In baltsje op fanôf it Keatsfjild

Kaatsvereniging Jan Reitsma
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook

Yn augustus en septimber belibje wy as keatsferiening noch in moai sturtsje oan leuke partijen.
As jim dit lêze ha we de KNKB-pupillen al op besite hân en ek de Trije Doarpen PC mei sachte bal is efter de rêch.
Op it programma stiet noch de merkepartij op snein 4 septimber.
We hope dat jim derby binne by dizze moaie partij; as karmaster, as publiek of faaks as beide…
Fansels hope we ek op wer in moaie list oan dielnimmers. Werby we dit jier ekstra war dogge om ek wat mear froulju op de list te krijen. We sil sjen yn hoefiere dat slagget.
Op sneon 10 septimper stiet de Frije Federaasje foar de 6x op it programma.
Fanôf 13.00 die dei komme rom 100 bern út hiel Fryslân nei dizze partij ta. Se fjochtsje hast foar in plakje op de list.
Dat wurdt ek grif wer in middei!
Op snein 18 septimber slúte we it seizoen kwa wedstriiden yn Reduzum ôf mei it Teatsen.
Hâldt de Facebookpagina fan it Redúster teatsen yn de gaten of freegje in bestjoerslid hoe ast do dy derfoar opjaan kinst.

Oant sjen allegear op it keatsfjild!


Augustus 2022
Krektlyk as elts jier organisearet KVJan Reitsma Reduzum op de 1e snein fan septimber in 1e klasse Frije Formaasje partij foar Heren en Dames. By de mannen sjogge we jierliks ferskate (top)keatsers fan earder noch wer efkes de keatswant oppakken. We hope dat dat dit jier ek wer folop bard. Hja binne fan herte wolkom! Dat jildt lykwols foar froulju krekt gelyk. Allinne sjogge we harren, as ja ienris de want oan de wylgen hongen ha, sawat net wer op de fjilden. En dat sjogge wy graach oars! Derom noadigje we alle froulju keatsers, de ‘Toppers fan Doe’, fan herte út om snein 4 septimber werris de keatswant oan te lûken en hearlik opnij in baltsje te slaan. KV Jan Reitsma yn Reduzum soarget foar in lekker hapke derby en in muzikale omlisting. Ek sil der in masseuze wêze dy’t de hjir en dêr wat stramme spierkes los meitsje kin, mocht dat nedich wêze… It froulju’s keatsen kin wol in kontsje brûke en sa hope wy hjir in bydrage oan te leverjen. Dus froulju, jong en âld: sykje kontakt mei jimme keatsmaten fan earder en jou jimme as partoer op… Mei elkoar meitsje we der in moaie en gesellige dei fan; oant sjen yn Reduzum!


juli 2022
It is ûngetiid op it keats mêd.
Eltse jûn wurdt der sa’n bytsje wol balle op ús fjild yn Reduzum en fan út de feriening bin in protte minsken, senioaren mar foaral jeugd, op paad nei oare plakken om te keatsen.
Yn it each derby sprong de prachtige winst fan Reduzum op moandei 20 juny yn Easterlittens op it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote (Belgisch keatsen, 5 tsjin 5).
Sa as gebrûklik mocht Reduzum op dei 1 drok yn aksje, dit kear tsjin Bolsward.

Foar Reduzum keatsten Jesper Tolsma, Johannes Gerben Brinksma, Pieter Roorda, Alfred Postma en ús troef Sjoerd de Boer in poer beste pot.
Bolsward, mei û.o. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Hendrik Bouwhuis yn de rigen, wiene net bestân tsjin it spul fan ús Redúster spilers, dy al gau de 100 man besikers op de hân hiene!
Nei 4-1 foarsprong kaam Bolsward wat werom, mar mei wat gelok, praat en knappe punten waard it 7-4 en koe Bolsward binnen it oere spiel tiid net mear werom komme.
Al mei al in moai resultaat en in noflike jun; it bleaun noch lang gesellich…
Wat it ferloop fan de 2e omloop wurden is, witte we noch net as dit stikje skreaun wurdt.

By it gewoane Fryske spul wie der dus ek allegear aksje.
Op tongersdei 9 juny wiene de (takomstige) toppers: de junioaren Dames en Heren KNKB, op besite. It waard in prachtige keats dei.

