In baltsje op fanôf it Keatsfjild

Kaatsvereniging Jan Reitsma
e-mail: kvjanreitsma@gmail.com
www.kaatsverenigingjanreitsma.nl
twitter @KvReduzum
Like ons op facebook

In baltsje op fan it keatsfjild

As Keatsferiening Jan Reitsma Reduzum sil út feriening tenei troch it libben gean.
Dit is de nije folsleine namme dy’t by de notaris fêstlein wurdt en fanôf no brûkt wurde sil.
De mearderheid fan de leden stimde yn in Algehiel Leden berie dat yn twa parten plak fûn (ja, statutêr en wetlik hiene we der twa parten foar nedich) foar dizze nije namme.

Oant no ta brûkte wy de namme Reduzum ek wol yn de folksmûle, mar formeel hjitten wy Kaatsvereniging Jan Reitsma. Dit is no dus nei it Frysk ta helle mei tafoeging fan de plaknamme.

Fierder ha wy op de ALV ôfskie naam fan Ane Jan Anema as ponghâlder. Mear as 30 jier, krekte sifers ha we net, hat Ane Jan dit wurk foar ús Klub fersetten.
We bin tige wiis mei al syn wurk yn al dy jierren!

It fjild is no yn de keats sliep gien, mar fansels slipt út feriening net.
Koartby is, nei it Algehiel Leden berie, it HB en JB efkes derop út west.
Dermei is wer nije energy op dyn om rjochting in nije seizoen it protte saken ta te rieden.

We hâlde jim op de hichte.

Beste vrijwilligers, sponsoren en sportvrienden,
Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze kaatsvereniging. Van bestuurslid tot sponsor, tot het maken van kransen, ze dragen allemaal hun steentje bij aan het draaiende houden van de onze vereniging. Ons dank is groot:

Wij willen jullie (met partner) van harte uitnodigen voor onze jaarlijkse vrijwilligersavond op 20 januari 2023. Wij organiseren een leuke avond, met eten en gezelligheid. Zie voor meer informatie naar de bijlage.
Zijn er meerdere vrijwilligers binnen het gezin en komen deze met een partner, geef dat aan.
Opgave kan tot 13 januari 2023, bij Willem Fopma (06-15115421). Komen jullie ook?

Namens het Bestuur
KV Jan Reitsma Reduzum


Uitnodiging Jaarvergadering kaatsvereniging Jan Reitsma 2022

Datum             : 7 november 2022 (In de kantine)

Aanvang          : 19:30 uur

Programma      : 19:30 uur Jaarvergadering Stichting Vrienden KV Jan Reitsma

                          20:00 uur Jaarvergadering KV Jan Reitsma

Agenda Stichting Vrienden KV Jan Reitsma

1          Opening

2          Ingekomen stukken en mededelingen

3          Verslag vorige jaarvergadering 2021*

4          Jaarverslag penningmeester

5          Verslag kascommissie benoeming nieuwe kascommissie
            (Margriet Wissmann & Jarig Jan Boersma. Reserve: André Zijlstra)

7          Rondvraag

8          Sluiting

Agenda Kaatsvereniging Jan Reitsma    

1          Opening

2          Ingekomen stukken en mededelingen

3          Verslag vorige jaarvergadering 2021*

4          Seizoen 2022; Incl. bekendmaking winnaars competitie senioren

5          Jaarverslag penningmeester

6          Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
            (Margriet Wissmann & Jarig Jan Boersma. Reserve: André Zijlstra)

7          Bestuurszaken
            Aftredend en herkiesbaar: Willem Fopma en Andreas Moos
            Aftreden en niet herkiesbaar: externe penningmeester Ane Jan Anema

           Verkiesbaar in HB: Margriet Wissmann
           Verkiesbaar tot penningmeester: André Zijlstra

8          Jeugdbestuur kijkt terug én vooruit

9          Rondgang overige commissies (sponsorcommissie, veldlegcommissie, technische commissie, kransencommissie)

Korte Pauze

10        Aanpassing statuten**

11        Toelichting meerjarenplan kaatsvereniging
            · Enquête wordt binnenkort opgesteld en verspreid onder de leden

12        Wedstrijdagenda 2022
            · Plannen, ideeën en voorstellen delen en bespreken.

13        KNKB en Federatie-zaken

14        Rondvraag

15        Sluiting vergadering = begin nazit

*Notulen van ALV 2021 zijn naar leden per mail verstuurd en bij het bestuur op te vragen.

