/m 50 Coby Blanken Haedstrjitte 23
Haedstrjitte 37 t/m 90 Minke van der Haak Haedstrjitte 62
Haven Rianne Rodenburg Haven 15
Houtstek Jurjen Sikkes Houtstek 2
Joksewei Anja Popma Joksewei 6
Legedyk Ben Akkerman Haedstrjitte 13
Nijlânsdyk + Overijsselsestraatweg Hinke Hofstra Overijsselsestraatweg 20
Smedingstrjitte Hennie Honing Smedingstrjitte 9
Stânfriesstrjitte Ineke de Leeuw
Súd Anneke de Boer Suderom 11
Swinlân Wiebe Minnesma De Terp 5
Trije Romers Eef Velstra Trije Romers 11
Tsienzerbuorren Geartsje Bokma Tsienzerbuorren 12