It selde jildt foar it keatsen yn Wytgaard op snein 12 juny.
Dit jier wiene de senioaren yn ús buordoarp te gast.
Mei in smûk groepke waard der prachtig spile en gesellich neisitten.
Wytgaard mei noch in jier op de wiksel bokaal passe, mar dat mocht de wille foar ús net drukke.

Op Pinkstersnein wie it middeis gelokkich noch droech. In protte senioaren leden koene doe prachtich strjitte keatse.
De útslaggen:
Dames:
1) Esther Elzinga & Sandra Jorna
2) Afke Kuipers & Trea van der Ley
3) Janna Bokma & Janet Bokma
Heren B:
1) Piet Brouwer & Wilco de Boer
2) Willem Heeringa & Johan Bleeker
1e ferl.) Laurens Hiemstra & Germ Boersma
2e ferl.) Ranil Korf & Willem Hofstra
Heren A:
1) Pieter Roorda & Mark van Dijk
2) Pieter Alberda & Willem Fopma

De jeugd kaam de moarns yn aksje:
Begjinners welpen
1e priis Leo Koopmans
2e priis Jelmer Roorda
Welpen
1e priis Sanne van Dijk en Simone Korf
2e priis Femke de Vries en Sybe Hof
3e priis Djurre Kooistra en Jelle van Dijk
4e priis Famke Smit en har maatsje
Pupillen
1e priis Trynke Nijman en Doutsen Postma
2e priis Jesse Moos en Ids Hof.

Ein maaie wie der al de Ferrassings partij. Der wie in springkessen, sminken, ranja en knakwoarst én der waard keatst.
Utslaggen:
Super helden
1e priis Sybe Hof
2e priis Saar Korf
Keats helden
1e priis Jelle van Dijk en Menne Wieling
2e priis Sanne van Dijk, Famke Smit en Janne Marij Jonker.
Sporthelden
1e priis Jesse Moos
2e priis Trynke Nijman


juni 2022
In baltsje op fanôf it keatsfjild,

It keats seizoen is los, en hoe!
Hast eltse jûn stiet it fjild mei jonge jeugd en wat âldere jeugd fol.
It jout in protte ferdivedaasje en we bin der wiis mei dat it keatsen sa libbet.
Hearre jo by dy wat âldere jeugd en wolle jo ek (wer) keatse? Kom dan op woansdeitejûn nei it fjild. Fanôf 18.30 jout Hans Brinksma dan in oerke training en dernei is it tiid foar in aardich potsje kompetysje keatsen.

De jeugd is mei de kompetysje en training ek folop los op moandei en tiisdei.
Derneist bin der al ferskate partoeren foar ús ôfdieling op paad west dit prille seizoen. Op momint fan skriuwen noch sûnder earemetaal te beheljen, mar der wurdt in protte ervaring opdien en ús jeugd set de feriening oeral op de kaart.

Op Keningsdei waard der al keatst yn Reduzum. Hjirûnder de útslaggen.
Yn juny stiet der ek genôch op it programma foar jeugd en âlderen.
Hâld alle kanalen yn de gaten, jou dy op en sla in baltsje mei!

Kenings keatsen Jeugd:

Begjinners welpen

1e priis Jelke van der Meulen
2e priis Sybe Hof
Saar en Jorik krigen in medaille
Welpen

1e priis Jeroen van Dijk en Famke Smit
2e priis Djurre Kooistra en Simone Korf
3e priis Sanne van Dijk en Suze Hijlkema
4e priis Daam Noordenbos en Frâns de Boer
Pupillen
1e priis Meinte Miedema en Jent Kooistra
2e priis Trynke Nijman en Ids Hof.

Kenings keatsen senioaren en âldste jeugd:

Dames
1) Anke Rinsma en Janny Sjonger
2) Janna Bokma en Janna Rinske Bokma

Heren B

1) Thijs van Dijk en Piet Brouwer
2) Jesse Vrieswijk en Laurens Hiemstra

Heren A

1) Werner Vermeulen en Sjoerd Hofstee
2) Simon Sjouke Zijlstra en Symen Miedema


10-4-2022
In baltsje op fanôf in keatsfjild,

It is ein maart. De maaitiid sit yn de loft. Dat bestjut: we meie hast wer los op it keatsfjild!