**Omwille van enkele wetswijzigingen dienden de statuten aangepast te worden. Die zijn daarop doorlopen en het voorstel ligt voor om die op nog enkele punten licht aan te passen. Een 2/3 meerderheid van de leden dient hiermee in te stemmen. Vandaar ook een oproep aan alle leden om aanwezig te zijn deze avond. Opvragen van de statuten, voorafgaande aan de vergadering, is mogelijk via het bestuur.

_____________________________________________________________________

Verslag Algemene ledenvergadering KV Jan Reitsma

Maandag 1 november 2021

————————————————————————————————————-

Aanwezig:

Sjoerd Hofstee (voorzitter), Andreas Moos, Mirte Wijnstra, Auke Huistra, Myja Zijlstra, Willem Fopma, Jan Jorna, Ane Anema, Sipke Harm Riemersma, Jeroen van Dijk, Wiebe Minnesma, Earde Adema, Jelle Roorda, Loeki Kooistra,  André Zijlstra, Piet Brouwer, Klaas Hylkema, Annie van Dijk, Janneke Tijssen (notulen)

Afwezig met kennisgeving:

Hans Brinksma, Margreet Vrieswijk, Jarig Jan Boersma, Sandra Jorna, Wilco de Boer, Jelmer Lageveen, Ylse Zijlstra, Pytsje Pasma, Jan Rodenburg, Trudie Rodenburg, Kirsten Jorritsma.

1.  Opening

Sjoerd opent de vergadering om 20:05 uur

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De tennisverenging onderzoekt of er een padelbaan kan komen. Er is overleg waar er mogelijkheden zijn. Het past niet op de plaats van de Jeu de Boules baan. Strook naar parkeerterrein met deel van parkeerterrein? De sportverenigingen en de sportstichting zijn hierbij betrokken. Mocht de padelbaan er komen, dan zou de kaatsvereniging er wellicht ook gebruik van kunnen maken. De geschatte kosten bedragen 70.000 euro. De baan zal 10x20x4 meter zijn.

3. Verslag jaarvergadering 2020

Er wordt opgemerkt dat de kascontrole het boekingsjaar 2019 betreft waarover wordt geschreven in het verslag. Het verslag wordt vastgesteld en verder goedgekeurd. Klasine wordt bedankt voor het maken van de notulen.

4. Seizoen 2020 en 2021 (incl. bekendmaking prijswinnaars competitie senioren)

Er is geprobeerd om binnen de  mogelijkheden zoveel mogelijk uit het seizoen te halen.

Afgelopen jaar is het contributiestelsel gewijzigd. De contributie is verhoogd waardoor er geen inleg betaald wordt te worden bij de ledenwedstrijden. Dit is vorig jaar vastgesteld tijdens de ALV. De kosten zijn met 5 euro per lid verhoogd. Er zijn een paar opzeggingen geweest, mogelijk mede door deze verandering. Vanuit het bestuur is de aanpassing goed bevallen omdat het veel werk en gesleep met cashgeld scheelt. Er wordt opgemerkt dat ook niet leden geen inleg hoefden te betalen (bijv. bij het nacht kaatsten). Hier wordt voor volgend seizoen naar gekeken door het bestuur.

Competitie Senioren :

Heren

1ste prijs: Laurens Hiemstra      2de prijs: Jeroen van Dijk         3de prijs: Sipke Harm Riemersma

                                                                                                            Piet Brouwer

Dames

1ste prijs: Mirte Wijnstra           2de prijs: Anne Baukje Zijlstra  3de prijs: Baukje Scherper

                                                                                                            Janna Rinske Bokma

5. Jaarverslag penningmeester

Resultaten rekening en balans worden uitgelegd door Ane.

Er is een licht negatieve resultaat. Dit zou wellicht mede door corona kunnen worden verklaard? Bepaalde posten zijn nu betaald door KV Jan Reitsma. Ze zouden in het vervolg ook door uit de stichting Vrienden van KV Jan Reitsma gehaald kunnen worden. Dit is vorig jaar reeds besproken en besloten. Voor komend jaar wordt hier scherper op gelet. Ane wordt bedankt voor zijn verslag en bijbehorende uitleg.

6. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie

Sandra Jorna en Jarig Jan Boersma hebben zitting genomen in de kascommissie. Voor het jaar 2021 zien zijn geen onrechtmatigheden (het jaar is nog niet afgesloten, de paar posten die nog verwacht worden zijn wel opgevoerd in het verslag). Alles is netjes verwerkt en uitgewerkt. Ze verlenen decharge aan de penningmeester voor boekjaar 2021.

Nieuwe kascommissie: Jarig Jan Boersma en Margriet Wissman. Reserve: André Zijlstra.

