Versmarkt Reduzum

sakeklub.rfi@gmail.com
Elke laatse vrijdag van de maand van 14 -17 uur 
Oan it Swin 9

Volg ons op Facebook


It sil wer heve!
Eltse lêste freed fan de moanne, fan 14-17 oere, op it parkearterrein by ‘Iel en mear’, sille der wer (h)earlike produkten te keap wêze. De earste kear wie op op 28 maaie, dan op 25 juny, op 28 augustus en op 24 septimber. Eltse kear sille wy ek besykje in oare ûndernimmer mei in moai oanbod út te noegjen.
Hâld de Facebooksite fan de versmarkt yn de gaten foar it oanbod.

  • Yn’e fan Jirnsum sil der wêze mei farske boiologyske griente.
  • Puer Leven in stijl sil der stean mei hearlike natuerlike produkten, û.o. fan Leev, mei lekkere suvel en leuke snústerijen.
  • Hens van AquaVino hat in lekker slokje ûnder de kurk mei wat lekkers fan Marjan…..) en fansels in goed wynadfys.

Dêrneist binne, neist dy hearlike fisk, de koeken en oare lekkernijen fan Frederika te krijen yn it winkeltsje fan Ale en Marjan, krekt as bysûnder bier, Fryske tsiis, aaien fan Epke en (h)earlike mayonaise yn ferskillende smaken.

Wy soargje fansels foar in lekker bakje kofje of tee foar de klanten, efkes byprate mei minsken dy’t je dêr treffe wurdt dan in noflik gearkommen.

Wy hoopje jim gau te sjen op de Versmarkt!