Op snein 10 april fynt de iepening fan it seizoen plak.
Al ús jeugdleden wurde hjir foar noege. Jim hearre dêr grif noch mear fan of ha der al fan heard, mar skriuw it op en ferjit it net. De toppers fan team Fjoer en Puur Passie fersoargje dizze middei dus dit wolst as jeugdkeatser (en âlder) net misse!

Foar dyselde âlders wurdt op 5 april in ynformaasje gearkomste organisearre.
Ek hjirfoar wurde jim noege troch it Jeugdbestjoer, mar bist do ek âlder fan keatsende bern: prebearje seker ek efkes oan te heakjen. It wurdt grif in nuttige gearkomste foar eltsenien en as feriening dogge we it immers mei elkoar.

Ek mei elts alfêst útsjen nei it nije keatsboekje foar dit seizoen. Noch hiel efkes wachtsje, mar begin april krije alle ynwenners fan de trije doarpen it yn de brievebus. Mis it net, it sjocht der wer prachtich út. Dat doare we alfêst ta te sizzen…

En oh ja, ferjit jim net te helpen munten te sparjen foar de Poeisz-sponsoraksje?! Jim kin se yn de Poeisz yn Akkrum kwyt yn “ús” buis of bring se by Annie van Dijk oan de Terp 1 yn Reduzum.Oant sjen op it keatsfjild!


Heb jij ook zo’n zin in de start van het nieuwe kaatsseizoen?
Wij ook!
Over twee maanden mogen we alweer los….

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang.
Begin april ontvangen jullie allemaal weer een kaatsboekje én houdt vooral ook al de kanalen in de gaten waar via we communiceren: de Facebook-site, emails, Linepraat natuurlijk en bijvoorbeeld ook Reduzum.com.

Goed en leuk om nu alvast te melden en belangrijk om te onthouden of te noteren:

Op 10 april openen we het seizoen voor al onze jeugdleden.
Vanaf 13.30 wordt dit verzorgd door de Dames en Heren topkaatsers van Puur Passie en Team Fjoer.
Dat wil je niet missen!

Ook doet onze vereniging dit jaar weer mee aan de Poeisz-Jeugdsponsoractie.
Dat doen we door muntjes te sparen in de Poeisz-winkel in Akkrum.
Winkelt u daar niet, maar wilt u wel meehelpen? Dan kan en graag zelfs…!
U mag de munten dan inleveren bij één van onze bestuursleden.
Ook hopen we op veel hulp van onze jeugdleden. Om onze jeugdleden te stimuleren hebben we een ludieke actie bedacht. Wij hebben 3 prijzen voor de jeugdleden die de meeste muntjes kunnen verzamelen. Zij mogen hun gespaarde muntjes inleveren bij Annie van Dijk, de terp 1 Reduzum.
Hoe: spaar je munten op en lever ze 1x per week in, doe ze in een dichtgeplakte envelop en schrijf je naam erop. Annie houdt dan de score bij.

Op naar een prachtig keatsseizoen 2022.


Beste leden en vrienden van Kv Jan Reitsma Reduzum,

Op maandag 1 november 2021 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland.
Vind de agenda in de bijlage.
We hebben verschillende belangrijke zaken te bespreken + een leuke afsluiter. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Namens het Bestuur

KV Jan Reitsma Reduzum

Agenda Jaarvergadering 2021 – Vereniging Kv Jan Reitsma

Notulen jaarvergadering KV Jan Reitsma 3 november 2020 (2019 + 2020)

Notulen stichting vrienden KV Jan Reitsma 3 november 2020 (2019 + 2020)


En dan ist alwer einde seizoen.
Spitich, omdat der sa moai keatst is en it ek dit jier wer in koart seizoen wie.
Dochs sjogge we op in prachtich seizoen werom.
Dat wolle we wat útgebreider dwaan op de jiergearkomste dy’t ynkoarten pland wurdt. Deroer kommende moanne mear. Wis is alwol dat it wichtich is dat we der safolle mooglik leden sjogge. De takomst fan ús klub meitsje we immer mei elkoar…

No sjogge we mei nocht noch koart werom op de tige drokke en moai slagge septimber moanne.
It begûn fansels mei in merke-wykein wêr’t we op de sneon rom 75(!) keatsers op it fjild treffe mochten. De merkekommisje hie dizze dei de lieding en we seagen in protte âld- en net-keatsers aktief. Dat dyjinge allegear mar witte dat jim ek op oare partijen wolkom binne en fan herte noege wurde om jim takom jier by de feriening oan te slúten om sa wat faker fan it keatsspultsje te genietsjen.