7. Jeugdbestuur kijken terug en vooruit

Annie vertelt over een mooi seizoen met veel jeugd bij wedstrijden en trainingen. Ze uit haar dank aan de trainers. Het jeugdbestuur heeft versterking gekregen, Kirsten Jorritsma is als nieuw lid aangesloten.

Voor de jeugd waren er in de diverse federaties genoeg wedstrijden om deel te nemen. Opgemerkt wordt is dat er maar een klein groepje jeugd weg gaat te kaatsen (federatie of KNKB). Dit zou meer gestimuleerd moeten worden.

Nieuwe wedstrijd op de agenda: verrassingspartij.

Veel deelname aan de vrije federatie (140 kinderen). Er wordt uitgelegd dat deze wedstrijd zichzelf financiert d.m.v. sponsors. Het vraagt veel inzet van vrijwilligers (uit onze vereniging, er wordt echter ook een beroep gedaan op vrijwilligers uit andere verenigingen/federaties.)

Schoolkaatsen: aangemeld voor volgend jaar.

Contributie van de jeugd is niet verhoogd. Is 25 euro. Jeugd heeft afgelopen seizoen bij ledenwedstijden geen inleg hoeven te betalen.

8. Rondgang overige commissies

Sponsorcommissie: Myja Zijlstra en Frank Koopmans. Nieuw commissielid is gewenst en wordt aan gewerkt. De commissie is er in geslaagd om voor elke wedstijd een sponsor te hebben afgelopen seizoen. Het was echter wel een puzzel. Moeilijk jaar voor sponsorwerving t.g.v. de corona. Vanuit de opbrengst uit de Keatskameraden is o.a. de merkepartij gesponsord.

Veldlegcommissie: Johannes Roorda en Auke Huistra. Dit gaat goed . Zijn wel vaak minder mensen dan volgens de lijst aanwezig moesten zijn.  Er komen mensen niet opdagen. Afgesproken deze mensen wel op de lijst te houden.

Technische commissie: Wiebe Minnesma, Marjanne Rinsma en Anke Rinsma.  Gezien het aantal geschikte jeugdleden was het vormen van afdelingsparturen afgelopen jaar niet moeilijk. Opgemerkt wordt dat er behoefte blijkt  te zijn aan partuurkaatsen (bijv. Puur Passie of Fjoer erbij betrekken) voor alle afdelingsparturen. Hier is afgelopen seizoen al aan gewerkt en de TC probeert dat komend seizoen uit te breiden.

Kransencommissie:  Er zijn afgelopen seizoen 102 kransen gemaakt. Vraag naar coniferen is hoog. Wellicht bijplanten?

Anneke Boonstra koopt de bloemen voor de kransen in en maakt er samen met een aantal dames mooie kransen van. Anneke zal gaan verhuizen. Nadenken over opvolging.

9. Wedstrijdagenda 2021

Wegens de vele wedstrijden aan het einde van het seizoen, wordt er in de maand september veel gevraagd van de vrijwilligers en het bestuur. Er zal gekeken worden naar een betere spreiding voor volgend seizoen.

Leden vragen om een partij te organiseren. Afgelopen jaar is dit gedaan bij het nachtkaatsen. Hier zijn zowel positieve als negatieve ervaringen mee. Bestuur moet hierin duidelijke kaders stellen. Welke afspraken worden er gemaakt en hoe houdt het bestuur een vinger aan de pols.

Hoofdklasse Heren: KNKB heeft gevraagd of we 20 augustus 2022 een heren hoofdklasse willen organiseren. Dit zou dan samen met de KNKB wedstrijd pupillen zijn. De voor- en tegens worden besproken en er wordt vervolgens gestemd. Het voorstel om de partij te organiseren komt er niet doorheen. Opgemerkt wordt dat er behoefte is aan een 45+ categorie bij de ledenwedstrijden.

10. KNKB en Federatiezaken

Roulatiesysteem met Easterlittens voorgesteld aan de KNKB voor het organiseren van de Heren Hoofdklasse partij. Hier is door de KNKB nog geen beslissing gemaakt.

Federatie Mid-Fryslân wordt op het moment niet breed gedragen. Er worden weinig wedstrijden georganiseerd. Ook geen afdelingswedstrijden. Hier lijkt wel behoefte aan.

Pilot eerste fout telt bij de jongste jeugd. Er is nog geen beslissing gevallen of dit definitief wordt.

11. Rondvraag

Ane:

-De muur voor het muurkaatsen is klaar. Het is echter nog niet opgestart. Wellicht een clinic organiseren?

– Graag bonnetjes tijdig indienen

– Wil wel ondersteuning bieden bij jeugdwedstrijden

Jan:

Mist punten op de agenda, te weten de bestuursverkiezing en vaststellen contributie. Deze horen er standaard op te staan. Voor nu wordt opgemerkt dat er betreft beide punten geen wijzigingen zijn.

