Versmarkt Reduzum

sakeklub.rfi@gmail.com
Elke eerste vrijdag van de maand van 14 -17 uur 
Oan it Swin 9

Volg ons op Facebook2 septimber
binne wy der wer
op de Versmarkt! Jim ek??

Op it pleintsje fan Iel en mear fan Ale en Marjan de Jager, oan it Swin 9 yn Reduzum steane fanôf 14 oere de kreamen wer klear mei allerhande (h)earlike produkten.
Wy hoopje op moai waar, en dat fansels foar it hiele (merke)wykein!
De versmarkt en de winkel fan Ale en Marjan binne iepen oant 17 oere.

Dizze kear ha wy:
Ale en Marjan fansels, mei alle lekkernijen dy’t sy yn de winkel ha. De spesjaliteiten: de rikke salm en iel binne favoryt by in protte minsken. Besykje ek ris it lekkere bier, efkes foarpriuwe foar de merke?

De froulju fan Frederika komme del mei lekkers foar it wykein. In lekker pecanbroadsje of tompoucerol (ja, echt se binne der wer) by de kofje giet der wol yn foardat jim nei it keatsen geane tinke wy. Of wat te tinken fan in spesjale MERKE-cupcake by de kofje as tee??
En der is fansels ek hearlike farske bôle en der binne koeken fan bakker Sybesma út Boksum.

Noch mear froulju, nl. de foulju fan Yn ‘e Sinne Farm binne der mei produkten fan de tún yn Jirnsum, lokale produkten dus, mei mar in bytsje reistiid. It oanbod is eltse kear oars, mar altyd like lekker en der is fan alles wat. Efkes wat sûn ite tusken de oaljebollen en de patat is net ferkeard dochs?

Lies is der fansels ek wer, fan Blom&sa út Gau.
De kream fan Lies is altyd in kleurich en fleurich gehiel, troch de moaie blommen en planten dy’t sy meinimt. En wa wurdt net bliid fan in moaie bosk blommen as in plant?

Dan hoopje wy fansels dat Folkert, fan Puer leven in Stijl út Gorredyk dizze kear wol oanwêzich wêze sil! Folkert nimt eltse moanne spul út de winkel mei, leuke kadootsjes en snústerijtjes, mar ek tsiis en súvel fan tsiisbuorkerij De Gelder út Tynje. Wolle jim seker wêze dat de súvel dy’t jim graach ha wolle der is (goeie boaiem foar in drege merkejûn ) dan kinne jim dit fia de facebookpagina Versmarkt Reduzum bestelle.

As wy Hens fan Aquavino sjogge rint it wetter ús al yn e mûle. In kream fol (h)earlike
flessen wyn, foar in noflike sit op in moaie neisimmer jûn.

Dizze kear komt Janny ek wer del, fan Savon &Sjippe mei puur natuur sjippe en oare produkten. Fersit dit net, Janny komt net eltse kear út Frankryk del foar ús Versmarkt.

Mis ek dit kear de Versmarkt net, dus net stinne mar hinne! Op de merk stiet kofje en tee foar jim klear! De Versmarkt is eltse kear op de earste freed fan de moanne.
De lêste versmarkt fan dit jier sil wêze op 7 oktober.
Nijs kinne jim fine yn de LP, op Reduzum.com as op de facebookpagina Versmarkt Reduzum