Versmarkt Reduzum

sakeklub.rfi@gmail.com
Elke eerste vrijdag van de maand van 14 -17 uur 
Oan it Swin 9

Volg ons op Facebook6 mei Moederdagmarkt!

Op it pleintsje fan Iel en mear fan Ale en Marjan de Jager, oan it Swin 9 yn Reduzum steane fan ôf 14 oere de kreamen wer klear mei allerhande (h)earlike produkten. Wy hoopje dit kear op moai maitiidswaar yn stee fan de winter yn maart. De versmarkt en de winkel fan Ale en Marjan binne iepen oant 17 oere.

Ek dizze kear ha wy:

Ale en Marjan fansels, mei alle lekkernijen dy’t sy yn de winkel ha. De spesjaliteiten: de rikke salm en iel binne favoryt by in protte minsken. Spitichernoch is de salm wat djoerder wurden fertelde Ale, omdat ek de Amerikanen no salm yn Noarwegen helje, wêr’t Ale syn salm ek weikomt.

De froulju fan Frederika’s Taarten komme del mei lekkers foar it wykein en ekstra lekkers foar memmedei. En net te ferjitten hearlike farske bôle en koeken fan bakker Sybesma út Boksum.

Noch mear froulju, nl. de froulju fan ynesinnefarm.nlbinne der mei produkten fan de tún yn Jirnsum, lokale produkten dus, mei mar in bytsje reistiid…  It oanbod is eltse kear oars, mar altyd like lekker en der is fan alles wat. Wat ite jim mei memmedei?

Lies fansels ek wer, fan Blommen & sa út Gau. De kream fan Lies is altyd in kleurich en fleurich gehiel, troch de moaie blommen en planten dy’t sy meinimt. En hokker mem wurdt net bliid fan in moaie bosk blommen as in plant?

Dan hoopje wy fansels dat Folkert, Puer Leven in stijl út Gordyk dizze kear wol oanwêzich wêze sil! Folkert nimt eltse moanne spul út de winkel mei, leuke kadootsjes en snústerijtjes, mar ek tsiis en súvel fan tsiisbuorkerij De Gelder út Tynje. Wolle jim seker wêze dat de suvel dy’t jim graach ha wolle der is, dan kinne jim dit fia de facebookpagina Versmarkt Reduzum bestelle.

Dizze kear is Dirk fan Tribulet ek te finen op de markt, mei moaie sieraden en oare bisûndere dingen. Dirk makket in hiel protte sels en kin in hiel protte meitsje. Ek foar reparaasjes kinne jim by him terjochte.
En Margriet Krijgsveld van KleiStudio Reduzum is met trendy keramiek aanwezig.

As wy Hens van AquaVino sjogge rint it wetter ús al yn e mûle. Dizze kear nimt Hens in frisse, elegante rosé út de Provence mei, spesjaal foar mem. De rosé kostet €5,50 per fles, 6 flessen foar €30,- en smakket hearlik yn it sintsje op in terras of by in frisse salade.

Mis ek dit jier de Versmarkt net, dus net stinne mar hinne! Op de merk stiet kofje en tee foar jim klear!

De Versmarkt is eltse kear op de earste freed fan de moanne, útsein de moanne augustus.

De folgjende data binne: 3 juny, 1 juli, 2 septimber en 7 oktober.