Earde:

Vraagt naar het aantal clubscheidsrechters en vraagt het bestuur te investeren in nieuwe scheidsrechters d.m.v. een cursus.

Jeroen:

-De kransen zouden tijdens wedstrijden ‘uitgestald’ kunnen worden door middel van haken. Vaak liggen ze nu in het materiaalhok. De kransen zouden dan beter tot hun recht komen.

-Boekje beter nakijken op taalfouten.

Myja:

Wil graag dat er trainingspakken van de vereniging zijn voor een ieder die weg gaat te kaatsen en dat deze vaker gedragen en gebruikt kunnen worden door de betreffende (jeugd)leden. Om op deze manier de club te promoten. Myja vraagt wat de andere aanwezigen hiervan vinden. Haar mening wordt gedeeld.

Sjoerd:

Het archief moet nog nagekeken worden voordat het naar het dorpsarchief gaat.

12. Sluiting

Sjoerd sluit de vergadering om 22.45 uur. En vertelt dat de aanwezigen de leuke wetenswaardigheden kunnen bekijken welke uitgestald liggen op de tafels. Het betreft foto’s, verslagen etc. uit het archief.

Notulen stichting vrienden KV jan Reitsma

Maandag 1 november 2021

————————————————————————————————————-

Aanwezig:

Sjoerd Hofstee (voorzitter), Andreas Moos, Mirte Wijnstra, Auke Huistra, Myja Zijlstra, Willem Fopma, Jan Jorna, Ane Anema, André Zijlstra, Piet Brouwer, Klaas Hylkema, Annie van Dijk, Janneke Tijssen (notulen)

Afwezig met kennisgeving:

Hans Brinksma, Margreet Vrieswijk, Jarig Jan Boersma, Sandra Jorna, Wilco de Boer, Jelmer Lageveen, Ylse Zijlstra, Pytsje Pasma, Jan Rodenburg, Trudie Rodenburg, Kirsten Jorritsma.

————————————————————————————————————-

1.  Opening

Sjoerd opent de vergadering om 19.35 uur

2. Ingekomen stukken en mededelingen

-Via Tjerk fûns is er een aanvraag voor trainingspakken gedaan voor de helft van het bedrag. De andere helft zal door de Vrienden van KV Jan Reitsma bekostigd worden.

3. Verslag vorige jaarvergadering (2020)

In het financiële verslag zijn de cijfers van 2019 opgenomen (ten gevolge van de corona- maatregelen is er een afwijkend seizoen gemaakt). De kascontrole van 2020 staat er niet in vermeld. Dit wordt opgepakt door de kascommissie.

4. Jaarverslag penningmeester

Ane geeft uitleg over de resultatenrekening en de balans.

Jan Jorna geeft aan de bankafschriften nog altijd te ontvangen. Het adres van de stichting blijkt nog op Jan zijn naam te staan. Om dit te veranderen zal er een wijziging bij de Kamer van Koophandel ingediend moeten worden.

Team Fjoer en Puur Passie maken gebruik van de voorzieningen van de kaatsvereniging. Gevraagd wordt wat er van hun gevraagd wordt als tegemoetkoming.  Ze leveren onder andere een financiële bijdrage. Daarnaast worden ze gevraagd voor trainingen/clinics.

Sjoerd bedankt Ane voor het verslag en de bijbehorende uitleg.

5. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie

Sandra Jorna en Jarig Jan Boersma hebben zitting genomen in de kascommissie. Voor het jaar 2021 zien zijn geen onrechtmatigheden (het kalenderjaar is nog niet afgelopen, maar de paar posten die nog verwacht worden zijn wel opgevoerd in het verslag). Alles is netjes verwerkt en uitgewerkt. Ze verlenen decharge aan de penningmeester voor boekjaar 2021.

Nieuwe kascommissie: Jarig Jan Boersma en Margriet Wissman. Reserve: André Zijlstra.

6. Rondvraag

Er wordt uitleg gedaan over splitsing donateurschap en lidmaatschap. Vandaar dat de stichting vrienden van KV jan Reitsma in het leven geroepen is.

7. Sluiting

Sjoerd sluit de vergadering om 20.00 uur.


4 oktober

Wat in prachtige dei ha wy mei inoar hân op it keatsfjild snein 4 septimber!!
Der ha in protte minsken yn it spier west, sa ek ús lotsje ferkeap(st)ers. Tank dêrfoar. No lizze der noch in tal prizen dy’t net ophelle binne. Pak de lotsjes der by en rin de nûmers nei, wy fine it fijn as alles te plak komt.