Op de sneins fan de merke troffen we opnij moai waar en kaam der in kloft keatsers én publyk nei it fjild ta. Yn tiden dat de dielname oan KNKB-wedstriden sa ûnder druk stiet, mei wy de hannen ticht knipe dat de minsken noch sa graach nei Reduzum komme. We sil der ek takom jier hurd oan lûke om dat wer foar elkoar te krijen. Dan kin we grif wer sa’n moaie dei belibje.

It wykein derop wie it alwer raak mei op sneon sa’n 140(!) jeugd keatsers út hiel Fryslân by de Frije Federaasje dy’t har lustrum fierde. Opnij in boppeslach.

Snein 12 septimber wie it tiid foar it jierlikse pearkekeatsen.  As it komt trochdat guon noch spierpine hiene fan in wike earder of dat der al te folle oare leuke saken spylje, mar de opkomst wie leger as oare jierren wol west hat.
Mei prachtich keatswaar hiene hja dy’t der al wiene dochs in hiele moaie middei. De priiswinnaars fan dizze eigen ledenpartij wolle we net ûnfermeld litte:
B-Klasse winnaars:
1) Janna Bokma & Mark Bloem
2) Boukje Scheper & Laurens Hiemstra

A-Klasse winnaars:
1) Afke Zijlstra & Willem Fopma
2) Mirthe Wijnstra & Johannes G. Brinksma.

En dan waard it seizoen ôfslúten, mei alwer moai waar derby, op snein 19 septimber mei in Teatsen.
Under lieding fan Tjitske Roorda, Hennie Tiesema en Janna Bokma waard der hearlik spile en rûgelen de folgjende minken as priiswinnaars derút:
1) Bennie van Dijk, Mark van Dijk, Jeroen van Dijk
2) Werner Vermeulen, Jan Bosch, Laurens Hiemstra
3) Hedzer Fennema, Boukje Scheper, Mark Bloem
Poedelpriis) Thiadmar van der Wal, Janna Bokma, Jelle Spoelstra


Wat in prachtige snein hiene wy op it keatsfjild tidens de merke! En wat in minsken dy’t ús holpen ha, sawol mei de tariedings as op de linen, de tillegraven, de fersoarging foar dizze minsken, yn de kantine, grandioos. Tige tank eltsenien.

De ferlotting fan snein 5 septimber 2021;

  • Ballonfeart fan JPH-ballonvaarten.nl oanbean troch KV Jan Reitsma Reduzum grien 508 is wûn troch de famylje Mous fan Tzienzerbuorren
  • Quickfix bbq- oanbean troch www.quickfix-bbq.nl grien 929 is wûn troch Erwin Posthumus
  • Fryske cd fan De Kast mei dêrby sjonge mei Sytse yn de studio rose 158 = noch net fersein
  • 4 persoanen bbq fleis oanbean troch Slagerij Raap, Grou blau 409 is wûn troch A. Nijdam út Idaerd
  • Luxe bierpakket Waterpoartsje-bier. ‘Bier met een Goëd Gefoël’ oanbean troch Persbureau Langs de Melkweg blau 968 is wûn troch Hessel Kuipers
  • 2x in ‘ferieniging pakket’ ynklusyf de wedstriid keatsbal (1x froulju, 1x manlju) Rose 488 is wûn troch fam. Boersma út Friens, Rose 369 = noch net fersein
  • Ûnderhâldsset fyts oanbean troch Joop Zandberg rose 328 is wûn troch de fam. Boersma út Friens
  • Kofjesetapparaat oanbean troch in anonieme sponser blau 845 is wûn troch de fam. Ebels

Der binne noch twa prizen oer, mooglikheid om op te heljen foar ein septimber 2021.

Graach eefkes skilje yn it foar 0566-602434, Haedstrjitte 48, Myja Zijlstra.

Eltsenien tige tank en graach oant sjen!