Útslagen ferlotting Merke keatspartij 4 septimber 2022

601 oranje        –Ballonfeart Dreamflight– sponsor Hendrik Zijlstra

152 wyt            –Bluetooth speaker – sponsor Eachwiid

546 oranje       –Pakket allerhande– sponsor Iel en mear

349 oranje        –18-delige Bbq set– sponsor KV Jan Reitsma

De prizen kinne oan’t 1 novimber 2022 ophelle wurde by Myja Zijlstra, Haedstrjitte 48 Reduzum. Till.nr 0566-602434.

Merke pakket– sponsor Café bar de Welp is wûn troch Tjikke Boonstra
Mysterybox 1 -ferskate sponsoren is wûn troch Anja Bijl
(ynhâld û.o. puzzel, Keezenspel, 4 op 1 rij, picknickkleed, waardebon 25,- Spellekijn)
Mysterybox 2 -ferskate sponsoren is wûn troch Esther Elzinga
(ynhâld û.o. sliepsek, bbq, marshmellows, oanmaakblokjes, campinglamp)
Gereedsskapsset– sponsor Electra is wûn troch Debby Koot

Eltsenien tige tank foar it keapjen fan de lotten.

Lâns dizze wei wol ik ek alle frywilligers wêrûnder de blokjerinners, de linesitters, de linelizzers,de cateringrinners, de minsken yn de kantine, de minsken efter de skermen, it keatsbestjoer en grif noch folle mear, tank sizze.

Sûnder jim help kinne wy sa’n dei net foar inoar krije.

Ut namme fan de sponsorkommisje,

Myja


Yn augustus en septimber belibje wy as keatsferiening noch in moai sturtsje oan leuke partijen.
As jim dit lêze ha we de KNKB-pupillen al op besite hân en ek de Trije Doarpen PC mei sachte bal is efter de rêch.
Op it programma stiet noch de merkepartij op snein 4 septimber.
We hope dat jim derby binne by dizze moaie partij; as karmaster, as publiek of faaks as beide…
Fansels hope we ek op wer in moaie list oan dielnimmers. Werby we dit jier ekstra war dogge om ek wat mear froulju op de list te krijen. We sil sjen yn hoefiere dat slagget.
Op sneon 10 septimper stiet de Frije Federaasje foar de 6x op it programma.
Fanôf 13.00 die dei komme rom 100 bern út hiel Fryslân nei dizze partij ta. Se fjochtsje hast foar in plakje op de list.
Dat wurdt ek grif wer in middei!
Op snein 18 septimber slúte we it seizoen kwa wedstriiden yn Reduzum ôf mei it Teatsen.
Hâldt de Facebookpagina fan it Redúster teatsen yn de gaten of freegje in bestjoerslid hoe ast do dy derfoar opjaan kinst.

Oant sjen allegear op it keatsfjild!


Augustus 2022
Krektlyk as elts jier organisearet KVJan Reitsma Reduzum op de 1e snein fan septimber in 1e klasse Frije Formaasje partij foar Heren en Dames. By de mannen sjogge we jierliks ferskate (top)keatsers fan earder noch wer efkes de keatswant oppakken. We hope dat dat dit jier ek wer folop bard. Hja binne fan herte wolkom! Dat jildt lykwols foar froulju krekt gelyk. Allinne sjogge we harren, as ja ienris de want oan de wylgen hongen ha, sawat net wer op de fjilden. En dat sjogge wy graach oars! Derom noadigje we alle froulju keatsers, de ‘Toppers fan Doe’, fan herte út om snein 4 septimber werris de keatswant oan te lûken en hearlik opnij in baltsje te slaan. KV Jan Reitsma yn Reduzum soarget foar in lekker hapke derby en in muzikale omlisting. Ek sil der in masseuze wêze dy’t de hjir en dêr wat stramme spierkes los meitsje kin, mocht dat nedich wêze… It froulju’s keatsen kin wol in kontsje brûke en sa hope wy hjir in bydrage oan te leverjen. Dus froulju, jong en âld: sykje kontakt mei jimme keatsmaten fan earder en jou jimme as partoer op… Mei elkoar meitsje we der in moaie en gesellige dei fan; oant sjen yn Reduzum!


juli 2022
It is ûngetiid op it keats mêd.
Eltse jûn wurdt der sa’n bytsje wol balle op ús fjild yn Reduzum en fan út de feriening bin in protte minsken, senioaren mar foaral jeugd, op paad nei oare plakken om te keatsen.
Yn it each derby sprong de prachtige winst fan Reduzum op moandei 20 juny yn Easterlittens op it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote (Belgisch keatsen, 5 tsjin 5).
Sa as gebrûklik mocht Reduzum op dei 1 drok yn aksje, dit kear tsjin Bolsward.

Foar Reduzum keatsten Jesper Tolsma, Johannes Gerben Brinksma, Pieter Roorda, Alfred Postma en ús troef Sjoerd de Boer in poer beste pot.
Bolsward, mei û.o. Peter van Zuiden, Jelle Cnossen en Hendrik Bouwhuis yn de rigen, wiene net bestân tsjin it spul fan ús Redúster spilers, dy al gau de 100 man besikers op de hân hiene!
Nei 4-1 foarsprong kaam Bolsward wat werom, mar mei wat gelok, praat en knappe punten waard it 7-4 en koe Bolsward binnen it oere spiel tiid net mear werom komme.
Al mei al in moai resultaat en in noflike jun; it bleaun noch lang gesellich…
Wat it ferloop fan de 2e omloop wurden is, witte we noch net as dit stikje skreaun wurdt.

By it gewoane Fryske spul wie der dus ek allegear aksje.
Op tongersdei 9 juny wiene de (takomstige) toppers: de junioaren Dames en Heren KNKB, op besite. It waard in prachtige keats dei.

It selde jildt foar it keatsen yn Wytgaard op snein 12 juny.
Dit jier wiene de senioaren yn ús buordoarp te gast.
Mei in smûk groepke waard der prachtig spile en gesellich neisitten.
Wytgaard mei noch in jier op de wiksel bokaal passe, mar dat mocht de wille foar ús net drukke.

Op Pinkstersnein wie it middeis gelokkich noch droech. In protte senioaren leden koene doe prachtich strjitte keatse.
De útslaggen:
Dames:
1) Esther Elzinga & Sandra Jorna
2) Afke Kuipers & Trea van der Ley
3) Janna Bokma & Janet Bokma
Heren B:
1) Piet Brouwer & Wilco de Boer
2) Willem Heeringa & Johan Bleeker
1e ferl.) Laurens Hiemstra & Germ Boersma
2e ferl.) Ranil Korf & Willem Hofstra
Heren A:
1) Pieter Roorda & Mark van Dijk
2) Pieter Alberda & Willem Fopma

De jeugd kaam de moarns yn aksje:
Begjinners welpen
1e priis Leo Koopmans
2e priis Jelmer Roorda
Welpen
1e priis Sanne van Dijk en Simone Korf
2e priis Femke de Vries en Sybe Hof
3e priis Djurre Kooistra en Jelle van Dijk
4e priis Famke Smit en har maatsje
Pupillen
1e priis Trynke Nijman en Doutsen Postma
2e priis Jesse Moos en Ids Hof.

Ein maaie wie der al de Ferrassings partij. Der wie in springkessen, sminken, ranja en knakwoarst én der waard keatst.
Utslaggen:
Super helden
1e priis Sybe Hof
2e priis Saar Korf
Keats helden
1e priis Jelle van Dijk en Menne Wieling
2e priis Sanne van Dijk, Famke Smit en Janne Marij Jonker.
Sporthelden
1e priis Jesse Moos
2e priis Trynke Nijman


juni 2022
In baltsje op fanôf it keatsfjild,

It keats seizoen is los, en hoe!
Hast eltse jûn stiet it fjild mei jonge jeugd en wat âldere jeugd fol.
It jout in protte ferdivedaasje en we bin der wiis mei dat it keatsen sa libbet.
Hearre jo by dy wat âldere jeugd en wolle jo ek (wer) keatse? Kom dan op woansdeitejûn nei it fjild. Fanôf 18.30 jout Hans Brinksma dan in oerke training en dernei is it tiid foar in aardich potsje kompetysje keatsen.

De jeugd is mei de kompetysje en training ek folop los op moandei en tiisdei.
Derneist bin der al ferskate partoeren foar ús ôfdieling op paad west dit prille seizoen. Op momint fan skriuwen noch sûnder earemetaal te beheljen, mar der wurdt in protte ervaring opdien en ús jeugd set de feriening oeral op de kaart.

Op Keningsdei waard der al keatst yn Reduzum. Hjirûnder de útslaggen.
Yn juny stiet der ek genôch op it programma foar jeugd en âlderen.
Hâld alle kanalen yn de gaten, jou dy op en sla in baltsje mei!

Kenings keatsen Jeugd:

Begjinners welpen

1e priis Jelke van der Meulen
2e priis Sybe Hof
Saar en Jorik krigen in medaille
Welpen

1e priis Jeroen van Dijk en Famke Smit
2e priis Djurre Kooistra en Simone Korf
3e priis Sanne van Dijk en Suze Hijlkema
4e priis Daam Noordenbos en Frâns de Boer
Pupillen
1e priis Meinte Miedema en Jent Kooistra
2e priis Trynke Nijman en Ids Hof.

Kenings keatsen senioaren en âldste jeugd:

Dames
1) Anke Rinsma en Janny Sjonger
2) Janna Bokma en Janna Rinske Bokma

Heren B

1) Thijs van Dijk en Piet Brouwer
2) Jesse Vrieswijk en Laurens Hiemstra

Heren A

1) Werner Vermeulen en Sjoerd Hofstee
2) Simon Sjouke Zijlstra en Symen Miedema


10-4-2022
In baltsje op fanôf in keatsfjild,

It is ein maart. De maaitiid sit yn de loft. Dat bestjut: we meie hast wer los op it keatsfjild!

Op snein 10 april fynt de iepening fan it seizoen plak.
Al ús jeugdleden wurde hjir foar noege. Jim hearre dêr grif noch mear fan of ha der al fan heard, mar skriuw it op en ferjit it net. De toppers fan team Fjoer en Puur Passie fersoargje dizze middei dus dit wolst as jeugdkeatser (en âlder) net misse!

Foar dyselde âlders wurdt op 5 april in ynformaasje gearkomste organisearre.
Ek hjirfoar wurde jim noege troch it Jeugdbestjoer, mar bist do ek âlder fan keatsende bern: prebearje seker ek efkes oan te heakjen. It wurdt grif in nuttige gearkomste foar eltsenien en as feriening dogge we it immers mei elkoar.

Ek mei elts alfêst útsjen nei it nije keatsboekje foar dit seizoen. Noch hiel efkes wachtsje, mar begin april krije alle ynwenners fan de trije doarpen it yn de brievebus. Mis it net, it sjocht der wer prachtich út. Dat doare we alfêst ta te sizzen…

En oh ja, ferjit jim net te helpen munten te sparjen foar de Poeisz-sponsoraksje?! Jim kin se yn de Poeisz yn Akkrum kwyt yn “ús” buis of bring se by Annie van Dijk oan de Terp 1 yn Reduzum.Oant sjen op it keatsfjild!


Heb jij ook zo’n zin in de start van het nieuwe kaatsseizoen?
Wij ook!
Over twee maanden mogen we alweer los….

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang.
Begin april ontvangen jullie allemaal weer een kaatsboekje én houdt vooral ook al de kanalen in de gaten waar via we communiceren: de Facebook-site, emails, Linepraat natuurlijk en bijvoorbeeld ook Reduzum.com.

Goed en leuk om nu alvast te melden en belangrijk om te onthouden of te noteren:

Op 10 april openen we het seizoen voor al onze jeugdleden.
Vanaf 13.30 wordt dit verzorgd door de Dames en Heren topkaatsers van Puur Passie en Team Fjoer.
Dat wil je niet missen!

Ook doet onze vereniging dit jaar weer mee aan de Poeisz-Jeugdsponsoractie.
Dat doen we door muntjes te sparen in de Poeisz-winkel in Akkrum.
Winkelt u daar niet, maar wilt u wel meehelpen? Dan kan en graag zelfs…!
U mag de munten dan inleveren bij één van onze bestuursleden.
Ook hopen we op veel hulp van onze jeugdleden. Om onze jeugdleden te stimuleren hebben we een ludieke actie bedacht. Wij hebben 3 prijzen voor de jeugdleden die de meeste muntjes kunnen verzamelen. Zij mogen hun gespaarde muntjes inleveren bij Annie van Dijk, de terp 1 Reduzum.
Hoe: spaar je munten op en lever ze 1x per week in, doe ze in een dichtgeplakte envelop en schrijf je naam erop. Annie houdt dan de score bij.

Op naar een prachtig keatsseizoen 2022.


Beste leden en vrienden van Kv Jan Reitsma Reduzum,

Op maandag 1 november 2021 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland.
Vind de agenda in de bijlage.
We hebben verschillende belangrijke zaken te bespreken + een leuke afsluiter. We hopen dan ook op een grote opkomst.

Namens het Bestuur

KV Jan Reitsma Reduzum

Agenda Jaarvergadering 2021 – Vereniging Kv Jan Reitsma

Notulen jaarvergadering KV Jan Reitsma 3 november 2020 (2019 + 2020)

Notulen stichting vrienden KV Jan Reitsma 3 november 2020 (2019 + 2020)


En dan ist alwer einde seizoen.
Spitich, omdat der sa moai keatst is en it ek dit jier wer in koart seizoen wie.
Dochs sjogge we op in prachtich seizoen werom.
Dat wolle we wat útgebreider dwaan op de jiergearkomste dy’t ynkoarten pland wurdt. Deroer kommende moanne mear. Wis is alwol dat it wichtich is dat we der safolle mooglik leden sjogge. De takomst fan ús klub meitsje we immer mei elkoar…

No sjogge we mei nocht noch koart werom op de tige drokke en moai slagge septimber moanne.
It begûn fansels mei in merke-wykein wêr’t we op de sneon rom 75(!) keatsers op it fjild treffe mochten. De merkekommisje hie dizze dei de lieding en we seagen in protte âld- en net-keatsers aktief. Dat dyjinge allegear mar witte dat jim ek op oare partijen wolkom binne en fan herte noege wurde om jim takom jier by de feriening oan te slúten om sa wat faker fan it keatsspultsje te genietsjen.

Op de sneins fan de merke troffen we opnij moai waar en kaam der in kloft keatsers én publyk nei it fjild ta. Yn tiden dat de dielname oan KNKB-wedstriden sa ûnder druk stiet, mei wy de hannen ticht knipe dat de minsken noch sa graach nei Reduzum komme. We sil der ek takom jier hurd oan lûke om dat wer foar elkoar te krijen. Dan kin we grif wer sa’n moaie dei belibje.

It wykein derop wie it alwer raak mei op sneon sa’n 140(!) jeugd keatsers út hiel Fryslân by de Frije Federaasje dy’t har lustrum fierde. Opnij in boppeslach.

Snein 12 septimber wie it tiid foar it jierlikse pearkekeatsen.  As it komt trochdat guon noch spierpine hiene fan in wike earder of dat der al te folle oare leuke saken spylje, mar de opkomst wie leger as oare jierren wol west hat.
Mei prachtich keatswaar hiene hja dy’t der al wiene dochs in hiele moaie middei. De priiswinnaars fan dizze eigen ledenpartij wolle we net ûnfermeld litte:
B-Klasse winnaars:
1) Janna Bokma & Mark Bloem
2) Boukje Scheper & Laurens Hiemstra

A-Klasse winnaars:
1) Afke Zijlstra & Willem Fopma
2) Mirthe Wijnstra & Johannes G. Brinksma.

En dan waard it seizoen ôfslúten, mei alwer moai waar derby, op snein 19 septimber mei in Teatsen.
Under lieding fan Tjitske Roorda, Hennie Tiesema en Janna Bokma waard der hearlik spile en rûgelen de folgjende minken as priiswinnaars derút:
1) Bennie van Dijk, Mark van Dijk, Jeroen van Dijk
2) Werner Vermeulen, Jan Bosch, Laurens Hiemstra
3) Hedzer Fennema, Boukje Scheper, Mark Bloem
Poedelpriis) Thiadmar van der Wal, Janna Bokma, Jelle Spoelstra


Wat in prachtige snein hiene wy op it keatsfjild tidens de merke! En wat in minsken dy’t ús holpen ha, sawol mei de tariedings as op de linen, de tillegraven, de fersoarging foar dizze minsken, yn de kantine, grandioos. Tige tank eltsenien.

De ferlotting fan snein 5 septimber 2021;

  • Ballonfeart fan JPH-ballonvaarten.nl oanbean troch KV Jan Reitsma Reduzum grien 508 is wûn troch de famylje Mous fan Tzienzerbuorren
  • Quickfix bbq- oanbean troch www.quickfix-bbq.nl grien 929 is wûn troch Erwin Posthumus
  • Fryske cd fan De Kast mei dêrby sjonge mei Sytse yn de studio rose 158 = noch net fersein
  • 4 persoanen bbq fleis oanbean troch Slagerij Raap, Grou blau 409 is wûn troch A. Nijdam út Idaerd
  • Luxe bierpakket Waterpoartsje-bier. ‘Bier met een Goëd Gefoël’ oanbean troch Persbureau Langs de Melkweg blau 968 is wûn troch Hessel Kuipers
  • 2x in ‘ferieniging pakket’ ynklusyf de wedstriid keatsbal (1x froulju, 1x manlju) Rose 488 is wûn troch fam. Boersma út Friens, Rose 369 = noch net fersein
  • Ûnderhâldsset fyts oanbean troch Joop Zandberg rose 328 is wûn troch de fam. Boersma út Friens
  • Kofjesetapparaat oanbean troch in anonieme sponser blau 845 is wûn troch de fam. Ebels

Der binne noch twa prizen oer, mooglikheid om op te heljen foar ein septimber 2021.

Graach eefkes skilje yn it foar 0566-602434, Haedstrjitte 48, Myja Zijlstra.

Eltsenien tige tank en graach oant sjen!